การบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์

Posted on : 09-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่

เนื่องจากแบตเตอรี่ผลิตแรงดันไฟฟ้าโดยปฏิกิริยาเคมี แรงดันไฟฟ้าจึงเปลี่ยนแปลงตามสภาพต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. แรงดันไฟฟ้าในขณะที่แบตเตอรี่ถูกชาร์จจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อ

1.1 อัตราการชาร์จเพิ่มขึ้น

1.2 สถานะการชาร์จเพิ่มขึ้น เช่น ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าประมาณ 2.6 โวลต์ต่อเซลล์ในการที่จะดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแบตเตอรี่ที่มีประจุเต็มที่ สิ่งนี้คือเหตุผลที่จะต้องตั้งเรกูเลเตอร์ ให้ทำงานที่ 15 โวลต์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ประจุเต็มที่เล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ถูกชาร์จมากเกินไป

1.3 อุณหภูมิลดลง เมื่อแบตเตอรี่มีอุณหภูมิตํ่าลง จะต้องใช้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาอัตราการชาร์จไว้ให้คงเดิม

2. แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในขณะจ่ายกระแสไฟฟ้ามีค่าลดลงเมื่อ

2.1 อัตราการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นและไม่สามารถเจาะเข้าไปภายในแผ่นธาตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง

2.2 สถานะการชาร์จลดลง เมื่อแผ่นธาตุและกรดซัลฟูริกลดน้อยลง ปฏิกิริยาเคมีก็จะเกิดน้อย แรงดันไฟฟ้าก็จะลดลง

2.3 อุณหภูมิลดลง เมื่ออุณหภูมิลดตํ่าลง ปฏิกิริยาทางเคมีจะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างสมบูรณ์แบบประกอบด้วย

1. การตรวจสอบด้วยตาเปล่า

2. ตรวจสอบระดับสารละลายภายในแบตเตอรี่

3. เติมนํ้ากลั่นเมื่อระดับสารละลายลดลง

4. ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และส่วนบนของแบตเตอรี่

5. ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ด้วยการทดสอบสถานะการชาร์จ

6. ถ้าจำเป็นก็ให้ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่

ข้อสังเกตสำหรับการบริการแบตเตอรี่

การบริการแบตเตอรี่มีข้อควรสังเกตดังนี้

1. กรดซัลฟูริกในแบตเตอรี่สามารถกัดกร่อนได้ดี มันสามารถทำความเสียหายให้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่มาสัมผัส เช่น ทำให้เสื้อผ้าเป็นรู ผิวหนังไหม้ ถ้าเข้าตาก็ทำให้ตาบอดได้ ดังนั้นควรใช้แว่นตาป้องกัน หรือใช้นํ้าล้างออกทันทีหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบไปพบแพทย์ ถ้ากรดซัลฟูริกใน แบตเตอรี่ถูกผิวหนัง ควรรีบใช้นํ้าล้างออกทันที

2. ก๊าซที่ออกมาจากแบตเตอรี่สามารถติดไฟและอาจเกิดระเบิดได้ ดังนั้นอย่านำประกายไฟ หรือเปลวไฟเข้าใกล้แบตเตอรี่

3. แบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวนมากออกมาได้ ดังนั้นจึงไม่ควรสวมแหวน กำไรโลหะ นาฬิกา และสร้อยคอ ในขณะที่ปฎิบัติงานใกล้แบตเตอรี่ เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุ ลัดวงจร กระแสไฟฟ้าจำนวนมากจะไหลผ่าน ทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ

4. การสตาร์ตเครื่องยนต์ด้วยสายพ่วงจากแบตเตอรี่ของรถยนต์คันอื่น จะต้องดำเนินไปให้ถูกขั้นตอน มิฉะนั้นแล้วจะทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหรือท่านได้รับบาดเจ็บ

5. การถอดขั้วแบตเตอรี่ ควรถอดขั้วลบก่อน เพราะจะช่วยลดโอกาสการลัดวงจรได้

การตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยตาเปล่า

เราควรตรวจสอบการรั่วไหล การแตกร้าว การกัดกร่อนที่ขั้ว การอุดตันที่รูหายใจของฝาปิดเซลล์ และการหลวมหรือหลุดของตัวยึดแบตเตอรี่ การรั่วซึมของสารละลายทำให้เกิดการกัดกร่อนที่ขั้วแบตเตอรี่เป็นขี้เกลือสีขาว ถ้าปลอกหุ้มแบตเตอรี่แตกร้าว ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ฝาครอบส่วนบนของแบตเตอรี่อาจแตกร้าวได้ถ้าใช้ประแจไม่เหมาะสมในการถอดหรือติดตั้งขั้วแบตเตอรี่ ปลอกหุ้มแบตเตอรี่อาจแตกร้าวได้ถ้าขันตัวยึดแบตเตอรี่แน่นเกินไป

การตรวจสอบระดับสารละลายและการเติมน้ำกลั่น

ในกรณีของแบตเตอรี่ที่ต้องเติมนํ้ากลั่นเป็นระยะ ๆ นั้น จะต้องตรวจสอบระดับสารละลายเป็นประจำ ซึ่งอาจทำได้โดยเปิดฝาปิดเซลล์ออก แบตเตอรี่บางแบบมีวงแหวนแสดงระดับสารละลาย ดังแสดงในรูปที่ 15.6 ถ้าระดับตํ่าก็ควรเติมให้ได้ระดับปกติ

แบตเตอรี่บางชนิดมีช่องตรวจสอบระดับดังแสดงในรูปที่ 15.7 ซึ่งถ้าช่องนั้นมีสีดำ หมายความว่าระดับเป็นปกติ ถ้าช่องนั้นมีสีขาวแสดงว่าระดับตํ่าเกินไป

ข้อควรระวัง อย่าเติมนํ้ากลั่นมากเกินไป เพราะจะทำให้ระดับสารละลายสูงเกินไป และอาจกระฉอกออกมาภายนอกได้และทำการกัดกร่อนขั้วแบตเตอรี่หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

การทำความสะอาดการกัดกร่อนออกจากขั้วแบตเตอรี่

บางครั้งขั้วแบตเตอรี่อาจเกิดการกัดกร่อน เราสามารถทำความสะอาดได้โดยถอดขั้วสายออก และทำความสะอาดขั้วเสาและขั้วสายด้วยแปรงพิเศษ (ดูรูปที่ 15.8) และล้างฝาครอบส่วนบนแบตเตอรี่ให้สะอาด ถ้าไม่มีแปรงพิเศษอาจใช้กระดาษทรายละเอียดแทนก็ได้

การตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่

สำหรับแบตเตอรี่โดยทั่วไป เราอาจตรวจสภาพของแบตเตอรี่ได้ด้วยการใช้ไฮโดรมิเตอร์ หรืออาจใช้เครื่องมือทดสอบอื่น ๆ

การทดสอบด้วยไฮโดรมิเตอร์

ไฮโดรมิเตอร์ทดสอบความถ่วงจำเพาะ (ถ.พ.) ของสารละลายในแบตเตอรี่ โดยทั่วไป มี 2 แบบ (ดูรูปที่ 15.9) แบบแรกใช้ลูกบอลพลาสติกขนาดเล็กหลายลูก ส่วนแบบสองใช้ลูกลอย พร้อมก้านซึ่งมีขีดแสดง เมื่อดูดสารละลายเข้ามาในท่อใส จำนวนลูกบอลที่ลอยตัวขึ้นในท่อใส จะบอกท่านเกี่ยวกับสภาพการชาร์จของแบตเตอรี่ ถ้าลูกบอลลอยตัวขึ้นทั้งหมด แสดงว่าเซลล์ช่องนั้นมีประจุเต็มที่ ถ้าไม่มีลูกบอลลอยขึ้นมาเลย แสดงว่าเซลล์ช่องนั้นหมดพลังงาน

ข้อควรระวัง อย่าทำสารละลายหยดลงบนสีรถยนต์หรือบนผิวหนัง เพราะจะทำความเสียหายให้กับสีหรือได้รับบาดเจ็บได้

สำหรับไฮโดรมิเตอร์ที่ใช้ลูกลอยนั้น ลูกลอยจะลอยตัวในสารละลาย ขีดบนก้านลูกลอย จะแสดงสภาพการประจุของแบตเตอรี่ ดังแสดงในรูปที่ 15.10

การเปลี่ยนแปลงของความถ่วงจำเพาะกับอุณหภูมิ

เนื่องจากสารละลายจะมีความถ่วงจำเพาะมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง และความถ่วงจำเพาะจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สำหรับไฮโดรมิเตอร์แบบลูกบอล สิ่งนี้จะไม่มีความสำคัญอะไร แต่สำหรับไฮโดรมิเตอร์แบบลูกลอยจะต้องมีการปรับค่าที่อ่านได้ ถ้าสารละลายมีอุณหภูมิสูงกว่าหรือตํ่ากว่า 80°F (27°C) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน ค่าที่อ่านได้จะเปลี่ยนไปเท่ากับ 0.004 ทุกๆ 10°F ที่เปลี่ยนแปลง เช่น อ่านค่าจากไฮโดรมิเตอร์ได้ 1.250 ที่อุณหภูมิ 120°F (48.9°C) ค่าจริงๆ ควรเป็น 1.266 (คือบวกด้วยผลคูณของ 4×0.004 = 0.016) สำหรับการอ่านค่าด้วยไฮโดรมิเตอร์ ที่อุณหภูมิ 20°F (-6.7°c) ได้เท่ากับ 1.230 ค่าที่แท้จริงควรเป็น 1.206 (คือลบด้วยผลคูณของ 6×0.004 = 0.024)

การสูญเสียค่าความถ่วงจำเพาะเนื่องจากอายุ

เมื่อแบตเตอรี่ใช้งานเป็นเวลานาน สารละลายภายในแบตเตอรี่จะสูญเสียความถ่วงจำเพาะไปเองเนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่สามารถทำอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพจะต้องเปลี่ยนใหม่

การสูญเสียค่าความถ่วงจำเพาะเนื่องฉากการปล่อยประจุภายในตัวเอง

ถ้าแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน มันจะเสื่อมลงเองทีละน้อย สิ่งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายกับแผ่นธาตุ ถ้าอุณหภูมิยิ่งสูง การปล่อยประจุภายในตัวเองจะยิ่งเร็วขึ้น

อุณหภูมิแข็งตัวของสารละลาย

ถ้าสารละลายอิเล็กโทรไลต์มีค่าความถ่วงจำเพาะสูงสารละลายนั้นจะมีจุดเยือกแข็งสูงด้วย ดังนั้นจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้สารละลายแข็งตัวเมื่ออากาศหนาวจัด รูปที่ 15.11 แสดงจุดแข็งตัวของสารละลายซึ่งเปลี่ยนแปลงตามค่าความถ่วงจำเพาะ

ความถ่วงจำเพาะ

อุณหภูมิเยือกแข็ง °c (F)

1.100

-8.2 (18)

1.160

-17.2 (1)

1.200

-27.3 (-17)

1.220

-35 (-31)

1.260

-59.4 (-75)

1.300

-70.5 (-95)

รูปที่ 15.11 ความสัมพันธ์ระหว่างความถ่วงจำเพาะกับอุณหภูมิของจุดเยือกแข็งสำหรับแบตเตอรี่

ช่องแสดงการชาร์จสำหรับแบตเตอรี่แบบปิดผนึก

แบตเตอรี่แบบปิดผนึกส่วนมากจะมีตาแมวที่ส่วนบนของแบตเตอรี่ (ดูรูปที่ 15.12) ซึ่งจะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่

ข้อสังเกต ถ้าตาแมวของแบตเตอรี่แสดงสีเหลือง อย่าพยายามชาร์จหรือทดสอบแบตเตอรี่ เพราะใกล้หมดอายุการใช้งานและควรเปลี่ยนใหม่ อย่าใช้การสตาร์ตด้วยสายพ่วง ถ้าตาแมวแสดงสีเหลือง

การบริการแบตเตอรี่

การบริการแบตเตอรี่สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การทดสอบ การชาร์จ และการเก็บรักษาแบตเตอรี่

การทดสอบแบตเตอรี่และการวิเคราะห์

การทดสอบแบตเตอรี่รวมถึงการตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ และการวิเคราะห์ความผิดปกติที่พบเพื่อที่จะได้แก้ไขต่อไปด้วย ต่อไปนี้เป็นปัญหาที่พบเกี่ยวกับแบตเตอรี่และสาเหตุของปัญหา โดยแบตเตอรี่เหล่านี้มักเป็นแบตเตอรี่ทั่ว ๆ ไป (ประเภทเติมนํ้ากลั่น)

1. การชาร์จมากเกินไป ถ้าแบตเตอรี่แห้งบ่อยและต้องเติมนํ้ากลั่นบ่อยเกินไป ปัญหาอาจเกิดจากแบตเตอรี่ถูกชาร์จมากเกินไปคือ กระแสไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่มีปริมาณมากเกินไป สิ่งนี้จะทำให้แผ่นธาตุทำงานหนักเกินสภาพปกติและทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง นอกจากนี้การชาร์จมากเกินไปยังทำให้สารละลายสูญเสียนํ้าอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่เติมน้ำกลั่นบ่อย ๆ แล้ว ระดับสารละลายอาจลดลงตํ่ากว่าแผ่นธาตุ ทำให้แผ่นธาตุและแผ่นกั้นสัมผัสกับอากาศ และอาจเสียหายได้ การชาร์จมากเกินไปยังทำให้แผ่นธาตุเปราะและร่วนง่าย ดังนั้นแบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จมากเกินไปจะเสียหายในที่สุด ถ้าสงสัยว่าแบตเตอรี่ถูกชาร์จมากเกินไป ควรตรวจสอบระบบไฟชาร์จของรถยนต์ และแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

2. การชาร์จน้อยเกินไป เมื่อแบตเตอรี่ถูกใช้งานไปแล้ว จะต้องมีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ ซึ่งการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่จะต้องมีปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป การชาร์จมากเกินไปนั้นได้ได้กล่าวมาแล้ว ส่วนการชาร์จน้อยเกินไปก็จะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฟหมดเป็นประจำ สาเหตุของปัญหานี้อาจเนื่องมาจาก

1. ระบบไฟชาร์จผิดปกติ

2. การต่อกันของสายไฟระหว่างอัลเทอร์เนเตอร์กับแบตเตอรี่บกพร่อง

3. แบตเตอรี่รับภาระไฟฟ้ามากเกินไป

4. แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

5. แบตเตอรี่ถูกเก็บไว้โดยไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

นอกจากนี้แบตเตอรี่เก่าที่ใช้งานมานานอาจมีค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายตํ่าลง เพราะใกล้หมดอายุการใช้งาน

3. การเกิดซัลเฟต แผ่นธาตุในแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นตะกั่วซัลเฟตในระหว่างการจ่ายกระแสไฟฟ้า และตะกั่วซัลเฟตจะเปลี่ยนกลับเป็นแผ่นธาตุเดิมของมันเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จ อย่างไรก็ตามถ้าแบตเตอรี่จ่ายไฟออกมาเป็นเวลานานติดต่อกันโดยไม่ได้ถูกชาร์จกลับ ตะกั่วซัลเฟต จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารผลึกที่มีความแข็ง ซึ่งยากต่อการเปลี่ยนกลับสู่แผ่นธาตุเดิมด้วยการชาร์จตามปกติ แบตเตอรี่เหล่านี้จะต้องถูกชาร์จด้วยอัตราการชาร์จเพียงครึ่งเดียวของการชาร์จปกติ เป็นเวลานาน 60 ถึง 100 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าการชาร์จดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนซัลเฟตเหล่านั้น กลับมาเป็นแผ่นธาตุเดิมได้ก็ตาม แต่แบตเตอรี่อาจยังคงอยู่ในสภาพเสียหาย

4. ปลอกหุ้มร้าว ปลอกหุ้มแบตเตอรี่ที่มีการแตกร้าวอาจเกิดจากการขันตัวยึดแบตเตอรี่หลวมหรือแน่นเกินไป หรืออาจกระทบกับก้อนหินในขณะขับขี่ (หรืออาจเกิดจากสารละลายภายในแบตเตอรี่แข็งตัว ปัญหานี้ในประเทศไทยคงไม่พบ)

5. ปลอกหุ้มบวม การบวมของปลอกหุ้มแบตเตอรี่อาจเนื่องมาจากการขันตัวยึดแบตเตอรี่แน่นเกินไป หรืออยู่ภายใต้ความร้อนสูง

6. ขั้วเสาและขั้วสายมีการกัดกร่อน ปัญหานี้มักจะเกิดกับแบตเตอรี่ที่ขาดการเอาใจใส่ดูแล ความสกปรก และความชื้นของสารละลายจะก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ดังนั้นควรทำความสะอาดและกำจัดการกัดกร่อนออกไปจากขั้ว โดยใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายละเอียด

7. ฐานยึดแบตเตอรี่มีการกัดกร่อน การกระจายตัวของสารละลายในแบตเตอรี่ เป็นเรื่องปกติเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จ สารละลายอาจกระเด็นออกมาทำความผุกร่อนให้กับฐานยึดแบตเตอรี่ ควรถอดแบตเตอรี่ออกและล้างฐานยึดให้สะอาดด้วยแปรงลวดและโซดาปิ้งขนมปังผสมกับนํ้า

8. ฝาครอบแบตเตอรี่สกปรก ฝาส่วนบนของแบตเตอรี่อาจสกปรกด้วยฝุ่นละออง และความชื้นของสารละลายที่กระเด็นออกมาจากแบตเตอรี่ จะต้องทำความสะอาดเป็นครั้งคราว อย่าให้สิ่งสกปรกจับตัวกันจนหนาแน่น เพราะจะมีผลเสียอย่างอื่นตามมา

9. เกิดการลัดวงจร การลัดวงจรที่เกิดขึ้นมักเนื่องมาจากสิ่งสกปรกที่จับตัวบนฝาครอบแบตเตอรี่ประกอบกับความชื้น ทำให้เกิดเป็นตัวนำไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจลัดวงจรผ่านสายรัดแบตเตอรี่ที่เป็นโลหะ ดังนั้นควรรักษาให้ฝาครอบแบตเตอรี่สะอาดอยู่เสมอ

การถอดและการติดตั้งแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่จากรถยนต์ ให้เริ่มด้วยการถอดสายดินของแบตเตอรี่ออกก่อน แล้วจึงถอดสายที่เหลือ จากนั้นคลายตัวยึดแบตเตอรี่ออก ถ้าเกิดการติดตายจะต้องระมัดระวังอย่าใช้การงัดด้วยความรุนแรง เพราะอาจทำให้ฝาครอบแตกร้าวได้ ทำความสะอาดแบตเตอรี่แล้วยกออก

การใส่กลับเช้าที่เดิม ให้ปฏิบัติย้อนกลับกับการถอด การต่อสายไฟให้ต่อสายขั้วบวกก่อนแล้วจึงต่อสายดิน (ขั้วลบ) ใช้จาระบีทาบาง ๆ ที่ขั้วแบตเตอรี่ จากนั้นขันตัวยึดแบตเตอรี่ให้แน่นพอสมควร

การชาร์จแบตเตอรี่อย่างช้า

การชาร์จแบตเตอรี่อย่างช้า ๆ นั้นมี 2 วิธีคือ

1. วิธีกระแสไฟฟ้าคงที่ กระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าแบตเตอรี่จะเป็นไปตามค่าที่กำหนด โดยผู้ผลิต การชาร์จจะดำเนินการต่อไปจนกระทั่งแบตเตอรี่เกิดก๊าชอย่างอิสระและค่าความถ่วงจำเพาะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง

2. วิธีแรงดันไฟฟ้าคงที่ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการชาร์จจะมีค่าคงที่ ในขณะที่แบตเตอรี่ถูกชาร์จนั้น ความต้านทานของแบตเตอรี่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มที่ กระแสไฟฟ้าจะลดลงจนเหลือน้อย อุณหภูมิของสารละลายต้องอยู่ภายในขีดจำกัด ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความต้านทานของแบตเตอรี่จะยังคงตํ่า เป็นเหตุให้เกิดการชาร์จมากเกินไปจนทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ ถ้าไม่ปลดเครื่องชาร์จออกจากแบตเตอรี่

ก่อนชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ต้องตรวจสอบระดับสารละลายก่อน ถ้าระดับตํ่าเกินไป แบตเตอรี่อาจเสียหายได้ และถ้าระดับสูงเกินไป สารละลายอาจล้นออกมาเนื่องจากการเกิดก๊าช และความร้อน ต่อไปนี้เป็นข้อสังเกตที่ควรระวัง

1. ก๊าชที่ออกมาจากแบตเตอรี่ในขณะทำการชาร์จคือ ก๊าชไฮโดรเจนซึ่งสามารถระเบิด และติดไฟได้ ต้องแน่ใจว่าบริเวณนั้นมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูบบุหรี่หรือนำเปลวไฟเข้าใกล้แบตเตอรี่

2. ในขณะที่ทำการชาร์จแบตเตอรี่โดยที่แบตเตอรี่อยู่ภายในรถยนต์ จะต้องถอดสายดิน ออกจากแบตเตอรี่ก่อน มิฉะนั้นอาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์เสียหายได้

3. ผู้ผลิตแบตเตอรี่บางรายแนะนำว่าไม่ต้องถอดฝาปิดเซลล์ออก และให้ใช้ผ้าคลุมบนฝาดังกล่าวในขณะทำการชาร์จ แต่ผู้ผลิตบางรายแนะนำให้ถอดฝาปิดเซลล์ออก และใช้ผ้าคลุมช่องเปิดไว้ในขณะทำการชาร์จ

4. ถ้าสารละลายภายในแบตเตอรี่แข็งตัวเนื่องจากอากาศเย็นจัด อย่าชาร์จแบตเตอรี่ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้

5. ในขณะปฎิบัติงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ควรใส่แว่นตา

6. ถ้าตาแมวของแบตเตอรี่แบบปิดผนึกแสดงสีเหลืองอ่อนหรือสีสว่าง อย่าชาร์จแบตเตอรี่ ระดับสารละลายจะตํ่า การชาร์จอาจทำให้ระเบิดได้ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

7. อย่าเปิดเครื่องชาร์จให้ทำงาน จนกว่าจะได้ต่อสายเคเบิลเข้ากับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว และควรปิดเครื่องก่อนที่จะถอดสายเคเบิลออก

8. ควรตรวจสอบความถ่วงจำเพาะและอุณหภูมิของสารละลายเป็นระยะ ๆ ในระหว่างการชาร์จ ถ้าอุณหภูมิสูงเกินกว่า 52°c (125°F) ให้หยุดการชาร์จทันที

9. แบตเตอรี่จะชาร์จเต็มที่เมื่อค่าความถ่วงจำเพาะไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วเป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง เซลล์แต่ละเซลล์ควรเกิดก๊าชได้อย่างอิสระ

10. หลังจากเสร็จสิ้นการชาร์จแล้ว ให้ล้างและเช็ดส่วนบนของแบตเตอรี่ให้แห้ง

เครื่องชาร์จเร็ว

เครื่องชาร์จเร็วสามารถเคลื่อนย้ายไปที่รถยนต์ได้ และต่อเข้ากับแบตเตอรี่ในรถยนด์ ดังแสดงในรูปที่ 15.13

มีข้อสังเกตบางประการที่จะต้องสนใจเมื่อใช้เครื่องชาร์จเร็วคือ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นี้ สามารถให้การชาร์จเร็วด้วยการป้อนกระแสไฟฟ้าสูงถึง 100 แอมแปร์ (สำหรับบางชนิด) โดยปกติแล้วท่านควรตั้งกระแสไฟฟ้าไว้ที่ 40 ถึง 50 แอมแปร์และชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 30 ถึง 45 นาที สิ่งนี้จะช่วยเสริมให้แบตเตอรี่มีประจุสูงถึง 38 แอมแปร์/ชั่วโมง แบตเตอรี่โดยทั่วไป สามารถทนต่อการชาร์จเร็วได้โดยไม่เสียหาย ถ้าอุณหภูมิของสารละลายไม่สูงเกินกว่า 52°c (125°F)

การชาร์จเร็วไม่สามารถทำให้แบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มที่ได้ในเวลาอันสั้น การที่จะทำให้ แบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มที่ได้นั้น จะต้องใช้การชาร์จอย่างช้า ๆ หลังจากการชาร์จเร็วแล้ว

ข้อควรระวัง การชาร์จเร็วของแบตเตอรี่ในรถยนต์ จะต้องถอดขั้วสายดินออกก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูง ถ้าตาแมวของแบตเตอรี่แบบปิดผนึก แสดงสีเหลือง อย่าใช้การชาร์จเร็ว

การเก็บรักษาแบตเตอรี่

หลังจากที่หยุดใช้งานแบตเตอรี่แล้ว และเก็บไว้เป็นเวลานาน แบตเตอรี่จะปล่อยประจุ ภายในตัวเอง ทำให้ประจุภายในค่อย ๆ หมดไปทีละน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ควรชาร์จแบตเตอรี่ทุก ๆ 30 วัน และอย่าวางแบตเตอรี่ซ้อนกัน เพราะนํ้าหนักของแบตเตอรี่อันบน อาจทำให้แบตเตอรี่อันล่างเสียหายได้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.