การเปลี่ยนแปลงไทมิ่งของวาล์วไอดี

Posted on : 02-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์มีอัตราเร็วไม่แน่นอนตามการใช้งาน ในขณะที่เครื่องยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็วสูง เวลาการเปิดของวาล์วไอดีจะสั้นมาก ทำให้ไอดีไหลเข้าได้น้อย ถ้าวาล์วไอดีเปิดก่อนปกติที่อัตราเร็วเครื่องยนต์สูง จะมีเวลามากขึ้นสำหรับการไหลของไอดีเข้ากระบอกสูบ

เครื่องยนต์บางเครื่องของอัลฟาโรมีโอ (Alfa Romeo) มีอุปกรณ์ในการปรับเวลาการเปิดของวาล์วไอดีให้สัมพันธ์กับอัตราเร็วเครื่องยนต์ เครื่องเหล่านี้มีเพลาลูกเบี้ยว 2 อัน อันหนึ่งสำหรับวาล์วไอเสีย และอีกอันหนึ่งสำหรับวาล์วไอดี เพลาลูกเบี้ยวสำหรับวาล์วไอดีนี้เรียกว่า เพลา ลูกเบี้ยวไทมิ่งปรับได้ (variable-timing camshaft) เพลาลูกเบี้ยวนี้มีข้อต่อยืดหยุ่นระหว่างล้อเฟืองของเพลาลูกเบี้ยวกับเพลาลูกเบี้ยวดังแสดงในรูปที่ 6.37 ข้อต่อนี้รวมถึงลูกสูบไฮดรอลิก ซึ่งทำงานโดยการกระตุ้นของความดันนํ้ามันหล่อลื่นของเครื่องยนต์

ความดันนํ้ามัแหล่อลื่นจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเร็วเครื่องยนต์ เมื่ออัตราเร็วเครื่องยนต์สูงเพียงพอ ลูกสูบไฮดรอลิกจะเคลื่อนที่และหมุนเพลาลูกเบี้ยวไปข้างหน้า ดังนั้นวาล์วไอดีจึงสามารถเปิดก่อนปกติเพื่อให้เวลาการไหลของไอดีเข้ากระบอกสูบมากขึ้น ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นที่อัตราเร็วสูง

เพลาลูกเบี้ยวสมรรถนะสูง

เพลาลูกเบี้ยวพิเศษสามารถปรับปรุงสมรรถนะเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อัตราเร็วสูง ๆ เพลาลูกเบี้ยวสมรรถนะสูงเพิ่มช่วงเวลาการเปิดของวาล์วมากขึ้น เช่น ในรูปที่ 6.38 เป็นวาล์วไทมิ่งสำหรับเครื่องยนต์รถแข่งซึ่งเป็นแบบ V-8 ทั้งวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียมีช่วงเวลาเปิดนานถึง 312 องศา ซึ่งเหมาะกับเครื่องยนต์อัตราเร็วสูง

อย่างไรก็ตาม เครื่องยนต์นี้จะเดินเบาหรือวิ่งด้วยอัตราเร็วตํ่าไม่ดี และสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงมาก ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ทั่ว ๆ ไป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2-%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%258f%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179