การประกอบชิ้นส่วนภายในเกียร์

Posted on : 26-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

REASSEMBLY OF TRANSMISSION
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถประกอบชุดเฟืองและเพลาเกียร์ได้อย่างถูกต้อง
วัสดอุปกรณ์
ชิ้นส่วนของเกียร์
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
แท่นวี-บล๊อค(v-block)
ฟิลเลอร์เกจ
เครื่องถอดกันรั่ว(Seal)
เกียร์1
รูปชื่อชิ้นส่วนประกอบชุดของเกียร์
ความรู้เบื้องต้น
การประกอบชุดเฟืองและเพลาเกียร์เข้ากับเสื้อเกียร์ให้ถูกต้อง และไม่เกิดปัญหา เวลานำไปใช้งานนั้น ให้สังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้
๑. ชิ้นส่วนของเกียร์ที่ชำรุด เวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด เช่นลูกปืนตัวหน้าเสีย ก็ควรจะเปลี่ยนลูกปืนตัวหลังด้วย เพราะอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน
๒. ปะเก็นที่ใช้งานประกอบ จะต้องเป็นปะเก็นชุดใหม่ทั้งหมดและปะเก็นทุกตัวที่ประกอบต้องทาด้วยน้ำยากันรั่ว (เชอแล็ค) เสียก่อน
๓. ใช้น้ำมันเกียร์หล่อลื่น ส่วนที่หมุนหรือเสียดสีได้ ก่อนที่จะประกอบ
๔. ห้ามนำแหวนล๊อคตัวเก่าที่ถอดออกจากเกียร์เมื่อมีการถอดแยกชุดเกียร์มาใช้อีก เวลาจะประกอบให้เปลี่ยนใช้ตัวใหม่ทั้งหมด
๕. ในการประกอบแหวนกันคลาย ต้องวางให้ถูกตำแหน่ง
เกียร์2
รูปการประกอบแหวน
๖. เนื่องจากเสื้อเกียร์ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium alloy) ฉะนั้น ในการกวดน๊อตยึดต่างๆ ต้องคำนึงถึงแรงกวดโดยจะต้องให้อยู่ในค่าที่กำหนดให้
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ประกอบดุมเฟือง (hub)
๑.๑ ประกอบเฟืองเกียร์ถอยหลัง
ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าดุมเฟืองและปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ประกอบเข้าด้วยกันในทิศทางที่ถูกต้อง
๑.๒ ประกอบลิ่มตัวหนอนสามตัว เข้าร่องของมันที่ดุมเฟือง
๑.๓ ประกอบสปริงดันลิมตัวหนอนสองตัวเข้ากับเฟืองดุมด้านในทั้ง สองปลาย (หน้าและหลัง) ด้านละตัว
เกียร์3
รูปการประกอบดุมเฟือง
ประกอบสปริงดันลิ่มตัวหนอนโดยให้ตำแหน่งการวางของปากสปริงห่างกันเป็นมุม ๑๒๐ องศา ทั้งนี้ เพื่อให้แรงดันของสปริงที่กระทำคือลิ่มตัวหนอนสมํ่าเสมอกัน
เกียร์4
รูปการจัดปากสปริง
เกียร์5
รูปลำดับการประกอบชุดเฟืองบนเพลากำลัง
๒. ประกอบชุดเพลากำลัง
๒.๑ ประกอบเฟืองเกียร์ ๒ โดยสวมเข้าในเพลากำลังในทิศทางตามรูป
เกียร์6
ประกอบให้ร่องลิ่มตัวหนอนที่แหวนซิงโครไนซ์ตรงกับลิ่มตัวหนอนที่ดุมเฟือง   
เกียร์7
ความแตกต่างของแหวนซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๑ และเกียร์ ๒
รูปการประกอบแหวนซิงโครไนซ์
๒.๒ ประกอบแหวนซิงโครไนช์ของเฟืองเกียร์ ๒ ดังรูป
๒.๓ ประกอบดุมเฟือง หมายเลข ๑ ของเกียร์ถอยหลัง
๒.๔ ประกอบแหวนซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๑
๒.๕ ประกอบลูกปืนกลม
๒.๖ ประกอบเฟืองเกียร์ ๑
๒.๗ ประกอบลูกปืนยาว
๒.๘ ประกอบบู๊ชเกียร์ ๑
๒.๙ ประกอบแผ่นยึดลูกปืน และลูกปืนเข้ากับเพลากำลัง
๒.๑๐ ประกอบชิมรอง
เกียร์8
รูปการประกอบน็อตยึดเพลากำลัง
๒.๑๑ กวดน็อตยึดเพลากำลังให้แน่นด้วยเครื่องมือพิเศษ แล้วใช้สกัดตอกย้ำ เพื่อไม่ให้น็อตคลายออก
๓. การเลือกขนาดความหนาของดุมเฟือง
๓.๑ วัดช่องว่างด้านข้างโดยใช้ ฟิลเลอร์เกจวัดในตำแหน่งดังรูป
ปกติช่องว่างด้านข้างอยู่ระหว่างค่า ๐.๐๕- ๐.๑๕ มม. (o .o ๐๒ – ๐.๐๐๖ นิ้ว)
เกียร์10
รูปการวัดช่องว่าง
เกียร์11
รูปลำดับการประกอบเฟืองบนเพลากำลัง
๔. ประกอบเฟืองด้านหน้าของเพลากำลัง
๔.๑ ประกอบเฟืองเกียร์ ๓
๔.๒ ประกอบแหวนซิงโครไนซ์ของเผืองเกียร์ ๓
๔.๓ ประกอบแหวนรอง
๔.๔ ประกอบดุมเฟืองและปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ ๓, ๔
๔.๕ ประกอบแหวนล๊อค โดยเลือกให้ได้ตามค่าที่กำหนดให้ถูกต้องดังนี้
ก. เลือกแหวนล๊อคให้ได้ระยะช่องว่างประมาณ ๐.๐๕มม.(๐.๐๐๒ นิ้ว) กับดุมเปืองของเกียร์ ๓, ๔
ข. ประกอบแหวนล๊อค เข้าที่บนเพลากำลัง
เกียร์12
รูปการเลือกและการประกอบแหวนล๊อค
๔.๖ ตรวจระยะรุนของเกียร์ต่างๆ ตามตารางข้างล่าง
เกียร์13
๔.๗    ประกอบแหวนล๊อคเฟืองขับสายไมล์ตัวหน้า
๔.๘    ประกอบลิ่มขับเฟืองสายไมล์
๔.๙    ประกอบเฟืองขับสายไมล์
๔.๑๐ ประกอบแหวนล๊อคตัวหลัง
๕. ประกอบฝาครอบ ลูกปืนตัวหน้า ลูกปืนยาว และแหวนซิงโครไนซ์ของเกียร์
๕.๑ การประกอบปะเก็น
๕.๒. ประกอบฝายึดลูกปืนตัวหน้า

เกียร์14
รูปการประกอบชุดอุปกรณ์บนเพลาคลัทช์
ข้อควรจำ
ก่อนประกอบให้ทาจาระบีบางๆ ที่กันรั่ว แล้วกวดน็อตยึดด้วยแรง ๑.๐-๑.๖ กก.-ม (๗-๑๒ ฟุต-ปอนด์)
๕.๓ ประกอบลูกปืนยาว
๕.๔ ประกอบแหวนซิงโครไนซ์ของเฟืองเกียร์ ๔
เกียร์15
รูปการเลือกขนาดปะเก็น
การเลือกขนาดประเก็น
๑. ถ้าผิวด้านหน้าของลูกปืนโผล่ออกมาจากเรือนเกียร์ ให้ใช้ปะเก็น No. ๑
๒. ถ้าเสื้อเกียร์ยื่นโผล่ออกมามากกว่าขอบนอกของลูกปืน ให้ใช้ปะเก็น No. ๒
๖. ประกอบเพลากำลัง
ข้อควรจำ
ก่อนประกอบต้องหมุน Slot pin ของฝาครอบลูกปืนให้ตรงกับร่องที่เสื้อเกียร์
๗. ประกอบก้ามปูเข้าเกียร์ ของเกยร ๑,๒ และเกียร์ ๓,๔
๗.๑ เลื่อนปลอกเลื่อนเข้าเกียร์อยู่ในตำแหน่งเข้าเกียร์ ๒
๗.๒ หมุนก้ามปูเข้าเกียร์ไปรอบๆ ปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ สำหรับเกียร์ถอย หลังหมุนได้เพียงครึ่งรอบ
เกียร์16
รูปการประกอบเพลากำลัง
เกียร์17
รูปการประกอบก้ามปูเข้าเกียร์
เกียร์18
รูปการประกอบก้ามปูเกียร์ถอยหลัง
๘. ประกอบก้ามปูเข้าเกียร์ถอยหลัง โดยให้ประกอบแขนเลื่อน A เข้ากับแขนเลื่อนเข้าเกียร์ B
๙. ประกอบแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์และปิ๊นอินเตอร์ล๊อค (Interlock pin) และทาจาระบีที่สลัก A และ B ก่อนจะประกอบ
เกียร์19
รูปการประกอบสลักอินเตอร์ล๊อค
๑๐. ประกอบแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์และสลักอินเตอร์ล๊อค
๑๐.๑ ประกอบแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์ของเกียร์ ๓, ๔ เข้าไปในร่องที่เสื้อเกียร์ แล้วประกอบสลัก A โดยเลื่อนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ๑๐.๒ ประกอบแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์ของเกียร์ถอยหลังกับเสื้อเกียร์ แล้วเลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
เกียร์20
รูปการประกอบแกนเลื่อนเข้าเกียร์
เกียร์21
รูปการประกอบสลัก
๑๐.๓ สอดเส้นลวดผ่านรูที่เสื้อเกียร์เข้าไปยังรูของสลักที่แกนเลื่อนก้ามปูแล้วดันสลักเข้าที่
๑๐.๔ เลื่อนแกนก้ามปูเข้าเกียร์ ๑,๒ ให้ยื่นออกมา ๒๓.๘ มม. (๐.๙๕ นิ้ว) และทางด้านปลาย ๒๓.๘ มม. (๐.๙๕นิ้ว) แลวประกอบสลัก B
เกียร์22
รูปการประกอบสลัก
๑๐.๕ ใส่สลัก B จนเคลื่อนตัวชนกับสลัก A
๑๐.๖ สอดสสัก C เข้าไปในช่องของแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์จนสลัก C เคลื่อนตัวชนกับสลัก B โดยเคลื่อนตัวผ่านแกนเลื่อนเข้าเกียร์ ๑,๒
๑๐.๗ เลื่อนแกนเลื่อนก้ามปูเกียร์ ๑,๒ ไปในตำแหน่งเกียร์ว่าง
๑๐.๘ ทาเชอแล็คที่เกลียวของสกรูปลั๊ก แล้วประกอบเข้าที่
๑๐.๙ ต้องแน่ใจว่าสลักประกอบเข้าที่อย่างถูกต้อง
เกียร์23
รูปการประกอบสลัก
๑๑. ประกอบสลักร้อยยึดก้ามปูเข้าเกียร์ กับแกนเลื่อนก้ามปูเกียร์ ๑, ๒ ขณะอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
๑๒. ประกอบเฟืองและแหวนบนเพลารองโดยวิธีการต่อไปนี้
๑๒.๑ ประกอบลูกปืนยาว
เกียร์24
รูปการประกอบก้ามปูกับแกนเลื่อนก้ามปู
ข้อควรปฏิบัติ ทาจาระบีที่ลูกปืนยาวก่อนประกอบ
๑๒.๒ ประกอบแหวนรอง
๑๒.๓ ประกอบแหวนรองที่ร่องน้ำมันด้านข้าง
เกียร์25
รูปการประกอบชุดเฟืองบนเพลารอง
ข้อควรจำ ต้องแน่ใจว่าประกอบด้านที่มีร่องน้ำมันของแหวนรองเข้าหา เสื้อเกียร์ และเลือกแหวนรองขนาดความหนาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ช่อง ว่างที่ถูกต้อง
๑๒.๔ ประกอบเพลารองทางด้านหลังของเสื้อเกียร์
๑๒.๕ ประกอบฝาครอบหัวเพลารอง และปะเก็น แล้วกวดน๊อตฝา ครอบด้วยแรง ๑.๐-๑.๖ กก.-ม (๗-๑๒ ฟุต-ปอนด์)
เกียร์26
รูปการประกอบเพลารอง
๑๓. ประกอบเฟืองไอดเลอร์และเพลาไอดเลอร์ (Idler shaft gear)
ข้อควรปฏิบัติ เลื่อนร่องของเฟืองไอดเลอร์ให้ตรงกับสลักเข้าเกียร์
๑๓.๑ ประกอบเฟืองไอดเลอร์
๑๓.๒ ประกอบแหวนรองกะระยะ
๑๓.๓ ประกอบเพลาไอดเลอร์
๑๓.๔ ประกอบน๊อตยึดเพลา
เกียร์27
รูปการประกอบเพลาไอดเลอร์
เกียร์28
รูปการประกอบลูกปืนดีเทนท์และสปริง
๑๔. ประกอบลูกปืนดีเทนท์ (De¬tent ball) และสปริง
๑๔.๑ ประกอบลูกปืนดีเทนท์
๑๔.๒ ประกอบสปริงดันลูกปืนดีเทนท์
๑๔.๓ ประกอบปะเก็นฝาครอบ
๑๔.๔ ประกอบฝาครอบเกียร์ตัวบน แล้วกวดน็อตด้วยแรง ๐.๔- ๐.๙ กก-ม. (๒.๙-๖.๕ ฟุต-ปอนด์)
๑๕. การปรับแขนเข้าเกียร์ถอยหลัง
๑๕.๑  เลื่อนเกียร์ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
๑๕.๒ คลายสกรูปรับ
๑๕.๓ ปรับช่องว่าง A และ B ให้ได้ตามค่ากำหนด
๑๕.๔ ล็อคสกรูปรับ
เกียร์29
รูปการปรับระยะก้านเข้าเกียร์ถอยหลัง
เกียร์30
รูประยะที่ปรับ

ที่มา:.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, .ธิติ  ธาตรีนรานนท์, .พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.