น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์สวอชเพลท

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ตรวจและเติมน้ำมันหล่อลื่น คอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลท (6 สูบ)
คอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลทชนิดหกสูบของบริษัทเยนเนอรัล มอเตอร์ โดยปกติจะใส่น้ำมันมาจากโรงงาน ปริมาณบรรจุ 10 ออนซ์ ความหนืด 525 การออกแบบ และรูปร่างภายนอกของคอมเพรสเซอร์ 6 สูบมีลักษณะทรงกลม การตรวจน้ำมันหล่อลื่น ก็แตกต่างจากคอมเพรสเซอร์ชนิดอื่น
คอมเพรสเซอร์ชนิดหกสูบ โดยปรกติจะมีการตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นก็ต่อเมื่อมีการรั่วอย่างมาก ท่อทางเดินแตก ซีลรั่ว หรือเกิดจากท่อรั่วโดยเกิดจากการหักงอ
วิธีที่การตรวจจำเป็นต้องถอดคอมเพรสเซอร์ออกจากรถ วัดระดับ ถ่ายน้ำมันเก่าออกทิ้งแล้วเติมน้ำมันหล่อลื่นพร้อมกับวัดระดับใหม่
เราต้องไล่สารทำความเย็นออกแล้วจึงทำการถอดคอมเพรสเซอร์ วิธีปฏิบัตินี้แยกเป้นสองส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับการถอดออกจากระบบที่ไม่เรียบร้อย ส่วนที่สองเป็นการถอดจากระบบที่เรียบร้อยดี ที่ถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาเพื่อตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเพียงอย่างเดียว
เครื่องมือ
ภาชนะรองรับนํ้ามันหล่อลื่น
วัสดุ    น้ำมันหล่อลื่น (Refrigerant Oil) ตามต้องการ
ถ่ายน้ำมันหล่อลื่นออกจากคอมเพรสเซอร์
1. ถอดปลั๊กถ่ายน้ำมันหล่อลื่นที่อ่างน้ำมันหล่อลื่นออก
2. วางคอมเพรสเซอร์ในแนวนอน ให้รูถ่ายน้ำมันอยู่ด้านล่างและอยู่เหนือถังเก็บ
3. ถ่ายน้ำมันออก จดจำนวนน้ำมันไว้แล้วทิ้งน้ำมันเก่า
สังเกตจำนวนน้ำมันที่ถ่ายออก : เตรียมใส่น้ำมันใหม่
1. หากน้ำมันออกมาเกินกว่า 1 ½  ออนซ์ และไม่มีการรั่วที่ใดเติมน้ำมันใหม่เข้าไปตามจำนวนเดิม

2. ถ้าน้ำมันน้อยกว่า 11 ออนซ์ แสดงว่าระบบมีการรั่ว เติมน้ำมันเข้าไป 6 ออนซ์
3. เมื่อใส่คอมเพรสเซอร์ใหม่ ปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 (การเดิมน้ำมัน)
4. หากมีการซ่อมคอมเพรสเซอร์ให้ใส่น้ำมันเพิ่มปริมาณเติมตามขั้นการเปลี่ยนชิ้นส่วนดังเกณฑ์ขั้นล่าง
การถ่ายน้ำมันออกจากคอมเพรสเซอร์
1. ทำตามลำดับเช่นเดียวกับการถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
สังเกตจำนวนน้ำมันที่ถ่ายออก : เตรียมใส่นํ้ามันใหม่
1. ถ้าปริมาณน้ำมันเติมมากกว่า 4 ออนซ์ ให้เติมน้ำมันใหม่เข้าไปตามจำนวนเดิม
2. ถ้าปริมาณน้ำมันที่ออกมาน้อยกว่า 4 ออนซ์ ให้เติมน้ำมันใหม่เข้าไปรวมเป็น 6 ออนซ์
ข้อควรระวัง
หากน้ำมันที่ถ่ายออกมาจากคอมเพรสเซอร์ มีสิ่งแปลกปลอมไหลออกมา เช่น เศษโลหะหรือขี้ผึ้งให้เปลี่ยนกรองเสียใหม่และล้างชิ้นส่วนจำเป็นให้สะอาดในการล้างระบบให้เติมน้ำมันเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ 10 ออนซ์ ยกเว้นว่ามีการเปลี่ยนชิ้นส่วน ให้ถือหลักเกณฑ์การเติมน้ำมันโดยเพิ่มจำนวนน้ำมันเท่ากับจำนวนชิ้นส่วนดังต่อไปนี้
อีแวปปอเรเตอร์ (แผงเย็น)    3 ออนซ์
คอนเดนเซอร์(แผงร้อน)    1 ออนซ์
รีซีฟเวอร์-ดีไฮเดรเตอร์        1 ออนซ์
จำนวนน้ำมันที่ถ่ายทิ้งไป เท่าใดก็ตามเมื่อเติมใหม่ ก็ใช้จำนวนเดิมเท่าที่ถ่ายออกมา

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.