การถอด-ประกอบเพลาก้ามปูและก้ามปูเกียร์

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF SHIFT FORK SHAFT AND GEAR SHIFT FORK
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถถอดประกอบเพลาก้ามปูและก้ามปูเกียร์ของเกียร์ แบบมีเสื้อเกียร์ ๓ ส่วน ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
กระปุกเกียร์ แบบเสื้อเกียร์สามารถถอดแยกเป็น ๓ ส่วน
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
เหล็กตอกปิ๊นยึดก้ามปูเกียร์ (Fork rod pin punch)
ความรู้เบื้องต้น
ก้ามปูเกียร์ (Shift fork) ยึดติดอยู่กับแกนก้ามปู (Fork rod) โดยสวมสอดเข้าด้วยกัน มีปิ๊นล๊อค (Fork rod pin) เป็นตัวยึด แกนก้ามปูเกียร์สอดอยู่ในรูของแผ่นเชื่อม (Adapt plate) เสื้อเกียร์ตัวหน้าและตัวหลัง โดยมีสปริงและลูกปืนล๊อคและปลั๊กยึดลูกปืน (Check ball plug) เป็นตัวยึด แต่ก้านก้ามปูเกียร์สามารถเคลื่อนตัวและหมุนได้ เพื่อให้ปลายก้ามปูที่สวมอยู่กับปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ (coupling sleeve) เลื่อนไปข้างหน้า หรือข้างหลังพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเข้าเกียร์ได้
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
การถอด
๑. ถอดปิ๊นยึด (Retaining pin) ออกจากแกนก้ามปู (Fork rod) ทุกอันโดยใช้เหล็กส่ง (Fork rod pin) ค่อยๆ เคาะส่งออก ให้ปฏิบัติวิธีเดียวกันนี้ กับปิ๊นบนแกนก้ามปูทุกอัน

เพลาก้ามปู1

รูปการถอดปิ๊น
๒. ถอดปลั๊กยึดลูกปืน (Check ball plug) ๓ ตัวที่เชื่อมเสื้อเกียร์ แล้วถอดแยกเอาก้ามปูเกียร์ ก้านก้ามปูเกียร์ออกจากแผ่นเชื่อมเสื้อเกียร์ โดยค่อยๆ ใช้ก้อนพลาสติก เคาะเลื่อนออก

เพลาก้ามปู2

รูปการถอดปลั๊กและลูกปืนล็อค
ข้อควรระวัง อย่าทำให้ปิ๊น และลูกปืนเสียหาย
การประกอบ
๑. ใส่ก้ามปูเกียร์ ๑ (๑-๒) ๒ ลงในร่องของปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ (coupling sleeve) ของเกียร์ ๑-๒ และสอดแกนก้ามปูเกียร์ ๑-๒ ผ่านไปในรูที่แผ่นเชื่อมเสื้อเกียร์ ก่อนที่จะใส่ก้านก้ามปูเกียร์ ๑-๒ ให้ใส่ก้ามปูของเกียร์ ๓-๔ ในร่องปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ ๓-๔ ก่อน

เพลาก้ามปู3

รูปการประกอบแกนก้ามปู ๑-๒
ข้อควรจำ
ก้ามปูเกียร์ ๑-๒    และ ๓-๔ เป็นชิ้นส่วนชุดเดียวกัน
ปิ๊นยึดก้านก้ามปูกับก้ามปูเข้าเกียร์ จะต้องใช้ปิ๊นตัวใหม่
๒. ใส่ปิ๊นล๊อค, สปริงและปลั๊กก่อนประกอบปลั๊กให้ทาเชอแล็คที่ปลั๊ก เพื่อกันรั่ว และตั้งแนวร่องในก้านก้ามปูเกียร์ ๑-๒ กับปิ๊นล๊อคให้เป็น แนวเดียวกัน
เลื่อนแกนก้ามปูเกียร์ ๓-๔ ผ่านไปในแผ่นเชื่อมเสื้อเกียร์ และก้าม ปูเกียร์ ๓-๔ แล้วยึดให้แน่นด้วยปิ๊นยึด
ข้อควรจำ
ก่อนประกอบก้านก้ามปูเกียร์ ๓- ๔ ให้ใส่ลูกปืนล๊อค ๒ ตัว ในแผ่นเชื่อมเสื้อเกียร์
๓. ประกอบลูกปืนสปริง และปลั๊กเข้าที่ในแผ่นต่อเชื่อมเสื้อเกียร์ โดยตั้งแนวร่องในก้านก้ามปูเกียร์ ๓-๔ กับ ลูกปืนให้ตรงกัน ก่อนประกอบปลั๊กให้ทาเชอแล็ค

เพลาก้ามปู5

รูปตำแหน่งลูกปืนในแผ่นเชื่อมต่อเสื้อเกียร์

เพลาก้ามปู6

รูปแกนก้ามปู ๓-๔
๔. ใส่ก้ามปูเกียร์ถอยหลังในเฟืองเกียร์ถอยหลัง แล้วเลื่อนแกนก้ามปู เกียร์ถอยหลัง ผ่านไปในก้ามปูเกียร์ถอยหลัง และแผ่นเชื่อมต่อเสื้อ เกียร์
ข้อควรจำ ก่อนประกอบแกนก้ามปูเกียร์ถอยหลัง ให้ใส่ลูกปืนล๊อคเข้าไปในแผ่นเชื่อมเสื้อเกียร์ก่อน

เพลาก้ามปู7

รูปประกอบแกนก้ามปูเกียร์ถอยหลัง
๕. ใส่ลูกปีนล๊อค, สปริงและปลั๊กให้ตรงกับร่องที่แกนก้ามปูเกียร์ ถอยหลัง
๖. ใช้แรงกวดน็อตปลั๊กถ่ายน้ำมันด้วยแรง ๑.๙-๒.๕ ก.ก-ม. (๑๔-๑๘ ฟุต-ปอนด์)
ข้อควรจำ ปลั๊กของแกนก้ามปูเกียร์ ๑-๒ จะยาวกวาแกนก้ามปูเกียร์ถอยหลังและเกียร์ ๓-๔
๗. ทาน้ำมันเกียร์ที่ผิวสัมผัสที่ต้องเคลื่อนตัวขณะทำงาน แล้วตรวจสอบที่แกนก้ามปูเกียร์ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจความคล่องตัวว่ามันเคลื่อนตัวอย่างราบเรียบสม่ำเสมอหรือไม่
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.