ชนิดของไฟฟ้าในรถยนต์

Posted on : 09-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น
การศึกษาหลักการทำงานของไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบวงจรไฟฟ้าต่างๆ จนเข้าใจในการทำงาน จะทำให้การปฎิบัติงานในการตรวจและแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างถูกต้อง ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการใช้ทนยาวนาน และไม่เกิดการเสียหายกับรถยนต์ด้วย
หลักการทำงานของไฟฟ้าที่ควรจะศึกษาก็คือ ชนิดของไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรจะศึกษาก็คือ สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ
ชนิดของไฟฟ้า
ไฟฟ้ามีอยู่ 2 ชนิดคือ ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส ทั้ง 2 ชนิดมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าสถิต (static electrical) เกิดจากการเอาวัตถุ 2 ชนิดที่แห้งและแตกต่างกันมาถูกัน วัตถุทั้ง 2 จะเกิดประจุไฟฟ้าขึ้น เป็นประจุบวกและประจุลบกับวัตถุทั้ง 2 ซึ่งประจุไฟที่แตกต่างกันนี้จะทำให้เกิดการดูดกันดังตัวอย่างในรูปที่ 1.1 เอาหวีซึ่งทำด้วยยางแข็งไปถูกับผ้าแห้ง จะเกิดไฟฟ้าสถิต เมื่อนำหวีไปใกล้กับเศษกระดาษ จะทำให้มันดูดกระดาษขึ้นมาติดกับหวียางได้ คุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตคือ วัตถุที่มีประจุไฟเหมือนกันจะดูดกันและวัตถุที่มีประจุไฟต่างกันจะผลักกันดังรูปที่ 1.2


รูปที่ 1.1 หวีซึ่งถูกับผ้าแห้งจะเกิดไฟฟ้าสถิตสามารถดูดเศษกระดาษได้


รูปที่ 1.2 ลูกบอลที่มีประจุต่างกันจะดูดกันและลูกบอลทีมีประจุเหมือนกันจะผลักกัน
ไฟฟ้ากระแส
ไฟฟ้ากระแส (dynamic electrical) เกิดขึ้นจากการไหลของอิเล็กตรอนอิสระที่แยกตัวออกจากอะตอมของมันและเคลื่อนที่ไปในสารตัวนำนั้นดังรูปที่ 1.3


รูปที่ 1.3 อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ไปยังอีกอะตอม
อิเล็กตรอนอิสระที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลาคือ ไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) ดังรูปที่ 1.4(ก)
อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในขณะที่เคลื่อนที่ไปในตัวนำคือ ไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current หรือ AC) ดังรูปที่ 1.4(ข)


รูปที่ 1.4 การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในกระแสตรงและกระแสสลับ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.