การถอดประกอบมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบ

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การถอดประกอบมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบมีรายละเอียดดังนี้
การถอดมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบ
การถอดมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบแสดงดังรูปที่ 4.60 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-ถอดสายไฟขั้ว C ออกดังรูปที่ 4.60 (ก)
-ถอดโบลต์ยึดมอเตอร์ออกดังรูปที่ 4.60 (ข)
-ถอดมอเตอร์ออกจากชุดสวิตช์แม่เหล็กดังรูปที่ 4.60 (ค)
-ถอดแปรงถ่านออก อย่าให้แปรงถ่านและคอมมิวเทเตอร์เป็นรอยขีดข่วนดังรูปที่ 4.60 (ง)
-ถอดทุ่นอาร์มาเจอร์ออกจากเสื้อมอเตอร์สตาร์ตดังรูปที่ 4.60 (จ)
-ถอดสกรู 2 ตัวที่ยึดสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าออกดังรูปที่ 4.60 (ฉ)
-ถอดสวิตช์แม่เหล็กออกจากฝาครอบดังรูปที่ 4.60 (ข)
-ถอดเฟืองสะพานเฟืองทุ่นอาร์มาเจอร์ออกดังรูปที่ 4.60 (ช)
-ถอดชุดเฟืองทดออกจากฝาครอบดังรูปที่ 4.60 (ฌ)
-ถอดลูกปืนออกจากชุดเฟืองทดและระวังอย่าให้หายดังรูปที่ 4.60 (ญ)
-ถอดสปริงออกจากสวิตช์แม่เหล็กดังรูปที่ 4.60 (ฎ)


รูปที่ 4.60 การถอดมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบ
ส่วนรูปที่ 4.61 แสดงภาพแยกชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบ


รูปที่ 4.61 ภาพแยกชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบ
หมายเหตุ การตรวจเช็กชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของมอเตอร์สตาร์ตทดรอบจะเหมือนกับการตรวจเช็กของมอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดา
การประกอบมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบ
ทาจาระบีตามจุดหมุนต่างๆ แล้วประกอบสปริงเม็ดลูกปืน ชุดเฟืองทด เฟืองสะพาน และเฟืองทุ่นอาร์มาเจอร์ดังรูปที่ 4.62 (ก) ประกอบแปรงถ่านเข้ากับซองแปรงถ่าน และชุดยึดแปรงถ่านเข้ากับ
เสื้อมอเตอร์สตาร์ตดังรูปที่ 4.62 (ข) ประกอบมอเตอร์โดยจัดร่องบาก เดือยของมอเตอร์ และสวิตช์แม่เหล็กเข้าด้วยกันดังรูปที่ 4.62 (ค)
ขันโบลต์และสกรูต่างๆ ให้แน่น แล้วนำไปทำการทดสอบการทำงานก่อนประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ ซึ่งการทดสอบก็เหมือนกับการทดสอบมอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดา


รูปที่ 4.62 การประกอบมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.