การใช้เครื่องมือในการเคาะโลหะ

Posted on : 15-11-2013 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

(How to use Hand Tool in Metal Bumping and Dinging)
การใช้ฆ้อนและเหล็กรองรับ (using the hammer and Dolly)
เครื่องมือที่ใช้งานบ่อยในการซ่อมตัวถังรถยนต์ ได้แก่ ฆ้อนและเหล็กรองรับ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ในการเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ได้ดี สิ่งสำคัญก็คือ ต้องเลือกขนาดและรูปร่างของเหล็กรองให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ เช่นในการเคาะตรงส่วนโค้งของโลหะ ก่อนจะใช้ฆ้อนเคาะจะต้องนำเหล็กรองรับเข้ารองที่โลหะ แล้วจึงใช้ฆ้อนเคาะตามส่วนโค้งของตัวถัง เวลาจะใช้ฆ้อนเคาะต้องใช้เหล็กรองรับที่มีส่วนโค้งสัมพันธ์กับผิวงานตัวถัง ถึงแม้ว่าส่วนโค้งของงานตัวถังจะโค้งนอกหรือโค้งใน ก็ต้องเลือกเหล็กรองที่มีความสัมพันธ์กันมารองรับ
เหล็กรองรับ
รูปความโค้งของเหล็กรองรับควรมีความสัมพันธ์กับงานตัวถัง
การใช้ฆ้อน
รูปการใช้ฆ้อนเคาะงานตัวถังที่โค้งเข้า หน้าสัมผัสของฆ้อนจะมีลักษณะโค้งนูน
สำหรับผิวงานตัวถังมีผิวโค้งแคบ การใช้เหล็กรองรับงานนั้น ต้องใช้เหล็กรองที่มีขนาดเล็ก และหน้าสัมผัสของเหล็กรองรับจะต้องโค้งรับกับงานได้พอดี จึงจะทำให้การเคาะขึ้นรูปได้เรียบโค้ง และผิวหน้าของฆ้อนจะต้องมีขนาดแคบกว่าเหล็กรองด้วย
การใช้ฆ้อน1
รูปการใช้ฆ้อนเคาะส่วนโค้งที่แคบกว่าส่วนโค้งที่ผ่านมา
ลักษณะการเคาะงานตัวถังที่ยุบลงไป เมื่อต้องการจะเคาะขึ้นรูปให้เรียบ ควรนำเหล็กรองรับเข้ารองรับใต้งานตัวถังที่ยุบนั้น แล้วใช้ฆ้อนเคาะงานตัวถังลงไป เหล็กรองรับก็จะกระแทกงานตัวถังขณะที่ใช้ฆ้อนเคาะ ซึ่งทำให้งานตัวถังตรงที่ยุบนั้นโปร่งขึ้น งานเรียบตามต้องการ
การเคาะรอยยุบของตัวถัง
รูปแสดงการเคาะรอยยุบของตัวถัง โดยใช้ฆ้อนเคาะไปรอบๆ รอยยุบ ตัวถังก็จะโปร่งเรียบ
การเคาะรอยยุบของตัวถัง1

รูปเมื่อใช้เหล็กรองรับด้านตรงข้ามรอยนูน ใช้ฆ้อนเคาะรอยนูนของตัวถัง รอยนูนจะยุบทำให้ตัวถังเรียบ
การใช้ฆ้อนเคาะ (Using The Dinging Hammer)
จะต้องพิจารณาให้รอบคอบเกี่ยวกับงานตัวถังที่จะใช้ฆ้อนเคาะ ซึ่งมีหลักอยู่ว่าถ้าใช้ฆ้อนตีลงไปแรงๆ ตัวถังก็จะยุบตัวลงไป แต่ถ้าใช้ฆ้อนเคาะเบาๆ รอบบริเวณงานตัวถังที่ยุบจะทำให้งานนั้นเรียบ จึงควรเคาะตัวถังเบาๆ พร้อมใช้เหล็กรองรับ
การใช้เหล็กรองรับ (Using The Dolly)
เหล็กรองรับจะใช้รองตรงกันข้ามกับฆ้อนที่เคาะงานนั้น ซึ่งเหล็กรองจะรองบริเวณก้นงานที่ยุบ  โดยเลือกขนาดและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับงาน ถ้างานมีส่วนโค้งก็ควรใช้เหล็กรองโค้ง ถ้างานตรงก็ควรใช้เหล็กรองตรง แล้วจึงใช้ฆ้อนเคาะงานที่ยุบนั้น เหล็กรองก็จะกระแทกส่วนยุบโปร่ง และเกิดการเรียบขึ้น
การใช้ช้อน (Using The Spoon)
สำหรับงานตัวถังที่ยุบ อาจเนื่องมาจากเกิดจากการชนหรือเกิดจากการกระแทก ทำให้ตัวถังรถยนต์ยุบเสียหาย จำเป็นจะต้องตกแต่งเคาะส่วนที่ยุบให้เรียบเพื่อที่จะซ่อมพ่นสีต่อไป บางครั้งบริเวณที่ยุบไม่สามารถจะนำเหล็กรองรับเข้ารองรับฆ้อนเคาะได้ จะทำให้การเคาะเป็นไปไม่สะดวกและไม่ถูกต้อง จึงควรใช้ช้อนเหล็กหนาๆ งัดส่วนที่ยุบลงไปของเนื้อเหล็กให้โปร่งขึ้นมาก่อน แล้วจึงใช้ฆ้อนเคาะ นอกจากนี้ด้านหนึ่งของช้อนอาจจะใช้รองฆ้อนในการเคาะตัวถังให้เรียบก็ได้
การใช้ช้อนเคาะโลหะ
รูปแสดงการใช้ช้อนรองฆ้อนในการเคาะงานให้เรียบ
การใช้ฆ้อนหัวแหลม (Using The Pick hammer)
ฆ้อนหัวแหลมจะใช้เคาะเฉพาะงานตัวถังที่มีลักษณะนูนเป็นจุดเล็กๆ ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางงานไม่เกิน 3/8 นิ้ว และจะเคาะบริเวณนูนเท่านั้น ซึ่งฆ้อนหัวแหลมนี้จะเหมาะสมและดีกว่าการใช้ฆ้อนแบบอื่น
การใช้เหล็กงัด (Using Pick Tool)
เหล็กงัดจะมีรูปร่างต่างๆ ซึ่งเหล็กงัดจะใช้สอดเข้าไปในโลหะสำหรับดึงหรืองัดโลหะให้เข้ารูปร่างเดิม จะใช้งัดบริเวณงานยุบที่มีช่องเล็กๆ เช่น บริเวณขอบประตูรถยนต์ เมื่องัดงานให้โปร่งขึ้นแล้วจึงทำการเคาะ และเหล็กงัดจะใช้ประโยชน์แบบเดียวกับช้อน
ที่มา:อร่าม  เริงฤทธิ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.