เครื่องวัดความดันนํ้ามันหล่อลื่น

Posted on : 04-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องวัดความดันนํ้ามันหล่อลื่นมี 2 แบบคือ แบบเกจไฟฟ้าและแบบไฟเตือน มีจุดประสงค์เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบเมื่อความดันของระบบหล่อลื่นตํ่าเกินไป ความดันตํ่าเป็นสัญญาณอันตราย ที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติ สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ไฟเตือน จะติดตั้งบนแผงหน้าปัดและต่ออนุกรมกับสวิตช์กุญแจ สวิตช์ความดันบนเครื่องยนต์ และแบตเตอรี่ เมื่อหมุนสวิตช์กุญแจเพื่อสตาร์ตเครื่องยนต์ จะเห็นไฟเตือนสว่างขึ้น ซึ่งเนื่องมาจากหน้าสัมผัสของสวิตช์ความดันชนกันเพราะไม่มีความดันของนํ้ามันหล่อลื่น แต่เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้ว ความดันของนํ้ามันหล่อลื่นก็จะเกิดขึ้นในระบบและทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์ความดันเปิดออกจากกัน วงจรไฟฟ้าจึงถูกตัดขาดและไฟเตือนจะดับ แต่ถ้าในขณะขับขี่รถยนต์ อยู่นั้น ไฟเตือนเกิดสว่างขึ้นมาก แสดงว่าความดันของนํ้ามันหล่อลื่นลดตํ่าลงซึ่งจะต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

เกจไฟฟ้า

2. เกจไฟฟ้า รูปที่ 9.8 แสดงระบบเกจความดันนํ้ามันหล่อลื่นไฟฟ้า ชุดความดัน ซึ่งติดตั้งบนเครื่องยนต์มีแผ่นไดอะแฟรมต่อกับหน้าสัมผัสเลื่อนความดันนํ้ามันหล่อลื่นกระทำต่อแผ่นไดอะแฟรม ทำให้แผ่นไดอะแฟรมนูนสูงขึ้น หน้าสัมผัสเลื่อนจึงเคลื่อนที่ไปตามความต้านทาน สิ่งนี้ช่วยให้ความต้านทานในวงจรเพิ่มขึ้นและลดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจร

กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านขดลวดด้านซ้ายแล้วแยกเป็น 2 เส้นทาง ส่วนหนึ่ง ไหลผ่านความต้านทานสู่ขั้วดิน และอีกส่วนหนึ่งไหลผ่านขดลวดด้านขวาลงสู่ขั้วดิน เมื่อความต้านทานเพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดด้านขวามากขึ้น ซึ่งทำให้ขดลวดด้านขวามีสนามแม่เหล็กแรงมากขึ้น และดึงอาร์มาเจอร์และเข็มให้ชี้ไปทางด้านขวา

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.