คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี Rotary Compressor

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ คือ
ก. แบบใบพัดหมุนไปพร้อมกับเพลา Rotary Blade Compressor ข. แบบใบพัดอยู่กับที่ Stationary Blade Compressor
ก. แบบใบพัดหมุนไปพร้อมกับเพลา Rotary Blade Compressor


ภาพที่ 8-18 การทำงานของโรตารี่คอมเพรสเซอร์
ลักษณะโครงสร้างคอมเพรสเซอร์แบบนี้มี 2 ใบพัด เมื่อสารทำความเย็นความดันต่ำถูกดูดเข้ามายังคอมเพรสเซอร์ด้านหลังใบพัดอันที่ 1 เป็นการเริ่มต้นจังหวะดูด เมื่อใบพัดใบแรกหมุนต่อไป ช่องว่างภายในคอมเพรสเซอร์จะกว้างมากขึ้น ปริมาณสารทำความเย็นไหลเข้ามายังคอมเพรสเซอร์มากขึ้น จนกระทั่งใบพัดใบที่ 1 หมุนมาอยู่ด้านล่างสุด และใบพัดที่ 2 อยู่บนสุด ซึ่งพอดีกับปิดท่อทางเข้า ช่วงนี้เป็นช่วงที่สิ้นสุดจังหวะดูด เมื่อใบพัดอันที่ 2 หมุนเลยช่องทางเข้า สารทำความเย็นจะถูกอัดตัวทำให้เกิดเป็นแกสความดันสูง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งใบพัดอันที่ 1 หมุนต่อไปเปิดช่องทางออกแก๊สซึ่งถูกอัดตัวกลายเป็นแก๊สความดันสูงจะถูกส่งออกไปยังช่องทางออก และถูกส่งไปยังคอนเด็นเซอร์เพื่อระบายความร้อนต่อไป
หลักการทำงานของโรตารี่คอมเพรสเซอร์แบบใบพัดหมุนพร้อมกับเพลานั้นเป็นเพียงอธิบายเพื่อให้เข้าใจการทำงานเท่านั้น ในวงการเครื่องทำความเย็นจริงๆ แล้ว โรตารี่คอมเพรสเซอร์ชนิดนี้มิได้มีเพียง 2 ใบพัดเเต่มีถึง 8 ใบพัด แต่หลักการทำงานเช่นเดียวกับ 2 ใบพัด


ภาพที่ 8-19 แสดงลักษณะคอมเพรสเซอร์ 8 ใบพัด ที่ใช้ในกิจการเครื่องทำความเย็นจริง
C = ท่อทางออก Exhaust Port
D = ความจุในกระบอกสูบ Displacement
E = แก๊สความดันสูง Exhaust
I = ท่อทางเข้า Inlet Port
S = แก๊สความดันต่ำเข้า Suction
ท่อทางเข้าโตกว่าท่อทางออกเพราะท่อทางเข้าเป็นแก๊สมีความดันต่ำไหลช้า ท่อทางออกเล็กเพราะเป็นแก๊สความดันสูงสามารถไหลได้รวดเร็วกว่า


ภาพที่ 8-20 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของโรเตอร์และใบพัด


ภาพที่ 8-21 แสดงให้เห็นภายในตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยช่องทางเข้าและช่องทางออก( Inlet And Exhaust Port) จะสังเกตเห็นว่า ช่องทางเข้ายาวกว่าช่องทางออก


ภาพที่ 8-22 ภาพภาคตัดแสดงส่วนประกอบภายในโรตารี่คอมเพรสเซอร์ซึ่งรับแรงขับจากภายนอกอีกแบบหนึ่ง
A  เพลาโรเตอร์ Shaft
B  ซีลกันรั่วที่เพลาโรเตอร์ Shaft Seal
C  ใบพัด Blade
D  ตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ Housing
โรตารีคอมเพรสเซอร์ชนิดใบพัดอยู่กับที่ ROTARY COMPRESSOR WITH STATIONARY BLADES

การทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบใบพัด Blade อยู่กับที่คล้ายกับแบบใบพัดหมุน ต่างกันแต่เพียงว่าแทนที่ใบพัดจะหมุนกลับให้ใบพัดอยู่กับที่และใช้เพลาซึ่งอยู่ในตำแหน่งเยื้องศูนย์หมุนแทน
หลักการทำงาน


ภาพที่ 8-23 แสดงส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์แบบใบพัดอยู่กับที่ ขณะนี้ลูกกลิ้ง (Roller) ปิดลิ้นไอเสียหรือช่องทางออก ช่องไอดีหรือช่องทางเข้าเปิดเป็นจังหวะดูด
จากภาพที่ 8-23 ให้สังเกตตำแหน่งของลูกกลิ้ง (Roller) ช่องทางเข้าและช่องทางออก ณ ตำแหน่งนี้ลูกกลิ้งถูกหมุนด้วยเพลาโรเตอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ปิดช่องทางออกและเปิดช่องทางเข้าจังหวะนี้ เป็นจังหวะดูดเอาแกสความดันต่ำาให้ไหลเข้ามาภายในกระบอกสูบและถูกกักอยู่ภายในกระบอกสูบ ช่องทางออกยังคงถูกปิดอยู่ด้วยลูกกลิ้ง
ภาพ A-1 สิ้นสุดจังหวะดูดและเริ่มต้นจังหวะอัดจากภาพ A-1 สังเกตเห็นว่าช่องทางเข้าและออกถูกปิดด้วยลูกกลิ้ง ใบพัด (Blade) ยังอยู่กับที่ไม่ทำงาน ช่วงนี้แกสถูกบรรจุอยู่ภายในกระบอกสูบเต็มที่
เมื่อลูกกลิ้งหมุนคล้อยลงมาด้านล่างอีกนิดหนึ่งใบพัด (Blade) จะถูกกันออกมาด้วยแรงกดของสปริงซึ่งติดตั้งอยู่ภายในใบพัดจะถูกดันมาสัมผัสกับลูกกลิ้งเป็นการกั้นระหว่างห้องดูดและห้องอัด ขณะที่ลูกกลิ้งหมุนต่อไป แกสกำลังดันต่ำภายในกระบอกสูบจะถูกอัดตัวเล็กลงเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นแกสความดันสูงและส่งต่อออกไปยังด้านความดันสูงในระบบทำความเย็นต่อไป ดูภาพ A-2, A-3 และ A-4 ประกอบ
จังหวะที่ลูกกลิ้งเริ่มหมุนคล้อยลงและไล่ให้ปริมาตรในกระบอกสูบมีกำลังอัดสูงขึ้นนั้น แกสกำลังดันต่ำจะเริ่มไหลเข้ามาภายในกระบอกสูบทีละน้อยและเพิ่มมากขึ้นตามอัตราส่วนของกำลังอัดโดยมีใบพัดทำหน้าที่กั้นระหว่างช่วงจังหวะดูดและจังหวะอัด

โรตารีคอมเพรสเซอร์แบบใบพัดอยู่กับที่นี้ ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่สัมผัสกัน เช่นระหว่างใบพัดกับลูกกลิ้งหรือตัวลูกกลิ้งกับผนัง กระบอกสูบต้องสัมผัสกันอย่างนิ่มนวลและมีช่องว่างน้อยที่สุด ขนาดของชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องอยู่ในขนาดและพิกัดอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นแล้วจะทำให้กำลังอัดของแกสรั่วหรือสูญหายไปได้
โครงสร้างกระบอกสูบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ Rotary-Cylinder Construction
ตัวเรือนของโรตารี่คอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่มักทำด้วยเหล็กหล่อ และได้รับการกลึง ขัด ไสเจาะรูสำหรับสกรูยึดมาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต
โดยปกติแล้วท่อทางเดินสารทำความเย็นมักอยู่ที่ชุดปิดด้านท้ายของตัวเรือนคอมเพรสเซอร์ชุดด้านท้ายของคอมเพรสเซอร์จะมีสลักโผล่ออกมาเพื่อความสะดวกเวลาประกอบ เพื่อให้ได้ศูนย์ระหว่างตัวเรือนกับชุดปิดด้านหลัง


ภาพที่ 8-24
แสดงโครงสร้างของเฮอร์เมติกโรตารีคอมเพรสเซอร์
A กระบอกสูบ Cylinder
B เพลาเยื้องศูนย Eccentric Shaft
C ลูกเบี้ยว Roller
D ใบพัดเดี่ยว Single Blade
E แบริ่งโรเตอร์ Rotor Bearing
F ชุดปิดด้านท้ายกระบอกสูบ
โครงสร้างของโรเตอร์ ROTOR CONSTRUCTION
คอมเพรสเซอร์ชนิดใบพัดหมุนไปพร้อมกับเพลาเช่นรูป ตัวโรเตอร์จะต้องยึดติดแน่นกับเพลา คอมเพรสเซอร์ชนิดนี้นิยมใช้กับเครื่องปรับอากาศค่อนข้างใหญ่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยแรงขับคอมเพรสเซอร์จากภายนอก แต่ถ้าหากเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ใหญ่นักได้แก่ เครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็นขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก นิยมใช้คอมเพรสเซอร์ซึ่งขับจากมอเตอร์โดยตรง เช่น เฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์ ซึ่งนิยมใช้กับตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศเพราะขนาดเล็กกระทัดรัดกว่า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179