การต่อสายไฟในรถยนต์และการติดตั้ง

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การต่อสายไฟเข้าด้วยกันจะมี 2 วิธีคือ การพันปลายสายไฟเข้าด้วยกันแล้วบัดกรี เสร็จแล้วใช้เทปพันสายไฟพันเพื่อป้องกันการลัดวงจร และอีกวิธีหนึ่งคือใช้ปลอกสวมเข้ากับปลายสายไฟทั้ง 2 เส้น แล้วใช้คีมบีบขั้วสายไฟบีบปลอกรัดสายไฟให้แน่น แล้วใช้ปลอกยางรัดตรงปลอกที่ต่อเป็นการป้องกันการลัดวงจรดังรูปที่ 2.18


รูปที่ 2.18 การต่อสายไฟ

การติดตั้งสายไฟ
การติดตั้งสายไฟต้องให้แน่ใจว่าขั้วเสียบแน่นและขันนอต สกรูเข้ากับหลักแน่นหนาไม่หลวมเก็บสายไฟทั้งหมดให้พ้นจากระบบไอเสีย พื้นที่ที่มีนํ้ามัน และบริเวณที่มีการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในรถยนต์ เก็บสายไฟเข้ากับตัวถังโดยใช้คลิปหรือแคลมป์รัดสาย ถ้าสายไฟต้องสอดผ่านรูตัวถังต้องมียางรองกันสายไฟครูดกับตัวถังอาจลัดวงจรได้ เมื่อมีสายไฟจำนวนมากก็ให้ใช้เทปพันสายไฟพันรวมกันหรือใช้สวมเข้าไป ในปลอกพลาสติก การติดตั้งสายไฟหัวเทียนต้องให้แน่ใจว่าสายไฟหัวเทียนไม่ลงกราวด์และที่ขั้วสายไฟมียางฉนวนหุ้มกันไว้แน่นหนาไม่หลุดออกมาดังรูปที่ 2.19


รูปที่ 2.19 การติดตั้งสายไฟที่จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นในรถยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.