ความดันการปรับอากาศในรถยนต์

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องการปรับอากาศดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องความดันด้วย เวบส์เตอร์ ดิกชันนารีได้ให้คำจำกัดความของคำว่าความดันไว้ดังนี้
ความดัน (pressure) หมายถึง “แรงซื่งกระทำต้านกับแรงตรงกันข้าม” โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ล้อมรอบไปด้วยอากาศหรือแกสซึ่งเป็นสสารอยู่ในสภาวะของแกส แกสมีแรงดันกระจายออกไปทุกทิศทางด้วยแรงดันที่เท่ากัน
แกสรอบๆ ตัวเราประกอบไปด้วย อ๊อกซิเจน 21 เปอร์เซนต์, ไนไตรเจน 78 เปอร์เซนต์ และอีก 1 เปอร์เซนต์เป็นแกสชนิดอื่นๆ แกสต่างๆ ที่รวมกันอยู่ในโลกนี้เราเรียกว่าบรรยากาศ บรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นผิวโลกออกไป 600 ไมล์นั้นอยู่ได้ด้วยแรงดึงดูดของโลก (Gravity)
ความกดดันของบรรยากาศ ATMOSPHERIC PRESSURE
แกสที่ห่อหุ้มโลกจากพื้นดินขึ้นไปมีความหนาประมาณ 600 ไมล์ มีแรงกดต่อพื้นผิวโลกโดยมีหน่วยวัดเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว (P.S.I.) เราได้หน่วยวัดนี้มาโดยพบว่าพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว ตลอดความกดดันของอากาศสูง 600 ไมล์ มีความกดดันที่พื้นที่ 1 ตารางนิ้วเท่ากับ 14.69 P.S.I.หรือประมาณ 14.7 P.S.I.
ความดันบรรยากาศต่อพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว และอัตราส่วนของแกส

ดังนั้นความกดดันของบรรยากาศก็คือนํ้าหนักของอากาศที่กระทำต่อพื้นผิวโลกที่มี พ.ท. หน้าตัด 1 ตารางนิ้ว (ณ ที่ระดับน้ำทะเล)
แรงดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลเท่ากับ 14.7 P.S.I. แต่สำหรับความสูงที่สูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปทุกๆ 1,000 ฟิต ความกดดันของบรรยากาศจะลดลง 0.464 P.S.I. ณ ที่ 5,000 ฟิตเหนือระดับน้ำทะเล แรงกดดันของบรรยากาศ ณ พื้นผิวโลกจะเหลือประมาณ 12.4 P.S.I. และที่ 10,000 ฟิตเเรงดันของบรรยากาศที่ผิวโลกจะเหลือเพียง 10.1 P.S.I.
อุณหภูมิและความดัน TEMPERATURE AND PRESSURE
ความดันที่เหนือบรรยากาศ 14.7 P.S.I. วัดเป็นความดันบนเกจ Gage Pressure และความดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศวัดเป็นสูญญากาศ Vacuum
ความดันที่เหนือบรรยากาศวัดเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ P.S.I.G. (Pound- Per Square Inch Gage) ความดันที่ต่ำกว่าบรรยากาศวัดเป็นนิ้วปรอท Inch of Mercury ( “H.)
ความกดดันบรรยากาศมีผลต่ออุณหภูมิ ณ ที่ความกดดันต่ำคือที่ระดับน้ำทะเลจะต้องใช้อุณหภูมิสูงในการทำให้น้ำเดือค แต่ถ้าความกดดันสูง ณ ที่ยอดเขาเมื่อเวลาต้มน้ำ จะใช้ปริมาณความร้อนต่ำกว่าที่ระดับน้ำทะเล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.