การตรวจสอบเรกูเลเตอร์

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบบนรถยนต์เมื่อตรวจสอบพบว่าระบบไฟชาร์จเกิดเหตุบกพร่องที่เรกูเลเตอร์ ให้ถอดเรกูเลเตอร์ออกจากรถยนต์แล้วทำการตรวจสอบ ถ้าไม่ได้ตามค่าที่กำหนดให้เปลี่ยนเรกูเลเตอร์ใหม่
การตรวจสอบทำได้ดังนี้
1. ถอดฝาครอบเรกูเลเตอร์ออก ตรวจสอบดูหน้าทองขาวว่ามีรอยไหม้หรือสกปรกหรือไม่ ถ้าตรวจพบว่ามีให้เปลี่ยนใหม่ดังรูปที่ 7.93


รูปที่ 7.93
2. ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว IG และขั้ว F (ขดลวดโวลเตจเรกูเลเตอร์) เมื่อหน้าทองขาวติดกันจะเท่ากับ 0 โอห์ม เมื่อกดหน้าทองขาวแยกจากกันจะเท่ากับ 11 โอห์ม ดังรูปที่ 7.94


รูปที่ 7.94 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว IG และขั้ว F
3. ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว L และขั้ว E (ขดลวดโวลเตจเรกูเลเตอร์) เมื่อหน้าทองขาวติดกันจะเท่ากับ 0 โอห์ม เมื่อกดหน้าทองขาวแยกจากกันจะเท่ากับ 100 โอห์ม ดังรูปที่ 7.95


รูปที่ 7.95 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว L กับขั้ว E
ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว B และขั้ว E (ขดลวดรีเลย์ไฟชาร์จ) เมื่อหน้าทองขาวติดกันเข็มจะไม่กระดิก เมื่อกดหน้าทองขาวแยกจากกันจะเท่ากับ 100 โอห์ม ดังรูปที่ 7.96


รูปที่ 7.96 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว B และขั้ว E
5. ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว B และขั้ว L (ขดลวดรีเลย์ไฟชาร์จ) เมื่อหน้าทองขาวติดกันเข็มจะไม่กระดิก เมื่อกดหน้าทองขาวแยกจากกันจะเท่ากับ 0 โอห์ม ดังรูปที่ 7.97


รูปที่ 7.97 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว
6. ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว N และขั้ว E (ขดลวดรีเลย์ไฟชาร์จ) เมื่อวัดจะได้เท่ากับ 24 โอห์ม ดังรูปที่ 7.98


รูปที่ 7.98 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว N กับขั้ว E
7. การปรับตั้งเรกูเลเตอร์ทำได้โดย (ดูรูปที่ 7.99)
-ปรับตั้งโวลเตจเรกูเลเตอร์โดยตัดแขนตัวปรับตั้งให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 13.8 ถึง 14.8 โวลต์
-ปรับตั้งรีเลย์ไฟชาร์จโดยตัดแขนตัวปรับตั้งให้ได้แรงเคลื่อน 4.0 ถึง 4.8 โวลต์


รูปที่ 7.99 การปรับตั้งเรกูเลเตอร์
หมายเหตุ ถ้าการตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้วไม่เป็นไปตามนี้ ให้เปลี่ยนเรกูเลเตอร์ใหม่ (ค่าความต้านทานนี้เป็นค่าความต้านทานโดยประมาณ)
สาเหตุข้อขัดข้องของระบบไฟชาร์จ
สาเหตุข้อขัดข้องของระบบไฟชาร์จแสดงดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 สาเหตุข้อขัดข้องของระบบไฟชาร์จ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2597%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%258a-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a-heli-grip%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-6-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%259a%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179