การตรวจสอบเรกูเลเตอร์

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ก่อนทำการทดสอบเรกูเลเตอร์ให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งหมดในวงจรอยู่ในสภาพที่ดีและขั้วต่อทั้งหมดสะอาดและแน่น สายไฟที่ไม่ดีและหลวมก็จะเป็นผลให้เรกูเลเตอร์ทำงานผิดพลาดได้
การทดสอบคัตเอาต์รีเลย์
ปกติคัตเอาต์รีเลย์จะตรวจสอบและปรับตั้งค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยขณะติดตั้งอยู่กับรถยนต์ ต่อโวลต์มิเตอร์ระหว่างขั้ว A และกราวด์ ถอดสายไฟขั้ว B ออกจากเรกูเลเตอร์ และต่อแอมมิเตอร์ระหว่าง ขั้ว B ของเรกูเลเตอร์และแบตเตอรี่ดังรูปที่ 6.32 สตาร์ตเครื่องยนต์และสังเกตดูโวลต์มิเตอร์ขณะที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น เมื่อหน้าทองขาวของคัตเอาต์รีเลย์ปิด แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะตกลงอย่างช้าๆ และ กระแสไฟฟ้าจะไหลโดยดูที่แอมมิเตอร์ อ่านค่าสูงสุดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ทำให้หน้าทองขาวของคัตเอาต์รีเลย์ปิด ซึ่งจะมีค่าประมาณ 11.8 ถึง 13.75 โวลต์ ลดความเร็วของเครื่องยนต์อย่างช้าๆ และสังเกตการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนที่หน้าทองขาวจะเปิดซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง -10 แอมป์เมื่อหน้าทองขาวเปิด


รูปที่ 6.32 วงจรการต่อโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์เพื่อตรวจสอบการทำงานของเรกูเลเตอร์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ทำให้หน้าทองขาวของคัตเอาต์รีเลย์ปิด ให้ปรับโดยการลดหรือเพิ่มความแข็งของสปริงซึ่งยึดหน้าทองขาวให้เปิดโดยการดัดแขนปรับดังรูปที่ 6.33 หรือการหมุนสกรูปรับดังรูปที่ 6.34


รูปที่ 6.33 การปรับคัตเตอร์รีเลย์โดยการดัดแขนปรับ


รูปที 6.34 การปรับความแข็งของสปริงโดยการหมุนสกรูปรับ

การทดสอบโวลเตจเรกูเลเตอร์
ให้ต่อโวลต์มิเตอร์โดยสายหนึ่งต่อเข้าที่ขั้ว B ของเรกูเลเตอร์และอีกสายหนึ่งต่อลงกราวด์ และต่อตัวความต้านทานค่า 1/4 โอห์มระหว่างขั้ว B ของเรกูเลเตอร์และสายแบตเตอรี่ การเพิ่มความต้านทาน นี้ทำให้แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จอย่างเต็มที่ แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากเจเนอเรเตอร์จะเพิ่มขึ้นถึงค่าที่กำหนดอย่างรวดเร็ว ซึ่งตัวควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ถูกปรับตั้งค่าเอาไว้ สอดตัวความต้านทานปรับค่าได้ระหว่าง ขั้ว F ของเรกูเลเตอร์และสายไฟจากขั้ว F ของเจเนอเรเตอร์ดังรูปที่ 6.35
เมื่อเครื่องยนต์ทำงานถึง 1,500 รอบต่อนาที หมุนตัวความต้านทานปรับค่าได้ซึ่งต่ออนุกรมกับวงจรขดลวดฟิลด์คอยล์ในตำแหน่งเพิ่มความต้านทานจนกระทั่งทองขาวของคัตเอาต์รีเลย์เปิด แล้วหมุนตัวควบคุมกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามและอ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่โวลต์มิเตอร์เมื่อหน้าทองขาวปิดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ในค่าประมาณ 13.8 ถึง 14.8 โวลต์ การปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าปรับเหมือนกับการปรับคัตเอาต์รีเลย์ดังรูปที่ 6.33 และรูปที่ 6.34
การทดสอบเคอร์เรนต์เรกูเลเตอร์
เอาตัวความต้านทาน 1/4 โอห์มออกในการทดสอบเคอร์เรนต์เรกูเลเตอร์ เราต้องการทราบว่า
1. กระแสไฟฟ้าจากเจเนอเรเตอร์จะเพิ่มขึ้นถึงค่าที่กำหนดอย่างรวดเร็วหรือไม่เมื่อหน้าทองขาวของเคอร์เรนต์เรกูเลเตอร์เปิด
2. แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ ดังนั้นทองขาวของโวลเตจเรกูเลเตอร์จะไม่เปิด และเป็นการจำกัดกระแสไฟฟ้าที่ออกจากเจเนอเรเตอร์
สตาร์ตเครื่องยนต์และเพิ่มความเร็วของเครื่องยนต์ไปที่ 2,000 รอบต่อนาที ขณะเดียวกันให้เพิ่มโหลดในวงจรโดยเพิ่มความต้านทานจนกระทั่งแอมมิเตอร์อ่านค่าได้ 28 ถึง 32 แอมป์ เพิ่มหรือลดความแข็ง ของสปริงอาร์มาเจอร์จนได้ค่าแอมแปร์ที่ถูกต้องดังรูปที่ 6.35


รูปที่ 6.35 การติดตั้งโวลต์มิเตอร์และความต้านทานปรับค่าได้เพื่อตรวจสอบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.