การถอด-ประกอบ และบริการบู๊ช และกันรั่วเสื้อเกียร์ตัวหลัง

Posted on : 26-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY-REASSEMBLY AND SERVICE OF BUSHING AND EXTENSION HOUSING OIL SEAL
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถถอดเปลี่ยนกันรั่วและบู๊ชได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
เสื้อเกียร์ตัวหลัง
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
เครื่องมือขับบู๊ช เครื่องมือถอดกันรั่ว เครื่องมือประกอบกันรั่ว
ความรู้เบื้องต้น
บู้ชที่เสื้อเกียร์ตัวหลัง ทำหน้าที่บังคับเพลากำลังให้หมุนอยู่ในศูนย์ที่ถูกต้องไม่ให้แกว่งทั้งยังลดความฝืดและการเสียดสีระหว่างเสื้อเกียร์ตัวหลังและเพลากำลังอีกด้วย
กันรั่วตัวหน้า ติดตั้งอยู่ทางตอนปลายหลังสุดด้านในของเสื้อเกียร์หลัง โดยป้องกันไม่ให้น้ำมันเกียร์ไหลออกมาทางเสื้อเกียร์ตัวหลัง
ขอบนอกของกันรั่วถูกอัดแน่นกับเสื้อเกียร์ตัวหลัง ขอบด้านในของกันรั่วจะสวมแนบสนิทกับผิวนอกของเพลากำลัง
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
ก่อนปฏิบัติงานให้ตรวจดูสภาพใช้งานของบู๊ช และกันรั่วเสียก่อน โดยตรวจตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ตรวจเสื้อเกียร์ตัวหลังตามหัวข้อด้านล่าง
๑.๑ ตรวจสภาพการใช้งาน และความเสียหายของกันรั่ว
๑.๒ ตรวจการสึกหรอเสียหายของบู๊ช
๒. ตรวจขนาดวัดผ่าศูนย์กลางภายในของบู๊ชเพื่อเปรียบเทียบหาความ สึกหรอกับขนาดมาตรฐานเดิม

บู๊ช1
รูปจุดตรวจก่อนถอด
การเปลี่ยนกันรั่ว
๑. ประกอบเพลากำลังเข้ากับเสื้อเกียร์ตัวหลัง
๒. ใช้เครื่องถอดกันรั่วประกอบเข้ากับด้านหลังของเสื้อเกียร์โดยสอดขา ของเครื่องถอดกันรั่ว ๒ ขาเกี่ยวกับขอบด้านในของกันรั่ว แล้วค่อยๆ ใช้ประแจกวดเพลาขับกันรั่วออกมา
๓. ภายหลังจากได้ทำความสะอาดตำแหน่งติดตั้งกันรั่วที่เสื้อเกียร์หลัง ให้ใช้เครื่องมือประกอบกันรั่วตัวใหม่ โดยค่อยๆ ส่งเข้าไปยังตำแหน่งเดิมของเสื้อเกียร์
๔. เมื่อประกอบเสร็จแล้ว ใช้จาระบีชนิดรวมทาที่ผิวนอกของเพลา กำลังและผิวขอบในของกันรั่ว
บู๊ช2
รูปการถอดประกอบกันรั่ว
การเปลี่ยนบู๊ช
๑. ถอดกันรั่วออกตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว
๒. ให้ความร้อนรอบๆ ปลายเสื้อเกียร์ในตำแหน่งติดตั้งบู๊ช จนความ ร้อนบริเวณรอบเสื้อเกียร์ อยู่ในช่ว ง ๘๐ -๑๐๐°C (๑๑๐ – ๒๑๐° F)
๓. ใช้เครื่องขับบู๊ชค่อยๆ ตอก ขับเอาบู๊ชออกจากเสื้อเกียร์
บู๊ช3
การประกอบ
๑. ก่อนที่จะประกอบบู๊ชตัวใหม่ ให้ความร้อนที่เสื้อเกียร์ในตำแหน่งเดิมจนความร้อนถึง ๘๐- ๑๐๐ °C
๒. ประกอบบู๊ชตัวใหม่- โดยใช้เครื่องมือขับตอกส่งบู๊ชเข้าไปยังเสื้อเกียร์ในตำแหน่งเดิม
ข้อควรระวัง
ในการประกอบบู๊ช ให้หมุนเอาร่องน้ำมันไว้ด้านบน เมื่อประกอบบู๊ชเรียบร้อยแล้ว ใช้เครื่องขัดผิวหน้าภายในของบู๊ชให้ได้ขนาดวัดผ่าศูนย์กลางที่ถูกต้อง
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.