การถอดเพลากำลังและชุดซิงโครเมช

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY OF MAIN SHAFT AND SYNCHROMESH ASSEMBLY
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานถอดแยกชิ้นส่วนของเพลา กำลัง (Main shaft)
วัสดุอุปกรณ์
เกียร์และชุดเพลากำลัง
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
คีมถ่างแหวนล๊อค
เครื่องถอดลูกปืน

เพลากำลัง1

รูปส่วนประกอบของเพลากำลัง
ความรู้เบื้องต้น
เพลากำลังทำหน้าที่ส่งกำลังของเครื่องยนต์ที่ส่งผ่านกระปุกเกียร์ในความเร็วต่างๆ ไปยังเพลากลาง เพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่ตามความเร็วและทิศทางที่ผู้ขับรถต้องการ
เพลากำลังมีส่วนประกอบ
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ใช้คีมถอดแหวนล๊อค ถอดแหวนล๊อคตัวหน้าของเพลากำลังออก
ถอดปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ (Coupling sleeve) ของเกียร์ ๓, ๔ ออก ถอดชุดซิงโครเมชของเกียร์ ๓, ๔ ออก ถอดเฟืองเกียร์ ๓ ออก

เพลากำลัง2

รูปถอดแหวนล็อคตัวหน้าของเพลากำลัง
๒. ถอดน็อตล๊อคทางปลายด้านหลังของเพลากำลังออก แล้วถอดเฟืองดังต่อไปนี้ออก คือ เฟืองขับเข็มไมล์ (Speedometer drive gear) ลูกปืนเหล็กกล้า (Steel ball) เฟืองถอยหลัง (Reverse gear) ลูกปืนยาว (Needle bearing) เฟืองดุม (Reverse hub) และเกียร์ถอยหลัง
๓. ในการถอดลูกปืนเพลากำลัง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
ติดตั้งเครื่องดูดลูกปืนเข้ากับปลายด้านหนึ่งของเฟืองเกียร์ ๑ แล้วนำไปวางที่แท่นอัดดังรูป และอัดลูกปืนออก

เพลากำลัง3

รูปลูกปืนเพลากำลัง
จากนั้นจึงถอดที่กั้นลูกปืน (Retainer bearing) แหวนกันรุน (Thrust washer) และเฟืองเกียร์ ๑ ออก ถอดลูกปืนกลม (steel ball) ลูกปืนยาว (Needle roller bearing) แล้วจึงถอดแหวน ซิงโครไนซ์ (Synchronizing ring or baulk ring) ออก
ข้อควรระวัง อย่าใช้เครื่องดูดลูกปืนจากข้อนี้ไปดูดเฟืองเกียร์ ๒ เพราะจะทำให้บู๊ชที่รองเกียร์ ๑ เสียหาย

เพลากำลัง4

ภาพตัดของชุดเพลากำลัง
๔. เนื่องจากบู๊ชของเกียร์ ๑ สวมแน่นอยู่กับเพลากำลัง ก่อนถอดเฟืองเกียร์ ๒ จึงต้องจับส่วนหน้าของเฟืองเกียร์ ๒ ให้แน่นไว้ก่อน แล้วถอดชุดซิงโครเมชของเกียร์ ๑-๒ ออก อันดับต่อไปจึงมาอัดบู๊ชของเฟือง
การถอดชุดซิงโครเมช (Synchromesh assembly)
๑. ถอดสปริงถ่างตัวหนอน ๑ (spread spring) แล้วถอดเอาลิ่มตัวหนอน ๒ (Shift insert) ออก

ซิงโครเมช

รูปการถอดแยกชิ้นส่วนซิงโครเมช
๒. ถอดปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ ๓ (Coupling sleeve) ออกจากดุมเฟือง ๔ (Synchro-hub)
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.