การบริการข้อต่ออ่อนรถบรรทุกหนัก

Posted on : 27-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

TRUCK UNIVERSAL JOINT SERVICE
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถบริการข้อต่ออ่อนของรถบรรทุกหนักได้ถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
เพลากลางรถบรรทุก
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
เหล็กส่ง คีมถอดแหวนล๊อค และค้อนหัวอ่อน
ข้อต่ออ่อน1
รูปแสดงรายละเอียดข้อต่ออ่อนแบบซี (C-type) สำหรับข้อต่อแบบนี้มีลูกปืน ๔ ตัว อยู่บนกากบาท
ข้อต่ออ่อน2
รูปแสดงข้อต่อแบบซี-เอส (C-S-type) สำหรับข้อต่อแบบนี้คู่หนึ่งของลูกปืนจะเป็นแบบซี (C-type) และอีกคู่หนึ่งเป็นแบบอาร์ (R-type)
ข้อต่ออ่อน3
รูปข้อต่อแบบซีอาร์ (CR-type) สำหรับข้อต่อแบบนี้ลูกปืนแบบซี (C-type) ถูกยึดไว้ด้วยเข็มขัด Straps และแผ่นล๊อค (Lock plate)
ข้อต่ออ่อน4
รูปแสดงข้อต่อแบบซีเอสแอล CSL-type ข้อต่อแบบนี้ออกแบบให้ง่ายต่อการถอดออกจากเบรคเฟลนจ์ (Brake flange)
ความรู้เบื้องต้น
ในการยืดอายุการใช้งานและให้การทำงานของเพลากลางมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องตรวจเช็ดเพลากลางอยู่เสมอ ทั้งจะต้องทำการหล่อลื่นตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ ตามคู่มือของการใช้รถนั้นๆ
ข้อต่อของรถบรรทุกที่ใช้กันอยู่มีหลายแบบหลายขนาด และมีวิธีการถอด-ประกอบที่แตกต่างกัน แบบที่มีใช้กันมากในรถบรรทุกคือ แบบ ก และ ข
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
งานถอด-ประกอบข้อต่อเพลากลาง
(Propeller shaft joint)
ก. ข้อต่อเพลากลางแบบซีอาร์ (CR-type) และแบบซีอาร์เอส (C.R.S. type)
๑. ถอดเพลากลางออกจากรถ โดยถอดน็อต ๔ ตัวที่ยึดลูกปืนชนิดเฟรนจ์ (Frange type bearing) กับหน้าแปลนเพลาเดือยหมูออก
ข้อต่ออ่อน5
รูปการถอดแหวนน็อต
๒. ยึดเพลากลางไว้ให้แน่ และถอดที่ยึดลูกปืนชนิดเฟรนจ์ (Frange type bearing) ออก
ข้อควรระวัง
อย่าให้ที่ยึดลูกปืนชนิดเฟรนจ์ (Frange bearing) ตกลงกับพื้น เพราะจะทำให้สิ่งสกปรกเข้าไปในลูกปืนยาวได้
๓. ถอดแหวนล๊อคที่ติดแน่นสนิทอยู่ที่ร่องด้านล่างของฝาครอบลูกปืน (Bearing cap) โดยการจับแขนก้ามปู (Yoke arm) อันล่างกับปากกาทำงาน แล้วใช้เหล็กส่ง (Punch) ตอกแหวนล๊อคฝาครอบลูกปืนออก
แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ แหวนล๊อคฝาครอบลูกปืนอีกตัวหนึ่ง
ข้อต่ออ่อน6
รูปการถอดฝาครอบลูกปืนข้อต่อ
ข้อต่ออ่อน7
รูปการถอดลูกปืนข้อต่อออก
ข้อต่ออ่อน8
รูปการประกอบลูกปืนข้อต่อ
๔. หลังจากถอดแหวนล๊อคออกแล้ว นำชุดข้อต่อเพลากลางไปจับกับปากกาทำงาน โดยวางให้แขนของกากบาทที่เอาลูกปืนออกแล้ววางบนปากกา และให้ขนานกับพื้นแล้วขันปากกายึดให้แน่นและก้ามปูเพลากลางจะต้องอิสระ
๕. ใช้ค้อนเคาะที่ด้านหลังของก้ามปู จนก้ามปูเลื่อนต่ำลงจน เพลาสัมผัสกับปากกา และฝาครอบลูกปืนจะยื่นขึ้นด้านบน
๖. จับปากกาที่ฝาครอบลูกปืนในตำแหน่งดังรูป แล้วใช้ค้อนเคาะที้ก้ามปู จนแขนก้ามปูเคลื่อนตัวออกจากฝาครอบลูกปืน
๗. ภายหลังถอดลูกปืน และฝาครอบออกมาได้ข้างหนึ่งแล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับฝาครอบลูกปืนอีกด้านที่เหลือ
ถ้าพบว่าชิ้นส่วนของข้อต่อเพลากลางที่ถอดออกมาชำรุดเสียหาย ก็ให้เปลี่ยนกากบาท และชุดลูกปืนทั้ง ๔ พร้อมทั้งกันรั่วที่แขนกากบาททุกตัวใหม่ด้วย
การประกอบ
๑. ก่อนประกอบจะต้องแน่ใจว่า แขนกากบาท กากบาทลูกปืน และฝาครอบลูกปืนสะอาดไม่มีฝุ่นผง หรือสิ่งแปลกปลอมหลงเหลืออยู่ และได้หล่อลื่นลูกปืนด้วยจาระบีชนิดรวมอย่างเรียบร้อยแล้ว
๒. จับก้ามปูด้านหนึ่งวางราบสนิทกับพื้นโต๊ะทำงานแล้วประกอบชุดลูกปืนเข้าไปในรูของก้ามปู โดยใช้ค้อนค่อยๆ เคาะไล่เข้าไปพอประมาณ
ข้อควรจำ
ขณะเคาะไล่ลูกปืนระวังอย่าให้ลูกปืนล้มหรือฝาครอบลูกปืนเอียง
๓. สอดแขนกากบาท เข้าในรูของก้ามปูทางด้านลูกปืนทางก้ามปูที่ได้ประกอบลูกปืนแล้ว
๔. ประกอบลูกปืนด้านตรงกันข้าม โดยพลิกก้ามปูด้านที่ยังไม่ได้ประกอบลูกปืนขึ้นข้างบน และให้ปฏิบัติวิธีเดียวกัน
๕. ค่อยๆ เคาะจนลูกปืนปลายสุด ทั้งสองของแขนกากบาท สัมผัสกับฝาครอบลูกปืน

ข้อต่ออ่อน9
รูปการประกอบลูกปืนข้อต่อ
๖. ประกอบแหวนล๊อคโดยใช้ค้อน ตอกส่งเข้าไปในร่องทางตอนล่างของฝาครอบลูกปืน
ข้อต่ออ่อน10
รูปการประกอบแหวนล๊อคลูกปืน
๗. หลังจากที่ประกอบแหวนล๊อคตัวแรก จับชุดก้ามปูวางลงกับแท่น ปฏิบัติงาน โดยวางก้ามปูทางด้านที่ประกอบแหวนล๊อคเข้ากับลูกปืนลงด้านล่าง ใช้ค้อนหัวอ่อนเคาะลูกปืนตัวบน เพื่อไล่ให้แหวนล๊อคตัวล่างนั่งสนิทกับขอบด้านในของก้ามปู
ข้อต่ออ่อน11
รูปการตอกส่งลูกปืนเพื่อทำให้แหวนล๊อคตัวล่างนั่งสนิทกับก้ามปู
๘. ประกอบแหวนล๊อคตัวที่ ๒ เข้ากับลูกปืนตามขั้นตอนของข้อ ๖
ข. การถอด-ประกอบข้อต่อเพลากลางกากบาทแบบไม่มีรูกลาง (Solid cross type)
ข้อต่อแบบนี้ มีการล๊อคลูกปืน ๒ แบบ คือแบบมีฝาปิดกั้นลูกปืน (Strap retainer) กับแบบใช้แหวนล๊อคที่ก้ามปู
ข้อต่อเพลากลาง มีวิธีการถอดดังต่อไปนี้คือ
ข้อต่ออ่อน12
รูปข้อต่อเพลากลางแบบมีฝาปิดกั้นลูกปืน
ข้อต่ออ่อน13
รูปการถอดข้อต่อเลื่อน
๑. ถอดปลอกยึดกันรั่ว (Oil seal retainer) จากตอนปลายของข้อต่อ เลื่อน (Slip joint) ของเพลา
ข้อควรจำ
เวลาประกอบจะต้องให้ลูกศรที่เพลาข้อต่อกับเสื้อเกียร์หลังตรงกัน
๒. ถอดชุดลูกปืนยาว (Needle bearing assembly) ออกจากแขน
กากบาท (Journal) ดังรูป
ข้อต่ออ่อน14
รูปถอดชุดลูกปืน
๓. ใช้เหล็กส่ง (Punch) ตอกส่ง ทางด้านบนของฝาครอบลูกปืนให้เลื่อนต่ำลง เพื่อให้แหวนล๊อคอิสระ
ข้อต่ออ่อน15
รูปตอกส่งชุดลูกปืนเพื่อให้แหวนล๊อคอิสระ
ข้อต่ออ่อน17
รูปถอดแหวนล๊อค
๔. ถอดแหวนล๊อคออกจากรูด้านในของก้ามปูข้อต่อเลื่อน พลิกก้ามปูอีกด้านขึ้นแล้วดำเนินการถอดแหวนล๊อคตามขั้นตอนเดิม
๕. จับข้อต่อเลื่อน ด้วยปากกาทำงานให้มั่นคง ใช้เครื่องมือพิเศษดัน อัดลูกปืนให้เลื่อนลงโดยเลือกให้ขนาดผ่าศูนย์กลางของเพลาขับลูกปืนเล็กกว่าขนาดวัดผ่าศูนย์กลางภายในของก้ามปู ประมาณ ๑/๓๒”
ข้อต่ออ่อน18
รูปขับดันลูกปืน
๖. ถอคชุดลูกปืนออก ดังวิธีการในรูป
ข้อต่ออ่อน19
รูปถอดชุดลูกปืน
๗. ขับดันลูกปืนตัวที่ ๒ ให้โผล่ออกทางด้านนอกของก้ามปูพอประมาณ แล้วให้ถอดลูกปืนออก
ข้อต่ออ่อน20
รูปขับดันลูกปืนตัวที่สอง
๘. ถอดกากบาทออกจากก้ามปู- ข้อต่อเลื่อน
โดยจับที่กากบาทดังรูปแล้วยกออกจากก้ามปู
ข้อต่ออ่อน21
รูปถอดกากบาทออกจากก้ามปู
การทำความสะอาดและการตรวจสอบ
๑. ทำความสะอาดชิ้นส่วนทุกชิ้น โดยใช้ของเหลว (Cleaning fluid) ที่เหมาะสม ให้ชิ้นส่วนของลูกปืนแช่อยู่ในสารทำความสะอาดสักครู่หนึ่ง เพื่อที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกที่หลงเหลือของจาระบีหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ออก ตลอดจนล้างเอาจุดริ้วรอยที่ไม่เรียบจากสิ่งแปลกปลอมออกจากจุดสัมผัสของชิ้นส่วน
๒. อย่าเพิ่งถอดแยกชิ้นส่วนลูกปืนข้อต่อ ให้ทำความสะอาดด้วยแปรงแข็งสั้นๆ และใช้ลมเป่าให้แห้ง ทาน้ำมันหล่อลื่นพอประมาณที่ลูกปืนยาวและหมุนชุดลูกปืนยาวบนแขนกากบาทเพื่อตรวจความคล่องตัว ความหลวม และการสึกหรอ
๓. เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาในการเปลี่ยนตลอดจนความแน่ใจ ในการแก้ไขปัญหา จะต้องเปลี่ยนชุดข้อต่อเพลาใหม่ทั้งชุด
การประกอบ
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนกับวิธีการถอด ให้ใช้จาระบีชนิดดีอัดเก็บ ในที่เก็บ (Reservoir) ที่กากบาทและเพลาข้อต่อเลื่อนและต้องแน่ใจว่าจาระบีเต็มในที่เก็บดังกล่าว
เครื่องมือพิเศษงานถอด-ประกอบเพลากลาง

ข้อต่ออ่อน22
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.