การทดสอบแมนิโฟลด์เกจและเทอร์โมมิเตอร์

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การทดสอบระบบความเย็นด้วยวิธีต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับค่าความดันและอุณหภูมิที่ถูกต้อง ถ้าเกจวัดความดันผิดไปจากค่าความดันที่เป็นจริงสัก 2-3 ปอนด์ ท่านอาจต้องทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางอย่างก็ได้ เช่น เอกซแพนชั่นวาวล์หรือ Suction Regulators โดยที่ระบบไม่มีอะไรทำงานผิดปกติเลย แต่เนื่องมาจากเกจวัดความดันอ่านค่าได้ไม่แน่นอน เป็นต้น
TEMPERA TURE’PRESSURE RELATIONSHIP CHART (REFRIGERANT)


ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ-ความดัน
เทอรโมมิเตอร์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากค่าของเทอร์โมมิเตอร์วัดได้ค่าไม่แน่นอน อาจทำให้เราตั้งเทอร์โมสตัทได้ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำแข็งที่แผงเย็น หรือแอร์อาจไม่เย็นเลยก็ได้
เพราะฉะนั้นการใช้เกจวัดความดันเละเทอร์โมมิเตอร์ควรจะเลือกใช้แต่เกจและเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดได้ถูกต้องเท่านั้น โดยทำการทดสอบเกจและเทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งควรทำงานที่ความดันและอุณหภูมิตาม CHART วิธีการทำการทดสอบนี้ทำได้โดยเอาเกจ ต่อเขากับถังซึ่งมีสารทำความเย็นเต็มเทอร์โมมิเตอร์ติดไว้ข้างๆ ถัง เปิดสารทำความเย็นอ่านแรงดันและอุณหภูมิแล้วนำมาเปรียบเทียบกับตาราง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.