ก้านวัดระดับน้ำมันหล่อลื่น

Posted on : 04-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ก้านวัดระดับนํ้ามันหล่อลื่น (dipstick) ดังแสดงในรูปที่ 9.9 ใช้สำหรับวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ ปลายข้างหนึ่งของก้านวัดจุ่มลงในน้ำมันหล่อลื่น เมื่อดึงก้านวัดออกภายนอก จะสังเกตเห็นระดับนํ้ามันบนก้านวัด

โดยทั่วไปปลายก้านวัดมักมีขีดแสดงระดับนํ้ามันตํ่าสุดและสูงสุด ระดับน้ำมันหล่อลื่น ควรอยู่ระหว่างขีดทั้งสอง รูปที่ 9.10 แสดงปลายก้านวัดในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าควรเติมน้ำมันหล่อลื่นมากน้อยเพียงใด

ในกรณีของระบบหายใจพีซีวี (PCV) ปลายด้านบนของก้านวัดมีซีลป้องกันการรั่วไหล เมื่อเสียบก้านวัดเข้าที่ สิ่งนี้ป้องกันไม่ให้อากาศที่ไม่ได้ผ่านกรองอากาศเข้าเรือนเครื่องยนต์ และไม่ให้แก๊สในเรือนเครื่องยนต์รั่วออกมาภายนอก

รถยนต์บางคันมีไฟเตือนระดับนํ้ามันหล่อลื่นตํ่า ตัวส่งสัญญาณจะตรวจสอบระดับนํ้ามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ทุก ๆ ครั้งที่หมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ต ไฟเตือนจะสว่างขึ้นชั่วครู่ และจะดับเมื่อสวิตช์กุญแจถูกหมุนไปที่ตำแหน่งวิ่ง (run) ถ้าระดับนํ้ามันหล่อลื่นไม่ต่ำถ้าระดับนํ้ามันหล่อลื่นตํ่าเกินไป ไฟเตือนจะสว่างขึ้นตลอดเวลาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน จนกว่าจะดับเครื่องยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.