การเคลื่อนที่ของอากาศ

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

อุณหภูมิ Temperature
สภาวะอากาศที่เย็นจะเพิ่มอัตราการพาและการระเหย อากาศที่ร้อนจะทำให้ลดอัตราการพาและการระเหยช้าลง อุณหภูมิต่ำทำให้การเพิ่มอัตราการแผ่รังสีรวดเร็ว และอากาศร้อนซึ่งทำให้อุณหภูมิรอบๆ ตัวสูงขึ้นทำให้การแผ่รังสีและการระเหยลดช้าลง อัตราการพา การระเหย การแผ่รังสีจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นและปริมาณการ เคลื่อนที่ของอากาศด้วย
ความชื้น Humidity
ไอนํ้าในอากาศสามารถวัดออกมาได้ในรูปของความชื้น เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ 50 % หมายความว่าอากาศในขณะนั้นมีไอนํ้าอยู่ครึ่งหนึ่งของปริมาณอากาศทั้งหมด การวัดปริมาณความชื้นมีหน่วยวัดเป็นเกรนส์ (Grains) มากกว่าที่จะใช้หน่วยวัดเป็นปอนด์ (7000 เกรนส์เท่ากับ 1 ปอนด์)
อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำจะทำให้ความร้อนระเหยออกจากร่างกายเร็วขึ้น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะอากาศที่มีความชื้นต่ำจะมีลักษณะแห้งแต่ร่างกายมนุษุย์มีความชื้นมากกว่า ดังนั้น เมื่ออากาศภายนอกแห้ง จึงทำให้เกิดการระเหยของปริมาณความชื้นออก

ไปจากร่างกายไปสู่อากาศที่แห้งกว่า จะเห็นได้ว่าอากาศที่แห้งจะสามารถรับความชื้นออกจากร่างกายมนุษยอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงจะมีอัตราการระเหยช้า ซึ่งยังผลให้การระเหยความร้อนจากร่างกายมนุษย์ช้า จากผลการทดลองปรากฎว่าอุณหภูมิที่เหมาะแก่ความสบายของร่างกายมนุษย์อยู่ระหว่าง 72-80 องศาฟาเรนไฮท์ และมีความชื้นสัมพัทธ์ 40-50 %
การเคลื่อนที่ของอากาศ Air Movement
อัตราการเคลื่อนที่ของอากาศในการพาความร้อนออกจากร่างกายซึ่งเร็ว หรือช้า ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญ คือ
ก. การระเหยความร้อน อัตราการระเหยเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอากาศ ถ้าอากาศแห้ง (มีความชื้นน้อย) อัตราการระเหยก็เร็ว ในทางตรงกันข้าม ถ้าอากาศมีความชื้นมาก (อากาศไม่แห้ง) อัตราการระเหยความร้อนออกจากร่างกายก็ช้า
ข. การพาความร้อน อัตราความเร็วในการพาความร้อนจะเพิ่ม ขึ้นถ้าหากนำเอาอากาศรอบๆ ตัวเราออกไปหรือทำการลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ ตัวเรา
ค. การแผ่รังสีความร้อน การแผ่รังสีความร้อนจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการนำความร้อนออกจากสถานที่ๆ เราอยู่เร็วหรือช้า ถ้านำความร้อนออกไปเร็วก็หมายความว่า อากาศรอบๆ ตัวเรามีอุณหภูมิลดลง การแผ่รังสีความร้อนจากร่างกายสู่อากาศภายนอกรอบร่างกายเราก็จะเร็วขึ้นทำให้รู้สึกสบายขึ้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.