คาร์บูเรเตอร์แบบ 2 ท่อและ 4 ท่อ

Posted on : 06-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ขนาดเล็กจำนวนมากใช้คาร์บูเรเตอร์แบบท่อเดียว อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์จำนวนมากเช่นกันที่ใช้คาร์บูเรเตอร์แบบ 2 ท่อและ 4 ท่อ

จุดประสงค์ของการเพิ่มจำนวนท่อให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้การหายใจของเครื่องยนต์ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รอบสูง ๆ จำนวนท่อเพิ่มขึ้นทำให้ไอดีเข้าสู่เครื่องยนต์มากขึ้น ถ้าจะใช้ท่อเดียวให้ได้ปริมาณอากาศมาก ๆ จะต้องใช้ท่อขนาดใหญ่มาก และผลที่ได้รับบริเวณคอคอดไม่ดีเท่าที่ ควรทำให้ยากต่อการควบคุมอัตราส่วนผสมของอากาศกับนํ้ามันเชื้อเพลิง

1. คาร์บูเรเตอร์แบบ 2 ท่อ คาร์บูเรเตอร์แบบ 2 ท่อประกอบด้วยคาร์บูเรเตอร์แบบท่อเดียว 2 ชุดรวมอยู่ด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 12.34 ท่อที่สองของคาร์บูเรเตอร์ทำงานแตกต่างกัน 2 ลักษณะ ในการออกแบบลักษณะแรก แต่ละท่อของคาร์บูเรเตอร์ป้อนไอดีเข้าสู่กระบอกสูบด้วยปริมาณเท่า ๆ กัน คือ แต่ละท่อป้อนเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาตรกระบอกสูบ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเครื่องยนต์ V-8 ท่อหนึ่งป้อนเข้ากระบอกสูบที่ 2, 3, 5 และ 8 ส่วนท่อที่เหลือป้อนเข้ากระบอกสูบที่ 1, 4, 6 และ 7 แต่ละท่อมีความสมบูรณ์ ในตัวของมันเอง วาล์วปีกผีเสื้อของแต่ละท่ออยู่บนแกนเพลาเดียวกัน ดังนั้นจึงเปิดและปิดพร้อม ๆ กัน

การออกแบบในลักษณะที่สอง มักนิยมใช้กับเครื่องยนต์กระบอกสูบเรียงแบบ 4 สูบ ท่อที่สองของคาร์บูเรเตอร์จะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อวาล์วปีกผีเสื้อของท่อที่หนึ่งเปิดกว้างเกินกว่า 45 องศา ในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้อชุดที่หนึ่งเปิดเกิน 45 องศา กลไกที่ต่อกับวาล์วปีกผีเสื้อชุดที่สองจะเริ่มทำงาน ทำให้วาล์วปีกผีเสื้อชุดที่สองเปิดออก ท่อที่สองของคาร์บูเรเตอร์จะเริ่มทำงาน และป้อนไอดีเข้าสู่กระบอกสูบทุกอัน สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณไอดีให้กับเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่อัตราเร็วปานกลางถึงอัตราเร็วสูง

2. คาร์บูเรเตอร์แบบ 4 ท่อ คาร์บูเรเตอร์แบบ 4 ท่อ (ดูรูปที่ 12.35) ประกอบด้วยคาร์บูเรเตอร์แบบ 2 ท่อจำนวน 2 ชุดรวมอยู่ด้วยกัน คาร์บูเรเตอร์แบบนี้จะมีจำนวนท่ออากาศ 4 ท่อและหัวฉีดหลัก 4 อัน คู่แรกของท่ออากาศเป็นด้านปฐมภูมิ และคู่ที่สองเป็นด้านทุติยภูมิ การ

ทำงานส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของท่ออากาคในด้านปฐมภูมิ อย่างไรก็ตามเมื่อวาล์วปีกผีเสื้อถูกเปิดกว้างเต็มที่เพื่อการเร่งหรือใช้กำลังเต็มที่ ท่ออากาศในด้านทุติยภูมิจะเริ่มทำงานเพื่อเพิ่มไอดีให้กับเครื่องยนต์ เป็นการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นที่อัตราเร็วปานกลางและสูง

การควบคุมการเปิดของวาล์วปีกผีเสื้อในด้านทุติยภูมิ สามารถทำได้ 2 วิธีคือ ใช้กลไกทางกลหรือใช้อุปกรณ์สุญญากาศ เมื่อวาล์วปีกผีเสื้อด้านปฐมภูมิเปิดกว้างเต็มที่ วาล์วปีกผีเสื้อด้านทุติยภูมิจะเปิดออกด้วยกลไกทางกลที่ต่อถึงกัน

สำหรับระบบสุญญากาศนั้นมีไดอะแฟรมซึ่งทำงานด้วยสุญญากาศ สุญญากาศมาจาก คอคอดอันใดอันหนึ่งของด้านปฐมภูมิ ในขณะที่อากาศไหลผ่านท่อมีความเร็วเพิ่มขึ้น สุญญากาศบริเวณคอคอดก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อสุญญากาศมีค่าถึงที่กำหนดไว้(รอบเครื่องยนต์ค่อนข้างสูง) สุญญากาศจะกระตุ้นให้ไดอะแฟรมทำงาน สิ่งนี้จะทำให้วาล์วปีกผีเสื้อของท่อด้านทุติยภูมิเปิดออก ท่ออากาศด้านทุติยภูมิจึงป้อนไอดีเพิ่มเช้าสู่กระบอกสูบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.