การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิด

Posted on : 15-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เพื่อที่จะค้นหาสาเหตุข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิดได้ถูกต้อง ง่าย และรวดเร็ว จำเป็นที่จะต้องเข้าใจระบบการทำงานของระบบจุดระเบิดทุกๆ แบบจึงจะค้นหาสาเหตุข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิดได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบจุดระเบิดคือ เครื่องยนต์ไม่ติด และระบบจุดระเบิดบกพร่อง เพื่อที่จะให้การตรวจสอบได้ถูกต้องและรวดเร็วให้ปฏิบัติตามนี้
1. ถอดสายไฟแรงสูงระหว่างคอยล์จุดระเบิดกับฝาครอบจานจ่ายออก และจี้สายไฟแรงสูงห่างจากกราวด์ประมาณ 10 ถึง 15 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) หมุนเครื่องยนต์และตรวจเช็กประกายไฟ ถ้าไม่มีประกายไฟให้ตรวจดูวงจรปฐมภูมิ คอยล์จุดระเบิด สายไฟแรงสูง หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในระบบจุดระเบิด ว่ามีจุดใดจุดหนึ่งบกพร่อง
2. วัดค่าความต้านทานของสายไฟแรงสูงว่าขาดหรือไม่ ถ้าเป็นสายไฟแรงสูงแบบตัวนำเป็นคาร์บอน ความต้านทานถ้าได้ 25 กิโลโอห์มหรือมากกว่านี้ให้เปลี่ยนสายไฟแรงสูงใหม่ และขั้วเสียบสายไฟเกิดสนิมก็ให้ทำความสะอาด
3. ตรวจเช็กแรงเคลื่อนไฟแบตเตอรี่เมื่อเครื่องยนต์หมุน ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าน้อยกว่า 8 โวลต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะตํ่าเกินไป ทำให้กระแสไฟไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิน้อยกว่าค่าที่กำหนด ให้ตรวจเช็ก ระบบไฟชาร์จใหม่
4. ถ้าขั้วสายไฟของวงจรปฐมภูมิหลวมมากหรือจุดต่อต่างๆ ของวงจรผิดพลาด แรงเคลื่อนไฟอาจจะตกลง ให้ขันใหม่ให้แน่นหรือเปลี่ยนขั้วเสียบสายไฟใหม่
5. วัดความต้านทานของคอยล์จุดระเบิดและความต้านทานภายนอก ให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ขาดหรือลัดวงจร

6. ตรวจเช็กดูว่าผิวหน้าของชุดทองขาวเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ตรวจเช็กดูว่ามุมดแวลอยู่ในค่าที่กำหนด ระยะห่างหน้าทองขาวไม่ห่างเกินไปและไม่ชิดเกินไป
7. ตรวจเช็กดูฝาครอบจานจ่าย ขั้วสายไฟแรงสูงที่ฝาครอบจานจ่าย หัวโรเตอร์ มีรอยแตกร้าว หรือสนิม ไม่อาจจะทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วได้ หรือความต้านทานอาจจะสูงขึ้นมาก และแรงเคลื่อนไฟแรงสูงอาจจะผิดพลาดได้ ความชื้นภายในฝาครอบจานจ่ายและในจานจ่ายก็เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นได้
8. ฉนวนที่หัวเทียนแตกร้าว ขั้วอิเล็กโทรดสึกหรอ หรือระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนห่างเกินไปและชิดเกินไปก็อาจจะทำให้ไม่เกิดประกายไฟที่หัวเทียนได้
9. ถ้ามุมดแวลมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จะทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟแรงสูงที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์เป็นผลให้จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาดได้
10. จังหวะการจุดระเบิดต่างๆ ไม่เหมาะสม เช่น จังหวะการจุดระเบิดที่ล่วงหน้ามากเกินไปอาจจะทำให้เกิดเสียงเคาะ จังหวะการจุดระเบิดที่ล่าช้ามากเกินไปอาจจะทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลังหรือเกิด ความร้อนสูงกับเครื่องยนต์
11. ถ้าการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าผิดพลาด หัวเทียนจะเกิดประกายไฟ ในจังหวะที่ไม่สัมพันธ์กับความเร็วรอบและภาระของเครื่องยนต์ ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นและกำลัง ของเครื่องยนต์ตกลง
12. การปรับมุมดแวล กลไกปรับค่าออกเทน หรือความสัมพันธ์อื่นๆ จะเปลี่ยนจังหวะการจุดระเบิดพื้นฐาน ถ้าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกปรับตั้งให้ปรับตั้งจังหวะจุดระเบิดพื้นฐานใหม่ก่อนที่จะปรับตั้งกลไก อื่นๆ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.