การบริการระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์

Posted on : 04-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ระบบหล่อลื่นเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ มักมีผู้กล่าวถึงระบบนํ้ามันหล่อลื่นอยู่เสมอใน 2 เรื่องคือ

1. เครื่องยนต์ใช้นํ้ามันหล่อลื่นมากเกินไป

2. ไฟเตือนหรือเกจความดันนํ้ามันหล่อลื่นไม่แน่นอน หรือแสดงความดันตํ่า

ปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการสิ้นเปลืองนํ้ามันหล่อลื่น ได้แก่ อัตราเร็วเครื่องยนต์ การสึกหรอ และการรั่วไหล นํ้ามันหล่อลื่นที่รั่วไหลมีสาเหตุมาจากซีลหรือปะเก็นเสื่อมสภาพหรือหลวม บริเวณที่มีการรั่วไหล ได้แก่ ฝาครอบไทมิ่ง กรองนํ้ามันหล่อลื่น อ่างนํ้ามันหล่อลื่น ปลั๊กถ่ายนํ้ามันหล่อลื่น และปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิง สาเหตุที่มักพบบ่อยเช่นกันคือ เกิดการรั่วไหลที่บริเวณชุดความดัน

การบริการระบบหล่อลื่นรวมถึง

1. ตรวจสอบระดับนํ้ามันหล่อลื่น

2. เปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่น

3. เปลี่ยนกรองนํ้ามันหล่อลื่น

4. บริการวาล์วระบายความดัน ปั๊มนํ้ามันหล่อลื่น และเกจความดันนํ้ามันหล่อลื่น

การเปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่นและกรองน้ำมันหล่อลื่น

นํ้ามันหล่อลื่นควรเปลี่ยนใหม่เมื่อใช้งานไปตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยผู้ผลิต เมื่อเปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่นใหม่ทุกครั้งควรเปลี่ยนกรองนํ้ามันหล่อลื่นด้วย หรือเปลี่ยนกรองนํ้ามันหล่อลื่นทุก ๆ 2 ครั้งของการเปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่น การเปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่นทำได้โดยยกรถยนต์ขึ้นสูง วางอ่างรองนํ้ามันใต้ท้องรถแล้วถอดปลั๊กถ่ายนํ้ามันออก ดังแสดงในรูปที่ 9.11

การถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

เมื่อถ่ายนํ้ามันหล่อลื่นออกจนหมดแล้ว อุดปลั๊กตามเดิม แล้วเติมนํ้ามันหล่อลื่นจนได้ระดับเหมาะสม การเปลี่ยนกรองอากาศใหม่สามารถปฎิบัติได้ตามขั้นตอนในรูปที่ 9.12

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.