กรองนํ้ามันหล่อลื่น

Posted on : 04-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์มีกรองนํ้ามันหล่อลื่นดังรูปที่ 9.7 นํ้ามันหล่อลื่นไหลผ่านไส้กรอง อนุภาคต่าง ๆ ที่ปะปนมากับนํ้ามันจะถูกแยกตัวออกไป ทำให้นํ้ามันหล่อลื่นสะอาด และปราศจากอนุภาคต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่เครื่องยนต์

กรองน้ำมันหล่อลื่น

กรองนํ้ามันหล่อลื่นมี 2 ประเภทคือ กรองนํ้ามันหล่อลื่นแบบบายพาส (bypass oil filters) และกรองนํ้ามันหล่อลื่นแบบไหลเต็มที่ (full-flow oil filters) กรองนํ้ามันหล่อลื่นแบบบายพาสนั้นจะมีนํ้ามันหล่อลื่นบางส่วนจากปั๊มที่ไหลผ่านไส้กรอง ส่วนกรองนํ้ามันหล่อลื่นแบบไหลเต็มที่นั้น จะมีนํ้ามันหล่อลื่นทั้งหมดที่ไหลจากปั๊มเข้าสู่กรองนํ้ามันหล่อลื่น

ในกรณีของกรองนํ้ามันหล่อลื่นแบบไหลเต็มที่ จะมีวาล์วบายพาสซึ่งป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ขาดนํ้ามันหล่อลื่น ถ้าไส้กรองอุดตัน ความดันของระบบจะเพิ่มขึ้นทำให้วาล์วบายพาสเปิดออก นํ้ามันหล่อลื่นจึงไหลเวียนได้ตามปกติแต่ไม่ผ่านไส้กรอง ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ควรเปลี่ยนกรองนํ้ามันหล่อลื่นใหม่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.