การทำความสะอาดขั้วสายไฟและขั้วแบตเตอรี่

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การใช้เครื่องมือทำความสะอาดขั้วสายไฟและขั้วแบตเตอรี่ จะทำให้ขั้วสายไฟและขั้วแบตเตอรี่สะอาดและกลม เมื่อเวลาประกอบเข้าด้วยกันก็จะให้แน่นไม่หลวมคลอน และถ้าทำความสะอาดแล้วยังมีคราบขึ้เกลือหลงเหลืออยู่ ก็ให้ใช้นํ้าร้อนราดไปที่ขั้วสายไฟและขั้วแบตเตอรี่ ความร้อนจะทำให้ขี้เกลือหลุดร่วงออกไป แล้วซับนํ้าให้แห้งก่อนประกอบดังรูปที่ 3.11


รูปที่ 3.1 1 การใช้เครื่องมือทำความสะอาดขั้วสายไฟและขั้วแบตเตอรี่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.