กรองนํ้ามันเชื้อเพลิงและตะแกรงกรอง

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงมีกรองนํ้ามันและตะแกรงกรองเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าปั๊มนํ้ามันหรือคาร์บูเรเตอร์ เพราะสิ่งสกปรกมีผลเสียต่อการทำงานของปั๊มนํ้ามันและคาร์บูเรเตอร์ ตะแกรงกรองมักติดตั้งอยู่ที่ส่วนล่างสุดของหัวดูดดังรูปที่ 11.2

กรองน้ำมัน

กรองนํ้ามันเชื้อเพลิงอาจเป็นชุดแยกต่างหากและต่อเข้ากับท่อนํ้ามันซึ่งอยู่ระหว่างถังนํ้ามัน กับปั๊มนํ้ามัน หรือระหว่างปั๊มน้ำมันกับคาร์บูเรเตอร์ กรองนํ้ามันเชื้อเพลิงบางแบบมีเกลียวขันเข้ากับ คาร์บูเรเตอร์ และบางแบบมีแม่เหล็กสำหรับดักจับอนุภาคเหล็กที่ปะปนมากับนํ้ามันเชื้อเพลิง ดังแสดงในรูปที่ 11.6

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.