การถอด-ประกอบกระปุกเกียร์ชนิดเสื้อเกียร์เป็น ๒ ข้างประกบกัน

Posted on : 26-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF TRANSMISSION CASE RH-LH
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอดแยกเสื้อเกียร์ชนิดนี้ได้อย่างถูกต้องตามขั้น การปฏิบัติ เนื่องจากเป็นเกียร์แบบหนึ่งที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย (ผู้เขียน ได้ยกเอาเกียร์ Toyota Corolla TE. Series มาเป็นแบบการปฏิบัติ)
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ที่ใช้กระปุกเกียร์รุ่นนี้ หรือกระปุกเกียร์ TE. series
เครื่องมือ
เครืองมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
-คีมถ่างแหวนล๊อค
-เหล็กส่ง
-เครื่องมือถอดลูกปืน
-เครืองมือถอดประกอบกันรั่ว ฯลฯ
ความรู้เบื้องต้น
กระปุกเกียร์แบบนี้ เสื้อเกียร์จะถูกแบ่งเป็น ๒ ข้าง ประกบกัน คือเสื้อเกียร์ด้านซ้ายและเสื้อเกียร์ด้านขวา ชุดเพลาและเฟืองเกียร์จะถูกครอบปิดด้วยเสื้อเกียร์ทั้งสอง และทำงานอยู่ภายใน ตอนหน้าของเสื้อเกียร์แบบนี้ ถ้าอยู่กับเรือนคลัทช์ทางตอนหลังจะยึดติดอยู่กับเรือนเกียร์ตัวหลัง
ลำดับขั้นตอนการถอดกระปุกเกียร์ออกจากรถยนต์

กระปุกเกียร์1

รูปลำดับขั้นการถอดอุปกรณ์ของกระปุกเกียร์แบบ ๒ ข้างประกบกัน

กระปุกเกียร์2

รูปแยกส่วนประกอบของเสื้อเกียร์และเรือนคลัทช์

กระปุกเกียร์3

รูปแยกชิ้นส่วนเสื้อเกียร์หลัง

กระปุกเกียร์4

รูปแยกชิ้นส่วนของชุดเพลาและเฟืองเกียร์
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน

กระปุกเกียร์5

รูปการถอดแยกเสื้อเกียร์
๑. การถอดแยกอุปกรณ์ภายนอกของเสื้อเกียร์
๑.๑ ถอดปลั๊กถ่ายน้ำมันเกียร์และถ่ายน้ำมันเกียร์ออก

กระปุกเกียร์6

รูปการถอดเรือนคลัทช์
๑.๒ ถอดเรือนคลัทช์
ก. อย่าทำให้แหวนกันรุน รูปกรวย และชิมหาย
ข. ถอดเรือนคลัทช์ออกโดยถอดฝาครอบลูกปืนเกียร์ตัวหน้าออก
๑.๓ ถอดที่ล๊อคสายไมล์ และถอดเฟืองขับสายไมล์ออก
๑.๔ ถอดเสื้อเกียร์ตัวหน้าออก
ข้อควรระวัง ในการถอดแยกชิ้นส่วนภายนอก ระวังอย่าทำให้กันรั่ว (Oil seal) เสียหาย
๒. ถอดแยกเสื้อเกียร์

กระปุกเกียร์7

รูปการถอดแยกเสื้อเกียร์
๒.๑ ถอดสวิทช์ไฟถอยหลัง
๒.๒ ถอดน็อตยึดฝาครอบเกียร์ที่ประกบกันออก มีน็อตอยู่ ๑๔ ตัว
๒.๓ ค่อยๆ ใช้ค้อนหัวอ่อนเคาะเอาเสื้อเกียร์ด้านซ้าย แยกออกจากเสื้อ เกียร์ขวา
ข้อควรระวัง การใช้ค้อนหัวอ่อนเคาะเสื้อเกียร์ ให้แยกออกจากกันให้เคาะตรงส่วนที่ยื่นออกมาจากเสื้อเกียร์เท่านั้น
๓. วัดค่า Back lash ก่อนถอดชุดเกียร์
การวัดค่า Back lash ก่อนถอดนี้ เพื่อให้เราทราบก่อนถอดว่า การสึกหรอจากการทำงานที่ผ่านมาทำให้ค่า Back lash เปลี่ยนไปจากค่าเดิมหรือไม่
๓.๑ ติดตั้งขาวัดของไดกัลเกจบนฟันเกียร์ให้ได้ฉากกับฟันเกียร์

๓.๒ ล๊อคเพลาคลัทช์ไม่ให้หมุน หรือล๊อคชุดเกียร์โดยการเข้าเกียร์ บน เพลากำลังพร้อมกันทั้ง ๒ เกียร์
๓.๓ ค่า Back Lash ที่หน้าปัดไดอัลเกจจะวัดได้ไม่เกินค่าที่กำหนด

กระปุกเกียร์8

รูปวัดระยะเกียร์แบ็คแลช
ค่าที่กำหนดให้ ๐.๑๐ – ๐.๒๐ มม. (๐.๐๐๔- ๐.๐๐๘ นิ้ว) และไม่ควรเกิน ๐.๔๐ มม. (๐.๐๑๖ นิ้ว)
๔. ถอดเพลารอง

กระปุกเกียร์9

รูปการถอดเพลารอง
๔.๑ ถอดชิ้นส่วนเฟืองของเพลารอง
๔.๒ ถอดลูกปืน
๕. ถอดเพลาคลัทช์และเพลากำลัง
ยกเพลากำลังออกจากเสื้อเกียร์พร้อมกับเพลารอง

กระปุกเกียร์10

รูปการถอดเพลาคลัทช์และเพลากำลัง
๖. ถอดปิ๊นสปริง (Slotted spring pin)
ถอดปิ๊นสปริงออกจากก้ามปูเข้าเกียร์และแกนก้ามปู  โดยใช้เหล็กส่งส่งออก
ข้อควรจำ
บางครั้งปิ๊นสปริงไม่สามารถจะถอดออกมาจากก้ามปูของเกียร์ ๑, ๒ อย่างสะดวก อย่าพยายามกวดเพราะจะทำให้เกิดการเสียหายได้และเราสามารถถอดแกนก้ามปูเข้าเกียร์ได้โดยไม่ต้องถอดปิ๊นสปริง

กระปุกเกียร์12

รูปการถอดปิ๊นสปริง
๗. ถอดแกนก้ามปูและก้ามปูเข้าเกียร์
๗.๑ ถอดลูกปืนดีเทนท์ (Detent ball) และสปริง
๗.๒ ถอดแกนก้ามปูเข้าเกียร์ของเกียร์ ๑,๒ ออก
๗.๓ ถอดปิ๊นยึดออกจากแกนก้ามปู
๗.๔ ถอดแกนก้ามปูเข้าเกียร์ของเกียร์ถอยหลังและเกียร์ ๕
๗.๕ ถอดแกนก้ามปูเข้าเกียร์ของเกียร์ ๓, ๔ ออก
๗.๖ ถอดปิ๊นยึดออกจากแกนก้ามปูเกียร์

กระปุกเกียร์13

รูปการถอดก้ามปูเกียร์และแกนก้ามปู
๘. ถอดเฟืองไอดเลอร์
๘.๑ ก่อนถอดให้วัดช่องว่างด้านข้างของเกียร์ โดยให้ได้ค่าช่องว่างตามที่กำหนด คือ ๐.๐๕-๐.๕๐ มม. (๐.๐๐๒-๐.๐๒ นิ้ว)

กระปุกเกียร์14

รูปวัดช่องว่างด้านข้างก่อนถอด
๘.๒ ถอดเฟือง และเพลา ไอดเลอร์
ก. ถอดน็อตล๊อคเพลาไอดเลอร์ออก
ข. ถอดเพลาไอดเลอร์ออก
ค. ถอดเฟืองไอดเลอร์และแหวนรองออก

กระปุกเกียร์15

รูปการถอดเพลาและเฟืองไอดเลอร์

กระปุกเกียร์16

รูปการวัดช่องว่างด้านข้างของเพลากำลัง
๙. ตรวจช่องวางด้านข้างของเพลากำลังก่อนถอด
วัดหาค่าช่องว่าง ด้วยฟิลเลอร์เกจและไดอัลเกจ โดยเทียบกับค่าที่กำหนดจากตารางข้างล่าง

กระปุกเกียร์17
สำหรับการปฏิบัติในการถอด-ประกอบ และการตรวจบริการชุดเพลาและเฟืองเกียร์นั้นมีวิธีการใกล้เคียงกับที่ได้กล่าวมาแล้ว สำหรับค่าที่กำหนด (Specification) ในการปรับตัวนั้น ต้องดูจากคู่มือของรถแต่ละรุ่น
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.