การทำงานของมอเตอร์สตาร์ต

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การทำงานมอเตอร์สตาร์ต (operating of motor start) จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ
1. สวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง St เฟืองขับเริ่มเลื่อนเข้าขบเฟืองล้อช่วยแรง
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง St กระแสไฟฟ้าจะไหลจากสวิตช์จุดระเบิดเข้าขั้ว 50 ไปยังขดลวดชุดดึงไปยังขั้ว C เข้าขดลวดฟิลด์คอยล์ ผ่านแปรงถ่านบวกเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ ผ่านแปรงถ่าน ลบลงกราวด์ครบวงจร ทุ่นอาร์มาเจอร์เริ่มหมุนช้าๆ เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีจำนวนน้อย ขณะเดียวกันกระแสไฟฟ้าที่ไปยังขดลวดชุดดึงก็จะไปยังขดลวดชุดยึดลงกราวด์ที่ตัวโครงโซลีนอยด์
เมื่อขดลวดชุดดึงมีกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรก็จะเกิดสนามแม่เหล็กและอำนาจแม่เหล็กเกิดขึ้น ซึ่งดึงให้พลังเยอร์เคลื่อนที่มาทางขวาและดึงให้ก้ามปูเลื่อนชุดเฟืองขับเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรง โดยชุดเฟืองขับจะเลื่อนเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรงในลักษณะหมุนเข้าด้วยร่องสไปลน์ที่ปลายแกนอาร์มาเจอร์ ทำให้ชุดเฟืองขับเลื่อนเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรงได้ด้วยความนุ่มนวล (ที่ปลายของเฟืองขับและเฟืองล้อ ช่วยแรงจะลบเหลี่ยมฟันเฟืองเพื่อให้ขบกันได้ง่าย) ดังรูปที่ 4.22


รูปที่ 4.22 โซลีนอยด์ทำงานเฟืองขับเริ่มเลื่อนขบเฟืองล้อช่วยแรง
2. สวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง St เฟืองขับขบกับเฟืองล้อช่วยแรงและหมุนเต็มที่
เมื่อพลังเยอร์ถูกดึงมาทางขวาจนสุดก็จะทำให้เฟืองขับถูกดันเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรงเต็มที่ สะพานไฟที่พลังเยอร์ก็จะต่อขั้ว 30 เข้ากับขั้ว C กระแสไฟฟ้าจำนวนมากจากสายเมนแบตเตอรี่ก็จะไหลเข้ามอเตอร์สตาร์ต ทำให้มอเตอร์สตาร์ตหมุนด้วยแรงบิดที่สูงขึ้น สามารถทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ ขณะเดียวกันที่ขดลวดขุดดึงก็จะถูกลัดวงจร แต่ขดลวดขุดยึดยังมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่จึงยึดพลังเยอร์ไว้ได้ ทำให้เฟืองขับที่ขับเฟืองล้อช่วยแรงอยู่ไม่ถูกดีดตัวกลับดังรูปที่ 4.23


รูปที่ 4.23 เฟืองขับเข้าขบเฟืองล้อช่วยแรงและหมุนด้วยแรงบิดสูง
สวิตช์จุดระเบิดตัดจากตำแหน่ง St
เมื่อสวิตช์จุดระเบิดตัดจากตำแหน่ง St จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลไปยังขั้ว 50 ของโซลีนอยด์ แต่สะพานไฟที่ปลายพลังเยอร์ยังไม่แยกจากขั้ว 30 และขั้ว C ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลจากขั้ว C ไปยังขดลวดชุดดึงและขดลวดชุดยึดลงกราวด์ ซึ่งในช่วงนี้กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขดลวดชุดดึงและขดลวดชุดยึดไหลสวนทางกัน ทำให้เกิดการหักล้างกันของอำนาจแม่เหล็ก ขดลวดชุดดึงและขดลวดชุดยึดจึงหมดอำนาจ แม่เหล็ก พลังเยอร์ก็ถูกดันกลับด้วยแรงสปริงและทำให้ขุดเฟืองขับกลับเข้าที่เดิม เป็นการตัดการทำงานของมอเตอร์สตาร์ตดังรูปที่ 4.24


รูปที่ 4.24 เฟืองขับเลื่อนกลับเข้าที่เมื่อโซลีนอยด์ตัดการทำงาน
อาร์มาเจอร์เบรก
เพื่อให้ทุ่นอาร์มาเจอร์หยุดหมุนโดยเร็วเมื่อมอเตอร์สตาร์ตหยุดการทำงาน จึงมีการติดตั้งเบรกกลไกเข้าที่ตัวมอเตอร์สตาร์ตโดยติดตั้งสปริงขดเข้าที่ปลายของทุ่นอาร์มาเจอร์ทางด้านคอมมิวเทเตอร์ จะช่วยให้ทุ่นอาร์มาเจอร์หยุดหมุนได้เร็วขึ้นดังรูปที่ 4.25


รูปที่ 4.25 ภาพตัดแสดงการติดตั้งอาร์มาเจอร์เบรก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.