การถอดติดตั้งเพลากลาง

Posted on : 27-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

PROPELLER SHAFT
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถถอด-ประกอบเพลากลางของรถยนต์ได้อย่างถูก ต้องและปลอดภัย
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ ขาหยั่ง แม่แรงยกรถ ปลอกสวมอัดดันน้ำมันเกียร์รั่ว
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เพลากลาง1
รูปชิ้นส่วนเพลากลางแบบ ๓ ส่วน
ความรู้เบื้องต้น
เพลากลางมีหน้าที่ส่งกำลังจากกระปุกเกียร์ ไปยังชุดเฟืองท้าย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เปลี่ยนมุมขับและระยะระหว่างเกียร์กับชุดเฟืองท้ายขณะที่รถยนต์วิ่งผ่านสิ่งกีดขวางหรือตกหลุม
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ใช้แม่แรงยกส่วนหน้าและส่วนหลังของรถในตำแหน่งดังรูป วางบนขาหยั่ง
๒. ถอดน็อตยึดชุดลูกปืนตัวกลางของเพลากลาง (Center bearing bracket)

เพลากลาง2
รูปการขึ้นแม่แรงหน้าหลัง

เพลากลาง4
รูปการถอดน็อตยึดลูกปืนตัวกลาง
๓. ถอดน๊อตยึดหน้าแปลนเพลา- กลางตัวหลัง ออกจากหน้าแปลนเพลาเดือยหมูของชุดเฟืองท้าย
ข้อควรจำ
ก่อนถอดหน้าแปลนให้ทำเครื่องหมายที่หน้าแปลนทั้งสอง
เพลากลาง5
รูปการถอดหน้าแปลนเพลากลาง
๔. ถอดเพลากลางออกจากรถ โดยดึงเพลาถอดไปด้านหลังของรถยนต์
ข้อควรระวัง
เมื่อถอดเพลากลางออกจากกระปุกเกียร์ ให้ใช้ปลั๊กกันน้ำมันหยดเสียบปิดที่ปลอกหลังของเกียร์
การประกอบเพลากลาง
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด และให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ
๑. วางแนวของหน้าแปลนตัวหลังกับหน้าแปลนชุดเฟืองท้ายให้ตรงกัน โดยให้ตำแหน่งเครื่องหมายที่ทำไว้ให้อยู่ตรงกัน แล้วกวด
น็อตยึดหน้าแปลนด้วยแรง ๒-๒.๗ กก.-ม. (๑๔.๕-๑๙.๕ ฟุต-ปอนด์)
๒. ประกอบชุดลูกปืนยึดเพลากลาง โดยค่อยๆ กวดไล่น็อตที่อยู่ตรงกันข้ามเข้าพร้อมๆ กันทีละน้อยด้วยแรงกวด ๑.๖-๒.๒ กก.-ม. (๑๑.๖-๑๕.๙ ฟุต-ปอนด์)
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.