คอนเดนเซอร์

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

คอนเดนเซอร์ (condenser) จะทำด้วยแผ่นตะกั่วบางๆ ตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปวางซ้อนกันและถูกกั้นด้วยกระดาษไขซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนกั้นเอาไว้ ซึ่งม้วนบรรจุอยู่ในกล่องโลหะรูปทรงกระบอกและปิดผนึกป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า ปกติคอนเดนเซอร์จะติดตั้งอยู่ด้านนอกข้างจานจ่าย ต่อขนานกับหน้าทองขาวและจะเก็บประจุกระแสไฟฟ้าเมื่อหน้าทองขาวเปิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิถูกตัดวงจรอย่างรวดเร็วทันทีทันใด การตัดวงจรอย่างทันทีทันใดจะเกิดการเหนี่ยวนำตัวเองในขดลวดปฐมภูมิเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าถึง 500 โวลต์ในขดลวดปฐมภูมิ เป็นผลให้เมื่อหน้าทองขาวเปิดกระแสไฟฟ้าจะไหลย้อนกลับมาที่หน้าทองขาวเกิดประกายไฟที่หน้าทองขาว การตัดวงจรของขดลวดปฐมภูมิจะไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและยังทำให้หน้าทองขาวไหม้ เพื่อให้เกิดการตัดวงจรในขดลวดปฐมภูมิอย่างทันทีทันใดและให้เกิดประกายไฟที่หน้าทองขาวน้อยที่สุด จึงได้ต่อคอนเดนเซอร์ขนานกับหน้าทองขาวเพื่อเก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำตัวเองในขดลวดปฐมภูมิไว้ชั่วขณะหนึ่ง และเมื่อหน้าทองขาวปิดคอนเดนเซอร์ก็จะคายประจุไฟฟ้าให้กับวงจรดังรูปที่ 5.14 และรูปที่ 5.15

รูปที่ 5.14 ภาพตัดแสดงโครงสร้างของคอนเดนเซอร์


รูปที่ 5.15 การต่อคอนเดนเซอร์ขนานกับหน้าทองขาวในวงจรปฐมภูมิ
การเลือกใช้คอนเดนเซอร์กับระบบจุดระเบิดนั้นจะต้องเลือกขนาดความจุ (มีหน่วยวัดค่าความจุเป็นไมโครฟารัด (microfarid หรือ µF)) ให้เหมาะสมกับระบบจุดระเบิดของรถยนต์ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ ถ้าเลือกค่าความจุของคอนเดนเซอร์มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะทำให้เกิดประกายไฟที่หน้าทองขาวได้
การใช้คอนเดนเซอร์ที่มีค่าความจุน้อยเกินไปจะทำให้เนื้อโลหะของหน้าทองขาวทางด้านบวกนูนออกมาและทางด้านลบเป็นหลุมดังรูปที่ 5.16 (ก) และการใช้คอนเดนเซอร์ที่มีค่าความจุมากเกินไปจะทำให้เนื้อโลหะของหน้าทองขาวทางด้านบวกเป็นหลุมและทางด้านลบนูนออกมาดังรูปที่ 5.16 (ข)


รูปที่ 5.16

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.