การทำงานของระบบจุดระเบิด

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เมื่อหน้าทองขาวปิด กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ก็จะไหลเข้าขั้วบวก (+) ของคอยล์จุดระเบิดผ่านขั้วลบ (-) และหน้าทองขาวลงกราวด์ครบวงจร ทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบๆ ขดลวดในคอยล์จุดระเบิดดังรูปที่ 5.19
เมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนเพลาลูกเบี้ยวจานจ่ายก็จะถูกหมุนไปด้วย ทำให้ลูกเบี้ยวในจานจ่ายเปิดหน้าทองขาวทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิดถูกตัดการไหลอย่างทันทีทันใด เป็นผลให้เส้นแรงแม่เหล็กในขดลวดปฐมภูมิถูกยุบตัวตัดกับขดลวด เพราะการเหนี่ยวนำตัวเองในขดลวดปฐมภูมิและการเหนี่ยวนำร่วมในขดลวดทุติยภูมิ จึงเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นประมาณ 500 โวลต์ที่ขดลวด
ปฐมภูมิ และแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 30,000 โวลต์ที่ขดลวดทุติยภูมิ แรงเคลื่อนไฟฟ้า 30,000 โวลต์ จะถูกจ่ายไปยังแต่ละกระบอกสูบตามจังหวะการจุดระเบิดโดยโรเตอร์และฝาครอบจานจ่าย


รูปที่ 5.19 วงจรจุดระเบิดขณะหน้าทองขาวปิด

ขณะที่หน้าทองขาวเปิดจะเกิดประกายไฟที่หน้าทองขาว โดยมีผลมาจากการเหนี่ยวนำตัวเองของขดลวดปฐมภูมิที่ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าถึงประมาณ 500 โวลต์ ซึ่งกระแสไฟฟ้าจะพยายามเคลื่อนที่ผ่านหน้าทองขาว จึงต้องมีคอนเดนเซอร์ต่อขนานกับหน้าทองขาวเพื่อทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าไม่ให้กระโดดข้ามหน้าทองขาวได้ ซึ่งจะทำให้การยุบตัวของเส้นแรงแม่เหล็กตัดกับขดลวดสามารถยุบตัวได้อย่างทันทีทันใดดังรูปที่ 5.20
เมื่อหน้าทองขาวปิดอีกครั้งหนึ่ง คอนเดนเซอร์ซึ่งเก็บประจุไฟฟ้าอยู่เต็มก็จะคายประจุไฟฟ้าผ่านขดลวดปฐมภูมิเข้าแบตเตอรี่ เกิดเส้นแรงแม่เหล็กในทิศทางตรงข้ามกับตอนแรก เมื่อประจุไฟฟ้าของ คอนเดนเซอร์หมด เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกับตอนแรกก็จะยุบตัว กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ก็จะเริ่มต้นไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิเป็นการเริ่มต้นการทำงานของระบบจุดระเบิดอีกครั้งหนึ่ง ดังรูปที่ 5.21


รูปที่ 5.20 วงจรไฟจุดระเบิดขณะหน้าทองขาวเปิด


รูปที่ 5.21 เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการคายประจุของคอนเดนเซอร์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.