คาร์บูเรเตอร์หลายชุด

Posted on : 06-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เพื่อให้เครื่องยนต์หายใจได้สะดวกขึ้น เครื่องยนต์สมรรถนะสูงบางเครื่องจะมีคาร์บูเรเตอร์มากกว่า 1 ชุด เพื่อทำให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงขึ้นที่อัตราเร็วสูงและเมื่อใช้กำลังเต็มที่ เครื่องยนต์บางเครื่องอาจมีคาร์บูเรเตอร์ 2 ชุดหรือ 3 ชุด รถจักรยานยนต์และรถแข่งจำนวนไม่น้อยที่ ติดตั้งคาร์บูเรเตอร์แต่ละชุดบนกระบอกสูบแต่ละอัน

คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดเปลี่ยนขนาด

คาร์บูเรเตอร์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเป็นแบบคอคอดคงที่ (fixed-venturi (FV) carburetor) คือ ขนาดและรูปทรงของคอคอดไม่เปลี่ยนแปลง

คาร์บูเรเตอร์อีกแบบหนึ่งเป็นแบบคอคอดเปลี่ยนขนาด (variable-venturi (V V) carburetor) คือ ขนาดของคอคอดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ระบบลูกลอยของคาร์บูเรเตอร์ V V นี้ คล้ายกับระบบลูกลอยของคาร์บูเรเตอร์ FV

คาร์บูเรเตอร์ V V แบบลูกสูบกลม

คาร์บูเรเตอร์ V V แบบลูกสูบกลมแสดงตามรูปที่ 12.36 การเลื่อนขึ้นและลงของลูกสูบนี้ อาศัยสุญญากาศจากท่อร่วมไอดี ซึ่งทำให้ขนาดของคอคอดเปลี่ยนแปลง (ดูรูปที่ 12.37) ในขณะเดียวกัน เข็มบนลูกสูบก็จะเลื่อนขึ้นและลงด้วย สิ่งนี้จะเปลี่ยนขนาดช่องเปิดของนมหนู ซึ่งเป็นทางเดินของนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่กระแสอากาศ ทำให้อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับนํ้ามันเชื้อเพลิง ค่อนข้างคงที่สมํ่าเสมอตลอดช่วงการทำงานของเครื่องยนต์

คาร์บูเรเตอร์ V V แบบลูกสูบสี่เหลี่ยม

คาร์บูเรเตอร์ V V แบบลูกสูบสี่เหลี่ยมแสดงตามรูปที่ 12.38 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคาร์บูเรเตอร์ FV แบบ 2 ท่อ คาร์บูเรเตอร์แบบนี้ใช้ลูกสูบรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเรียกว่า วาล์วคอคอด (venturi valve) เมื่อลูกสูบเลื่อนไปมาจะทำให้ขนาดของคอคอดเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปที่ 12.39

วาล์วคอคอดแต่ละอันมีเข็มนมหนูยึดต่อกับวาล์ว ในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบา วาล์วคอคอด จะอยู่ในตำแหน่งปิด และเข็มนมหนูส่วนที่กว้างที่สุดจะอยู่ในช่องนมหนู ทำให้นํ้ามันเชื้อเพลิงไหลเข้าได้น้อย

การเปิดของวาล์วคอคอดควบคุมโดยไดอะแฟรมสุญญากาศ (ดูรูปที่ 12.39) โดยใช้สุญญากาศตรงบริเวณระหว่างวาล์วคอคอดกับวาล์วปีกผีเสื้อ ในขณะเดินเบา สุญญากาศมีค่าน้อยมาก ทำให้วาล์วคอคอดเปิดเพียงเล็กน้อย แต่ในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้อเปิดกว้างขึ้น อัตราการไหลของอากาศจะเพิ่มขึ้นและสุญญากาศจะมากขึ้นด้วย ในขณะนี้ไดอะแฟรมจะทำให้วาล์วคอคอด เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่จะให้ส่วนผสมตามความต้องการ สุญญากาศยิ่งมีค่ามากจะยิ่งทำให้วาล์วคอคอดเปิดกว้างขึ้น

ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ไหลเข้าสู่กระแสอากาศขึ้นอยู่กับปริมาณอากาศที่ไหลผ่านคาร์บูเรเตอร์  การไหลของอากาศทำให้ได้ตำแหน่งของวาล์วคอคอดและตำแหน่งของเข็มนมหนู วาล์วปีกผีเสื้อยิ่งเปิดกว้าง ก็จะยิ่งทำให้วาล์วคอคอดเปิดกว้างด้วย การเคลื่อนที่ของวาล์วคอคอด ทำให้เข็มนมหนูเปิดช่องนมหนูกว้างขึ้น นํ้ามันเชื้อเพลิงจึงไหลออกได้มากขึ้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.