กรองอากาศรถยนต์

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

อากาศที่เข้าผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณมากซึ่งอาจมากถึง 1,700 m3 ทุก ๆ ระยะทาง 1,000 km ฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่ปะปนมากับอากาศจะต้องกำจัดออกไปก่อนเข้าเครื่องยนต์ มิฉะนั้น อาจทำความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ได้

กรองอากาศซึ่งติดตั้งที่ส่วนบนของคาร์บูเรเตอร์หรือท่อดูดอากาศทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก ออกจากอากาศก่อนไหลเข้าเครื่องยนต์ กรองอากาศประกอบด้วยไส้กรองซึ่งอาจทำด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 11.15

กรองอากาศ

ฝุ่นละอองจะติดอยู่บนไส้กรองในขณะที่อากาศไหลผ่านไปได้ ไส้กรองส่วนมากที่นิยมใช้กันเป็นกระดาษอัดกลีบดังรูปที่ 11.16

ในเครื่องยนต์เก่าบางเครื่อง กรองอากาศมักมีอ่างนํ้ามันหล่อลื่นเพื่อดักจับฝุ่นละอองที่ปะปนมากับอากาศ

กรองอากาศนอกจากทำหน้าที่กรองอนุภาคของฝุ่นละอองออกจากอากาศแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกคือ ช่วยลดเสียงดังของอากาศในขณะที่ไหลเข้าเครื่องยนต์เมื่อผ่านคาร์บูเรเตอร์ ท่อร่วมไอดี และช่องวาล์วไอดี นอกจากนี้กรองอากาศยังเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ประกายไฟแลบออกมาทางคาร์บูเรเตอร์ในกรณีที่เกิดการจุดระเบิดย้อนกลับเนื่องจากการชิงจุดระเบิด ถ้าไม่มีกรองอากาศ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ในห้องเครื่องยนต์ได้

อย่างไรก็ตามการปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์ควรกระทำในขณะที่มีกรองอากาศติดตั้งเข้าที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้ส่วนผสมที่แน่นอนตามสภาพการใช้งานจริง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.