การปรับไฟหน้ารถยนต์

Posted on : 17-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ในการปรับไฟหน้ารถยนต์เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการปรับตั้งลำแสงไฟหน้ารถยนต์ ควรปฏิบัติดังนี้
1. รถยนต์จะต้องมีนํ้ามันเชื้อเพลิงอยู่ภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณครึ่งถัง
2. จะต้ยงมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั่งอยู่ในตำแหน่งเบาะหน้ารถยนต์
3. รถยนต์จะต้องปราศจากน้ำหนักที่บรรจุในรถยนต์และให้มีได้เฉพาะอุปกรณ์ประจำรถยนต์ อันได้แก่ แม่แรงยกรถ เครื่องมือประจำรถ และยางอะไหล่เท่านั้น
4. ยางรถยนต์ทั้ง 4 ล้อ จะต้องเติมลมยางให้ได้แรงดันตามกำหนดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นั้นๆ
5. กดขย่มและโยกตัวถังรถยนต์ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง เพื่อปรับสภาพของตัวถังรถยนต์ให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องก่อนทำการปรับไฟหน้ารถยนต์
การปรับไฟหน้ารถยนต์สามารถทำการปรับตั้งได้ 2 วิธีคือ การปรับไฟหน้าด้วยฉากกำแพง และการปรับไฟหน้าด้วยเครื่องมือพิเศษ ซึ่งในที่นี้จะอธิบายถึงการปรับไฟหน้าด้วยฉากกำแพงซึ่งเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ง่าย สามารถกระทำด้วยตนเอง
การปรับไฟหน้ารถยนต์ด้วยฉากผนังมีวิธีปฏิบัติดังนี้
ให้ระยะห่างของหลอดไฟหน้าอยู่ห่างจากฉากผนังประมาณ 25 ฟุต ลากเส้นในแนวนอนที่ผนังมีความสูงจากพื้นเท่ากับตรงจุดกึ่งกลางของหลอดไฟหน้ารถยนต์ และลากเส้นในแนวดิ่ง 3 เส้นคือ เส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดไฟหน้าซ้ายและขวา และเส้นกึ่งกลางระหว่างหลอดไฟซ้ายแระขวา ปรับลำแสง ไฟสูงให้อยู่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของหลอดไฟทั้งซ้ายและขวาลงมา 2 นิ้ว ปรับลำแสงไฟตํ่าโดยให้ลำแสงไฟตํ่าอยู่ตํ่ากว่าเส้นในเแนวนอนและอยู่เยื้องจากเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดไฟหน้าซ้ายและขวา มาทางขวา หรือทางซ้าย 2 นิ้ว (ถ้ารถยนต์เป็นแบบพวงมาลัยซ้ายลำแสงไฟตํ่าจะเยื้องมาทางขวาและแบบพวงมาลัยขวา ลำแสงไฟตํ่าจะเยื้องมาทางซ้าย) ดังรูปที่ 8.39 และรูปที่ 8.40 ส่วนรูปที่ 8.41 เป็นรูปที่เปรียบเทียบให้เห็น ถึงประสิทธิภาพของหลอดไฟหน้าแบบแฮโลเจนที่ให้ลำแสงไฟต่ำและลำแสงไฟสูงที่กว้างไกลและสว่างกว่าหลอดไฟหน้าแบบธรรมดา


รูปที่ 8.39 ตำแหน่งการปรับลำแสงไฟสูง


รูปที่ 8.40 ตำแหน่งการปรับลำแสงไฟต่ำ


รูปที่ 8.41 ลำแสงไฟตํ่าและลำแสงไฟสูงของหลอดไฟหน้าแบบแฮโลเจนที่ให้ความสว่างได้กว้างไกลและสว่างกว่าหลอดไฟหน้าแบบธรรมดา
การจะปรับตั้งหลอดไฟหน้ารถยนต์ให้สูงขึ้นหรือตํ่าลงให้ขันหรือคลายสกรูปรับในแนวดิ่ง และการจะปรับตั้งหลอดไฟหน้าให้เอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาให้ขันหรือคลายสกรูปรับในแนวนอนดังรูปที่ 8.42 รปที่ 8.43 และรปที่ 8.44


รูปที่ 8.42 สกรูปรับตั้งหลอดไฟหน้าแบบ 2 หลอด


รูปที่ 8.43 สกรูปรับตั้งหลอดไฟหน้าแบบ 4 หลอด


รูปที่ 8.44 สกรูปรับตั้งหลอดไฟหน้าแบบยกขึ้นเปิดและลงปิดและหลอดไฟหน้าแบบมีฝาครอบหลอดไฟหน้า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.