การตรวจสอบเรกูเลเตอร์

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบบนรถยนต์เมื่อตรวจสอบพบว่าระบบไฟชาร์จเกิดเหตุบกพร่องที่เรกูเลเตอร์ ให้ถอดเรกูเลเตอร์ออกจากรถยนต์แล้วทำการตรวจสอบ ถ้าไม่ได้ตามค่าที่กำหนดให้เปลี่ยนเรกูเลเตอร์ใหม่
การตรวจสอบทำได้ดังนี้
1. ถอดฝาครอบเรกูเลเตอร์ออก ตรวจสอบดูหน้าทองขาวว่ามีรอยไหม้หรือสกปรกหรือไม่ ถ้าตรวจพบว่ามีให้เปลี่ยนใหม่ดังรูปที่ 7.93


รูปที่ 7.93
2. ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว IG และขั้ว F (ขดลวดโวลเตจเรกูเลเตอร์) เมื่อหน้าทองขาวติดกันจะเท่ากับ 0 โอห์ม เมื่อกดหน้าทองขาวแยกจากกันจะเท่ากับ 11 โอห์ม ดังรูปที่ 7.94


รูปที่ 7.94 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว IG และขั้ว F
3. ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว L และขั้ว E (ขดลวดโวลเตจเรกูเลเตอร์) เมื่อหน้าทองขาวติดกันจะเท่ากับ 0 โอห์ม เมื่อกดหน้าทองขาวแยกจากกันจะเท่ากับ 100 โอห์ม ดังรูปที่ 7.95


รูปที่ 7.95 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว L กับขั้ว E
ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว B และขั้ว E (ขดลวดรีเลย์ไฟชาร์จ) เมื่อหน้าทองขาวติดกันเข็มจะไม่กระดิก เมื่อกดหน้าทองขาวแยกจากกันจะเท่ากับ 100 โอห์ม ดังรูปที่ 7.96


รูปที่ 7.96 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว B และขั้ว E
5. ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว B และขั้ว L (ขดลวดรีเลย์ไฟชาร์จ) เมื่อหน้าทองขาวติดกันเข็มจะไม่กระดิก เมื่อกดหน้าทองขาวแยกจากกันจะเท่ากับ 0 โอห์ม ดังรูปที่ 7.97


รูปที่ 7.97 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว
6. ตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว N และขั้ว E (ขดลวดรีเลย์ไฟชาร์จ) เมื่อวัดจะได้เท่ากับ 24 โอห์ม ดังรูปที่ 7.98


รูปที่ 7.98 การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว N กับขั้ว E
7. การปรับตั้งเรกูเลเตอร์ทำได้โดย (ดูรูปที่ 7.99)
-ปรับตั้งโวลเตจเรกูเลเตอร์โดยตัดแขนตัวปรับตั้งให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 13.8 ถึง 14.8 โวลต์
-ปรับตั้งรีเลย์ไฟชาร์จโดยตัดแขนตัวปรับตั้งให้ได้แรงเคลื่อน 4.0 ถึง 4.8 โวลต์


รูปที่ 7.99 การปรับตั้งเรกูเลเตอร์
หมายเหตุ ถ้าการตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้วไม่เป็นไปตามนี้ ให้เปลี่ยนเรกูเลเตอร์ใหม่ (ค่าความต้านทานนี้เป็นค่าความต้านทานโดยประมาณ)
สาเหตุข้อขัดข้องของระบบไฟชาร์จ
สาเหตุข้อขัดข้องของระบบไฟชาร์จแสดงดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 สาเหตุข้อขัดข้องของระบบไฟชาร์จ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.