การบริการระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์

Posted on : 10-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

การบริการการจุดระเบิด

ระบบจุดระเบิดเป็นระบบพื้นฐานของเครื่องยนต์ ถ้าระบบจุดระเบิดบกพร่องจะมีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น การจุดระเบิดไม่ครบสูบ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง เครื่องยนต์ร้อนจัด เกิดการจุดระเบิดย้อนกลับ หรือเกิดการน็อก อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวนี้อาจเนื่องมาจากความบกพร่องในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบหล่อเย็น หรือเครื่องยนต์เองก็ได้

ข้อควรระวัง การบริการระบบจุดระเบิดควรปฎิบัติตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือของผู้ผลิต เพราะถ้าบริการผิดวิธีอาจทำความเสียหายให้แก่อุปกรณ์ในระบบ

การบริการระบบจุดระเบิดได้แก่

1. การบริการหรือเปลี่ยนหัวเทียน

2. ปรับไทมิ่งจุดระเบิด

3. ตรวจสอบระบบจุดระเบิดด้วยออสซิลโลสโคปเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

4. ถอดและใส่จานจ่ายจุดระเบิด

5. ตรวจสอบและเปลี่ยนสายไฟจุดระเบิด

6. เปลี่ยนและปรับหน้าทองขาว (ระบบจุดระเบิดแบบทองขาว)

7. ตรวจสอบและเปลี่ยนแผงอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์)

ช่วงความร้อนและระยะฝังของหัวเทียน

ช่วงความร้อนของหัวเทียนแสดงให้ทราบว่าหัวเทียนจะร้อนมากน้อยเพียงใด สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับรูปทรงของฉนวนในหัวเทียน และยังขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นทางที่ความร้อนถ่ายเทจากขั้วกลางเข้าสู่ฝาสูบ

รูปที่ 17.39 แสดงให้เห็นว่าถ้าเส้นทางความร้อนยาว หัวเทียนจะทำงานค่อนข้างร้อน แต่ถ้าเส้นทางความร้อนสั้น หัวเทียนจะทำงานเย็นลง อย่างไรก็ตามถ้าหัวเทียนทำงานเย็นเกินไป จะเกิดเขม่าจับบริเวณฉนวนรอบขั้วกลาง ถ้าเขม่าจับมากเกินไปอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้คือ แรงดันไฟฟัาสูงจะรั่วผ่านเขม่าและไม่เกิดประกายไฟที่บริเวณขั้วหัวเทียน (เขี้ยวหัวเทียน) ถ้าใช้หัวเทียนร้อนขึ้น จะสามารถเผาไหม้เขม่าออกไปได้หรือป้องกันไม่ให้เขม่าจับ

ระยะฝังหัวเทียน (spark-plug reach) คือ ระยะห่างจากบ่าของเปลือกไปยังขอบล่างสุด ถ้าระยะฝังยาวเกินไป (ดูรูปที่ 17.39) หัวเทียนจะยื่นเข้าสู่ห้องเผาไหม้มากเกินไป ส่วนยื่นนี้ อาจรบกวนการไหลของส่วนผสมและลดแรงกระทำเนื่องจากการเผาไหม้ นอกจากนี้ลูกสูบอาจกระแทกโดนส่วนยื่นนี้และทำให้เครื่องยนต์เสียหาย อย่างไรก็ตามระยะฝังต้องลึกเหมาะสมเพื่อให้ได้ประกายที่บริเวณเขี้ยวหัวเทียนอย่างเหมาะสมต่อการเผาไหม้ส่วนผสม

การบริการหัวเทียน

หัวเทียนจะบอดหรือสึกหรออย่างรวดเร็วถ้าช่วงความร้อนไม่เหมาะสม รูปที่ 17.40 แสดงสภาพต่าง ๆ ของหัวเทียนและสาเหตุของการเกิดปัญหา การทำความสะอาดหัวเทียนมักนิยมใช้อุปกรณ์ล้างหัวเทียนซึ่งใช้การฉีดทรายละเอียดลงบนบริเวณขั้วหัวเทียน หลังจากใช้ตะไบละเอียดแต่งขั้วกลางให้แบนราบแล้วก็ตั้งระยะเขี้ยวหัวเทียนให้ถูกต้อง แต่ถ้าหัวเทียนชำรุดหรือหมดอายุ การใช้งานแล้วก็ควรเปลี่ยนใหม่ตามช่วงเวลากำหนด หัวเทียนใหม่ก็ต้องตั้งระยะเขี้ยวหัวเทียน

ด้วยเช่นกัน

ปกติ

สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเทาและขั้วกลางสึกหรอเล็กน้อย ช่วงความร้อน ของหัวเทียนเหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์

คำแนะนำ : ให้บริการและติดตั้งเข้าไปใหม่ เปลี่ยนใหม่ถ้าครบกำหนดเวลาใช้งาน

สึกหรอ

ขั้วกลางสึกหรอมากเกินไปที่จะตะไบออกให้เรียบ

คำแนะนำ : เปลี่ยนหัวเทียนใหม่โดยใช้หัวเทียนที่มีซ่วงความร้อนที่เหมาะสม

ชิงจุดระเบิด

ช่วงความร้อนไม่เหมาะสม ไทมิ่งจุดระเบิดไม่ถูกต้อง ส่วนผสมอากาศกับนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่เหมาะสม หรือจุดร้อนในห้องเผาไหม้ ทำให้ขั้วละลาย ขั้วกลางมักจะละลายก่อนแล้วขั้วดินจึงละลาย โดยปกติแล้วฉนวนจะมีสีขาว แต่อาจสกปรกเนื่องจากการจุดระเบิดผิดพลาดหรือเศษเขม่าในห้องเผาไหม้

คำแนะนำ : ตรวจสอบช่วงความร้อนของหัวเทียน ตรวจสอบไทมิ่งจุดระเบิดซึ่งเกิดขึ้นล่วงหน้า มากเกินไป ตรวจสอบส่วนผสมซึ่งจะบางเกินไป ตรวจสอบการอุดตันของระบบหล่อเย็น ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อร่วมไอดี และตรวจสอบการขาดนํ้ามัแหล่อลื่น

การเผาไหม้ผิดปกติ

ฉนวนร้าวและแตกออกเนื่องจากแรงกระแทกของคลื่น ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ผิดปกติ (น็อก)

คำแนะนำ : จะต้องค้นหาสาเหตุของการเผาไหม้ผิดปกติและแก้ไขให้ถูกต้อง ตรวจสอบนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งจะมีค่าออกเทนตํ่า ตรวจสอบส่วนผสมซึ่งจะไม่เหมาะสม ตรวจสอบไทมิ่ง จุดระเบิดที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบความร้อนจัดเกินไป ใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูงขึ้นกว่าเดิม

เสียหายทางกล

มีบางสิ่ง เช่น เศษวัสดุในกระบอกสูบหรือลูกสูบชนกับขั้วดิน จนกระทั่งงอเข้าไปชนกับขั้วกลางและทำให้ฉนวนแตก

คำแนะนำ : ตรวจสอบระยะฝังของหัวเทียน และระยะเขี้ยวหัวเทียนตลอดจนเศษวัตถุในกระบอกสูบ

ระยะเขี้ยวหัวเทียนเชื่อมถึงกัน

ตะกอนสะสมต่าง ๆ ในนํ้ามันเชื้อเพลิงจะรวมตัวสะสมกันบริเวณขั้วหัวเทียนจนกระทั่งขั้วกลางและขั้วดินเชื้อมถึงกัน

คำแนะนำ : บางครั้งอาจบริการหัวเทียนและติดตั้งเข้าไปใหม่ ตรวจสอบสารเติมแต่งในนํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะมากเกินไป

เขม่าสะสม

เขม่าแห้งสะสมบริเวณขั้วหัวเทียน สาเหตุมักเนื่องมาจากใช้หัวเทียนที่มีช่วงความร้อนไม่ถูกต้อง

คำแนะนำ : เขม่าสะสมแสดงให้ทราบเกี่ยวกับส่วนผสมหนาเกินไปหรือไฟจุดระเบิดไม่แรง ตรวจสอบการอุดตันของไส้กรองอากาศ ตรวจสอบระดับลูกลอยซึ่งจะสูงเกินไป ตรวจสอบโช้ก ซึ่งจะติดค้าง หรือตรวจสอบการสึกหรอของหน้าทองขาว การใช้หัวเทียนที่มีช่วงความร้อน เพิ่มขึ้นจะช่วยปัองกันได้

น้ำมันหล่อลื่นสะสม

ขั้วหัวเทียนเปียกชื้นด้วยนํ้ามันหล่อลื่น

คำแนะนำ : สาเหตุอาจเนื่องมาจากการควบคุมน้ำมันหล่อลื่นไม่เหมาะสม นํ้ามันหล่อลื่นรั่วไหล ผ่านร่องนำวาล์วหรือแหวนลูกสูบที่สึกหรอเข้าไปในห้องเผาไหม้ การใช้หัวเทียนที่มีช่วงความร้อนเพิ่มขึ้นจะช่วยรักษาอาการนี้ได้ชั่วคราว สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงจะต้องได้รับการซ่อมแซมตามความเหมาะสม

ตะกอนสะสมกระจาย

ตะกอนสะสมกระจายเป็นจุด มักจะเกิดขึ้นหลังจากไม่ได้จูนอัป เครื่องยนต์ตามช่วงเวลากำหนด หลังจากช่วงเวลานานของการจุดระเบิดผิดพลาด ตะกอนสะสมนี้อาจหลุดออกหลังการจูนอัปแล้ว เพราะเครื่องยนต์จะทำงานด้วยอุณหภูมิเผาไหม้ปกติ ตะกอนสะสมนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการวิ่งด้วยอัตราเร็วสูง สะเก็ดบนลูกสูบ และฝาสูบจะกระเด็นลงบนฉนวนที่ร้อน

คำแนะนำ : ทำความสะอาดและบริการหัวเทียนอย่างเหมาะสมและติดตั้งเข้าไปใหม่

ตะกอนขี้เถ้า

เกิดจากการควบคุมนํ้ามันหล่อลื่นไม่ดี ใช้นํ้ามันหล่อลื่นไม่เหมาะสม หรือใช้สารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เหมาะสม หรือน้ำมันหล่อลื่น ทำให้เกิดขี้เถ้าสะสมซึ่งจะปกคลุมบนขั้วหัวเทียน

คำแนะนำ : กำจัดแหล่งเกิดขี้เถ้า ติดตั้งหัวเทียนใหม่

ร้อนจัดเกินไป

ฉนวนจะเป็นสีขาว ขั้วมีการสึกหรอและปราคจากตะกอนสะสม

คำแนะนำ : ตรวจสอบช่วงความร้อนของหัวเทียน ตรวจสอบไทมิ่งจุดระเบิดซึ่งจะล่วงหน้ามากเกินไป ตรวจสอบระดับนํ้าหล่อเย็นและการอุดดันของท่อน้ำ ตรวจสอบส่วนผสมซึ่งบางเกินไป ตรวจสอบการรั่วไหลที่ท่อร่วมไอดี ตรวจสอบการติดค้างของวาล์ว ตรวจสอบว่าเครื่องยนต์ทำงานที่อัตราเร็วสูงเป็นส่วนมาก

เป็นเงามันอุณหภูมิสูง

ฉนวนมีสีเหลืองคล้ายวานิช แสดงว่าห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิสูงขึ้น มากอย่างรวดเร็วในระหว่างงานหนักหรือการเร่งอย่างรวดเร็ว ตะกอนสะสมไม่มีโอกาสที่จะหลุดออก แต่จะหลอมละลายเป็นตัวนำเคลือบภายนอก

คำแนะนำ : ถ้าสภาพดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เปลี่ยนหัวเทียนให้เย็นลงอีกหนึ่งขั้น

รูปที่ 17.40 สภาพต่างๆที่พบบริเวณเขี้ยวหัวเทียน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.