กฎเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานสี

Posted on : 15-11-2013 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

พ่นสีรถยนต์
สีที่ใช้ซึ่งเป็นแลกเกอร์ สีแห้งช้า น้ำมันวานิช ตัวทำละลาย ฯลฯ ล้วนเป็นของที่ไวไฟทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อเกิดการลุกไหม้แล้วจะรุนแรงและยากแก่การดับไฟที่เกิดขึ้น ไอของทินเนอร์ สามารถแผ่กระจายฟุ้งไปได้อยางรวดเร็วในห้องที่ลบ เช่น ห้องพ่นสี และไอของทินเนอร์ สามารถเกิดการลุกไหม้จากประกายไฟของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้าที่ขั้วไฟฟ้าหลวม ปลั๊กไฟฟ้าที่ชำรุด ไฟบุหรี่ หัวเชื่อม ฯลฯ
ก่อนที่จะเริ่มพ่นสีควรทราบกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานสี และการดำเนินตามกฎ โดยเคร่งครัด ตามที่เสนอแนะดังนี้คือ
1. ในห้องพ่นสีควรมีการระบายอากาศอย่างดี เพื่อขจัดไอทินเนอร์และไอของตัวทำละลาย
2. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการพ่นสี โดยมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ไว้ให้เห็นเด่นชัด
3. ต้องมีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้ใกล้และสะดวกต่อการใช้งาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น
4. รถยนต์ที่จะใช้พ่นสีควรนำเข้าในห้องสี โดยการเข็นเลื่อนตามรางเพื่อความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ (หากสามารถทำได้)
5. อุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เช่น สวิทช์, ปลั๊ก, ขั้วหลอดไฟ ควรทำอย่างถาวรและปลอดภัย ไม่มีการต่อแบบชั่วคราว

6. ตรวจอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นประจำ และในการต่อไฟทุกครั้งต้องมีสายดินอย่างถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
7. รักษาความสะอาดในบริเวณที่ทำงานเกี่ยวกับงานสีรวมพื้นห้องพ่นสี ช่างสีต้องหลีกเลี่ยงการเก็บสะสมผ้าเช็ดสีที่สกปรก กระดาษสิ่งต่าง ๆ ทับถมไว้ต้องขจัดและทำความสะอาดทุกวันหลังจากเลิกงานแล้ว
8. มีตู้ชั้นสำหรับวางอุปกรณ์การพ่นสี เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัย
9. อย่านำน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันอื่นๆ เข้าเก็บไว้ในห้องสี เพราะงานสีต้องสะอาด
10. ในการพ่นสีทุกครั้ง ช่างสีควรมีเครื่องป้องกันหรือผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันทินเนอร์และละอองสีเข้าในปอด เปฌนการลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
11. หลังจากเลิกงานการพ่นสี ช่างสีควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในห้องสีให้เรียบร้อย
12. ระวังอย่าพ่นสีกลางแสงแดดหรือที่โล่งแจ้งโดยไม่มีห้องสี เพราะจะทำให้สีด้าน หรือสีไม่มีความเงามัน
ที่มา:อร่าม  เริงฤทธิ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.