การทำงานของชุดกลไกคลัตส์

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เมื่อมอเตอร์สตาร์ตทำงานโดยส่งแรงขับผ่านเฟืองทดไปยังเฟืองคลัตช์ซึ่งเสื้อคลัตช์จะหมุนไปด้วย ทำให้ลูกปืนคลัตช์ถูกดันเข้าไปอยู่ในช่องแคบระหว่างเสื้อคลัตช์กับแกนตัวในชิ้นส่วนทั้งสองก็จะต่อเข้า ด้วยกัน เฟืองขับก็จะหมุนไปกับแกนตัวในด้วยดังรูปที่ 4.27


รูปที่ 4.27 ลูกปืนคลัตช์เลื่อนเข้าทางด้านแคบเป็นการต่อกำลัง

เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ล้อช่วยแรงก็จะมีความเร็วรอบสูงกว่าเฟืองขับและจะขับเฟืองขับให้หมุนเร็วกว่าเสื้อคลัตช์ จึงทำให้ลูกปืนคลัตช์ถูกหมุนให้ออกมาทางด้านกว้างระหว่างเสื้อคลัตช์กับแกนตัวใน เฟืองคลัตช์และเสื้อคลัตช์ก็จะแยกตัวจากแกนตัวในและเฟืองขับ เฟืองขับจึงหมุนไปด้วยความเร็วรอบสูง โดยไม่ทำให้ชุดกลไกคลัตช์และตัวมอเตอร์สตาร์ตเสียหายดังรูปที่ 4.28


รูปที่ 4.28 ลูกปืนคลัตช์เลื่อนออกทางด้านกว้างเป็นการตัดกำลัง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.