การเรียงกระแสของอัลเทอร์เนเตอร์

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

อัลเทอร์เนเตอร์ที่มีขดลวดสเตเตอร์เพียงขดเดียวที่ใช้ไดโอดบวกเพียงตัวเดียวเป็นตัวเรียงกระแส เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าคลื่นบวกทางด้านบน กระแสไฟฟ้าคลื่นบวกสามารถผ่านไดโอดไปได้ แต่เมื่อคลื่นบวก ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ทางด้านล่าง กระแสไฟฟ้าคลื่นบวกไม่สามารถผ่านไดโอดไปได้ จากกราฟเมื่อคลื่นทางไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าเกิดการขาดตอนของกระแสไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ไม่เรียบ ซึ่งเป็นการแปลงกระแสแบบฮาล์ฟเวฟ (half wave) หรือครึ่งคลื่น ดังรูปที่ 7.5


รูปที่ 7.5 วงจรการเรียงกระแสแบบฮาล์ฟเวฟ (ครึ่งคลื่น)

และเมื่อเรานำไดโอดบวก 2 ตัวและไตโอดลบ 2 ตัว มาต่อเข้ากับอัลเทอร์เนเตอร์ที่มีขดลวด สเตเตอร์เพียงหนึ่งขด เมื่ออัลเทอร์เนเตอร์มีกระแสไฟฟ้าคลื่นบวกออกทางด้านบน คลื่นบวกสามารถผ่านไดโอดบวกเข้าอัลเทอรเนเตอร์ทางด้านล่างได้ครบวงจร และเมื่อกระแสไฟฟ้าคลื่นบวกออกทางด้านล่าง ก็สามารถไหลผ่านไดโอดบวกกลับเข้าอัลเทอร์เนเตอร์ทางด้านบนได้ เมื่อดูกราฟคลื่นทางไฟฟ้าจะเห็นได้ว่า ไม่เกิดการขาดตอนของกระแสไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์เกิดความราบเรียบไม่ขาดตอน เป็นการแปลงกระแสแบบฟูลเวฟ (full wave) หรือเต็มคลื่น ดังรูปที่ 7.6 ไดโอดที่ต่อกันในวงจรแบบนี้เรียกว่าการต่อไดโอดแบบบริดจ์


รูปที่ 7.6 วงจรการเรียงกระแสแบบฟูลเวฟ (เต็มคลื่น)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.