คอนเดนเซอร์ CONDENSOR

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ลักษณะของคอนเด็นเซอร์ในระบบทำความเย็นรถยนต์ทำด้วยท่อทองแดงขดซ้อนกันอยู่เป็นขั้นๆ และรอบท่อทองแดงจะมีครีบติดอยู่ สำหรับระบายความร้อนจากสารทำความเย็นภายในท่อออกสู่อากาศภายนอก
คอนเด็นเซอร์มีหน้าที่การทำงานตรงกันข้ามกับอีแวปปอเรเตอร์ คอนเด็นเซอร์นี้ภาษาตลาดเรียกว่า คอยล์ร้อนหรือแผงระบายความร้อน
คอนเด็นเซอร์มีหน้าที่เปลี่ยนสภานะของสารทำความเย็นจากแกสร้อนแรงดันสูง กลายเป็นของเหลวแรงดันต่ำ โดยวิธีการระบายความร้อนและกลั่นตัวเป็นของเหลวภายในท่อทางเดินภายใน

สถานะของสารทำความเย็นเมื่อเริ่มผ่านท่อทางเข้าแผงคอนเด็นเซอร์เป็นแกสความดันสูง (เราไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าสถานะของน้ำยาที่ผ่านเข้ามาในแผงคอนเด็นเซอร์ เป็นแกส 100% เพราะว่าขณะที่มาเข้าในคอนเด็นเซอร์สารทำความเย็นบางส่วนเริ่มกลั่นตัว กลายเป็นของเหลว ซึ่งมีจำนวนน้อยมากจนเราไม่พูดถึง เพื่อความเข้าใจง่ายๆ จึงมักพูดกันว่าสถานะของน้ำยาเมื่อเข้าไปในคอนเดนเซอร์เป็นแก็ส) พอแก๊สเริ่มจะออกจากคอนเด็นเซอร์แก๊สจะเริ่มกลั่นตัว (จากการระบายความร้อนที่แผงคอนเด็นเซอร์เอง) กลายเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างคอนเด็นเซอร์และรีซีฟเวอร์หรือไดรเออร์สาร¬ทำความเย็นจะอยู่ในสถานะของเหลว ในทำนองเดียวกันกับลักษณะของสารทำความเย็น
ที่เข้าคอนเด็นเซอร์ เราไม่อาจพิจารณาว่าสถานะของสารทำความเย็นที่ออกจากคอนเด็นเซอร์เป็นสภาพของเหลว 100 % ต่อจากคอนเด็นเซอร์สารทำความเย็นจะไหลผ่านต่อไปยังรีซีฟเวอร์ หรือไดรเออร์


ภาพแสดงลักษณะคอนเดนเซอร์ในรถยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.