กรองอากาศแบบความร้อน

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์จำนวนมากมีกรองอากาศแบบความร้อน (thermostatic air cleaner) หรือระบบอุ่นอากาศ (heated-air system) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นในขณะใช้งานเครื่องยนต์ใหม่ ๆ และในช่วงอุ่นเครื่องยนต์ เมื่อใช้กรองอากาศแบบความร้อน ส่วนผสมบางของไอดีสามารถช่วยลดแก๊สพิษในท่อไอเสียและประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ดีในขณะเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 11.17

กรองอากาศแบบความร้อน ดังรูปที่ 11.18 จะมีสปริงกระตุ้นซึ่งทำงานตามอุณหภูมิของอากาศที่เข้ากรองอากาศ สปริงควบคุมการทำงานของวาล์วปล่อยอากาศ (ดูรูปที่ 11.19) เมื่ออากาศที่ไหลเข้าเย็น สปริงกระตุ้นจะตรึงให้วาล์วปล่อยอากาศปิด ในขณะนี้สุญญากาศใน ท่อร่วมไอดีกระทำต่อมอเตอร์สุญญากาศ ความดันบรรยากาศซึ่งกระทำบนแผ่นไดอะแฟรมดันให้ แผ่นไดอะแฟรมเคลื่อนที่ขึ้น ซึ่งมีผลทำให้แผ่นวาล์วปิดท่อดูดอากาศ อากาศทั้งหมดที่เข้ากรองอากาศมาจากท่ออากาศร้อน ดังรูปที่ 11.19 (ข)

ท่ออากาศร้อนต่อกับเตาความร้อนบนท่อร่วมไอเสีย (ดูรูปที่ 11.17) เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ต และท่อร่วมไอเสียเริ่มร้อนขึ้น อากาศร้อนจะถูกส่งเข้ากรองอากาศ อากาศร้อนช่วยให้นํ้ามันระเหยเป็นไอได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงขึ้นในขณะเครื่องยนต์ทำงาน

เมื่อเครื่องยนต์เริ่มร้อน และอุณหภูมิโดยรอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น และเมื่ออุณหภูมิของสปริงกระตุ้นสูงถึงค่าที่ตั้งเอาไว้ สปริงกระตุ้นจะทำให้วาล์วปล่อยอากาศเปิดออก ดังรูปที่ 11.19 (ค) สิ่งนี้ทำให้สุญญากาศในมอเตอร์สุญญากาศหายไป สปริงไดอะแฟรมจึงกดแผ่นไดอะแฟรม ให้เคลื่อนที่ลง แผ่นวาล์วจึงเปิดท่อดูดอากาศและปิดท่ออากาศร้อน ดังนั้นอากาศทั้งหมดจึงไหลผ่านท่อดูดอากาศเข้าสู่กรองอากาศ โดยไม่มีอากาศจากท่ออากาศร้อน

ในกรณีที่อากาศโดยรอบเครื่องยนต์ไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไป แผ่นวาล์วจะปิดไม่สนิท ทำให้อากาศที่ไหลเข้ากรองอากาศมีทั้ง 2 ทางคือ อากาศจากท่อดูดอากาศและอากาศจากท่ออากาศร้อน ดังรูปที่ 11.19 (ง)

กรองอากาศแบบความร้อนในลักษณะอื่นแสดงตามรูปที่ 11.20 กรองอากาศแบบนี้ใช้หลอดความร้อนซึ่งกระทำโดยตรงต่อแผ่นวาล์ว เมื่อแผ่นวาล์วเลื่อนขึ้น อากาศทั้งหมดจะไหลมาจากเตาความร้อน ในขณะที่หลอดความร้อนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น มันจะดึงแผ่นวาล์วลงเพื่อปิดท่ออากาศร้อน ในขณะนี้อากาศทั้งหมดจะไหลมาจากอากาศภายนอกโดยไม่ผ่านเตาความร้อน

กรองอากาศตามที่แสดงในรูปที่ 11.20 นั้นมีมอเตอร์สุญญากาศซึ่งต่อกับท่อร่วมไอดี ในระหว่างการเร่งเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ต้องการอากาศเพิ่มขึ้น มอเตอร์สุญญากาศจะปรับตำแหน่งของแผ่นวาล์วใหม่ ทำให้อากาศไหลเข้าเครื่องยนต์ได้ทั้ง 2 ทางพร้อม ๆ กัน

กรองอากาศบางอันมีมอเตอร์สุญญากาศซึ่งเปิดและปิดช่องอากาศช่วยในหม้อกรองอากาศ มอเตอร์สุญญากาศจะทำงานเมื่อเกิดสุญญากาศขึ้นในกรองอากาศ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเร่งเครื่องยนต์ในขณะเครื่องเย็น อากาศที่ไหลเข้าเครื่องยนต์ทางท่ออากาศร้อนมีปริมาณไม่เพียงพอ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น มอเตอร์สุญญากาศจะเปิดช่องอากาศช่วยเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศให้กับเครื่องยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 11.21

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.