โครงสร้างเครื่องยนต์:การหล่อเย็นวาล์ว

Posted on : 02-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

วาล์วไอดีมีไอดีไหลผ่านเข้ากระบอกสูบ ส่วนวาล์วไอเสียมีไอเสียซึ่งเป็นก๊าซร้อนไหลผ่านวาล์วไอเสียอาจร้อนแดงและอุณหภมิอาจสูงถึง 871 °c (1600°F) การกระจายของอุณหภูมิของวาล์วไอเสีย พื้นที่ใกล้หน้าวาล์วจะเย็นกว่าพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางของหัววาล์ว ส่วนก้านวาล์วเย็นกว่าส่วนอื่น ความร้อนไหลจากหน้าวาล์วไปยังบ่าวาล์วเมื่อวาล์วปิดเข้าที่ ความร้อนของก้านวาล์วถ่ายเทไปยังปลอกนำวาล์ว ความร้อนประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของวาล์วถ่ายเทผ่านบ่าวาล์ว และ 25 เปอร์เซ็นต์ของการถ่ายเทผ่านปลอกนำวาล์ว ดังนั้นบ่าวาล์วจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรักษาไม่ให้วาล์วร้อนจัดเกินไป

การหล่อเย็นที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของวาล์ว สิ่งนี้หมายถึงวาล์วต้องปิดสนิทเข้าที่กับบ่าวาล์ว บ่าวาล์วและปลอกนำวาล์วต้องมีความเย็นเพียงพอต่อการนำความร้อนออกจากวาล์ว ดังนั้นในฝาสูบเครื่องยนต์จึงมีโพรงนํ้าสำหรับการไหลเวียนของนํ้าหล่อเย็นไปตามบริเวณที่ต้องการ ฝาสูบบางอันมีตัวเบี่ยงเบนการไหลของนํ้าหล่อเย็น เพื่อให้นํ้าหล่อเย็นไหลเข้าไปในบริเวณที่จำเป็น ดังแสดงในรูปที่ 6.17

เครื่องยนต์จำนวนมากมีช่องวาล์วเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นคู่ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ช่องแฝดสยาม (siamesed ports) สิ่งนี้หมายถึงวาล์ว 2 อันใช้ช่องวาล์วร่วมกัน รูปที่ 6.18(ก) แสดงช่องวาล์ว ซึ่งเป็นแบบช่องแฝดสยาม เช่น วาล์วไอดีของกระบอกสูบ 1 และกระบอกสูบ 2 ใช้ช่องไอดีร่วมกัน และวาล์วไอเสียของกระบอกสูบ 3 และกระบอกสูบ 4 ใช้ช่องไอเสียร่วมกัน ส่วนรูปที่ 6.18(ข) นั้นแสดงช่องไอดีและช่องไอเสียซึ่งเป็นแบบช่องเดี่ยว (individual ports)

เครื่องยนต์เทอร์โบและเครื่องยนต์งานหนักอื่น ๆ บางเครื่องใช้วาล์วไอเสียโซเดียม (sodium- exhaust valve) ก้านวาล์วมีรูกลวงภายในและบรรจุด้วยโซเดียมประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรรูกลวง โซเดียมหลอมละลายที่อุณหภูมิ 98°c (208°F) โซเดียมซึ่งอยู่ในรูปของของเหลว จะกระฉอกขึ้นลงไปตามรูกลวงในจังหวะการเคลื่อนที่ของวาล์ว และพาความร้อนจากหัววาล์วไป ถ่ายเทให้กับก้านวาล์วซึ่งเย็นกว่า และถ่ายเทสู่ปลอกนำวาล์วอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวัดอุณหภูมิทำงานของวาล์วโซเดียมและเปรียบเทียบกับวาล์วธรรมดาทั่วไป พบว่าวาล์วโซเดียมมิอุณหภูมิตํ่ากว่าถึง 94°c (200°F) ซึ่งหมายถึงอายุการใช้งานยาวนานขึ้น วาล์วโซเดียม แสดงได้ดังรูปที่ 6.19

ข้อควรระวัง อย่าพยายามเปิดวาล์วโซเดียม เพราะอาจได้รับอันตรายจากโซเดียม เพราะโซเดียมเป็นธาตุที่ทำปฏิกิริยารุนแรง ถ้าชิ้นโซเดียมตกลงในนํ้าจะระเบิดรุนแรงและลุกเป็นไฟ ถ้าสัมผัสกับผิวหนังจะทำใหผิวหนังไหม้ ดังนั้นถ้าวาล์วโซเดียมแตกร้าวควรกำจัดในที่ที่ปลอดภัย อย่านำมาเล่นหรืองัดดูภายในเป็นอันขาด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179