การถอดแยกชิ้นส่วนภายในของเกียร์ชุดเพลาและเฟืองเกียร์

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY OF REAR TRANSMISSION ASSEMBLY
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนของเพลาและเฟืองของเกียร์ได้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วัสดุอุปกรณ์
กระปุกเกียร์ (Toyota-Corolla K.E.)
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
-ไดอัลเกจ
-เหล็กส่ง
-คีมถอดแหวนล๊อค
-เหล็กปลดรอยย้ำ
ความรู้เบื้องต้น
กระปุกเกียร์แบบนี้ประกอบขึ้นด้วยเสื้อเกียร์ตัวหน้าและเสื้อเกียร์ตัวหลังเพียง ๒ ส่วนนำมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยสกรูชุดเพลาและเฟืองเกียร์ทั้งหมดจะถูกติดตั้งเข้ากับเสื้อเกียร์ตัวหน้า ในการถอดชุดเฟืองและเพลาเกียร์กระทำได้โดยการเปิดฝาด้านล่าง (Transmission oil pan) และถอดแยกเสื้อเกียร์ออก จากนั้นหงายเสื้อเกียร์ขึ้นแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดดังต่อไปนี้
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ถอดแผ่นครอบปลายเพลารอง (Counter shaft cover) และฝาครอบลูกปืนตัวหน้า (Front bearing retainer)
๑.๑ ถอดน็อตยึดฝาครอบเพลารองออกแล้วถอดฝาครอบเพลารองและปะเก๊นออก

เฟืองเกียร์1
รูปการถอดฝาครอบด้านหน้าของเสื้อเกียร์   
๑.๒ ถอดน็อตยึดฝาครอบลูกปืนตัวหน้าแล้วถอดฝาครอบลูกปืนและปะเก็น
ข้อควรระวัง
ในการถอดฝาครอบลูกปืนตัวหน้า ระวังอย่าทำให้กันรั่ว (Oil seal)
เสียหาย
เฟืองเกียร์2
รูปการถอดฝาครอบเสื้อเกียร์ และสปริงลูกปืน
๒. ถอดสปริงดันลูกปืนล๊อคแกนก้ามปู (Locking ball spring)
๒.๑ ถอดน็อตยึดฝาครอบเกียร์ตัวบน แล้วถอดฝาครอบเกียร์
(Transmission case cover) และปะเก็นออก
ข้อควรระวัง ในการถอดน็อตให้ค่อยๆ คลายทะแยงออกพร้อมๆ กัน
๒.๒ ถอดสปริงดันลูกปืนล๊อคออก
ข้อควรระวัง เก็บรักษาลูกปืนไว้อย่างดี อย่าให้หาย
๓. ถอดเฟือง และเพลา ไอดเลอร์ ( Reverse idler gear and shaft)
๓.๑ ถอดน็อตยึดเพลาไอดเลอร์ออก
๓.๒ แล้วถอดเพลาไอคเลอร์ออก
๓.๓ ถอดแหวนรอง สำหรับตั้งระยะรุน (Spacer) ออกแล้วถอดเฟือง ไอดเลอร์ออก
เฟืองเกียร์3
รูปการถอดเฟืองและเพลาไอดเลอร์
ข้อควรสังเกต
ในเกียร์บางแบบอาจไม่มีแหวนรองสำหรับตั้งระยะรุน
๔. ถอดเฟืองเพลารองและลูกปืนเพลารอง (Counter gear and bearing)
๔.๑ ใช้เหล็กส่ง ตอกส่งเพลารองออกทางด้านหลัง
๔.๒ ถอดแหวนรอง
๔.๓ ถอดลูกปืนยาว
เฟืองเกียร์4
รูปการถอดชุดเพลารอง
เฟืองเกียร์5
รูปการถอดสลัก
๕. ถอดสลักยึดก้ามปูเข้าเกียร์ แกนเลื่อนก้ามปู (Slotted pin)
๕.๑ เลื่อนแกนก้ามปูในตำแหน่งเกียร์ ๒ ตามลูกศรชี้
๕.๒ ถอดสลักยึดก้ามปูเข้าเกียร์ โดยใช้เหล็กส่งค่อยๆ ตอกส่งออก
๖. ถอดแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์ (Shift fork shaft)
๖.๑ ถอดแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์ ๑, ๒
๖.๒ ถอดแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์ถอยหลัง
๖.๓ ถอดแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์ ๓, ๔
ข้อควรจำ
การทำให้แกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์สั่นสะเทือนจะทำให้สลักอินเตอร์ล๊อค (inter lock pin) ออกมาได้เอง
เฟืองเกียร์6
รูปการถอดแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์
เฟืองเกียร์7
รูปการถอดสลักอินเตอร์ล็อค
๖.๔ ถอดลูกปืนค ๓ ตัวออกจากเสื้อเกียร์

๗. ถอดสลักอินเตอร์ล๊อค (interlock pin)
๗.๑    ถอดปลั๊กสกรู ออกจากเสื้อเกียร์
๗.๒    ถอดสลักอินเตอร์ล๊อค ๒ ตัวออก
เฟืองเกียร์8
รูปการถอดสลักอินเตอร์ล็อค
๘. ถอดก้ามปูเข้าเกียร์ (shift Fork)
๘.๑ ถอดก้ามปูเข้าเกียร์ของเกียร์ถอยหลังออก
๘.๒ ถอดก้ามปูเข้าเกียร์ของเกียร์ ๑, ๒ ออก
ข้อควรจำ ก่อนถอดก้ามปูเข้าเกียร์จะต้องแน่ใจว่าเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ ๒
เฟืองเกียร์9
รูปการถอดก้ามปูเข้าเกียร์
๘.๓ ถอดก้ามปูเข้าเกียร์ของเกียร์ ๓, ๔
๙. ถอดเพลากำลัง (Out Put Shaft) ออกทางปลายด้านหลังของ เสื้อเกียร์
เฟืองเกียร์10
รูปการถอดเพลากำลัง
๑๐. ถอดเพลาคลัทช์ (Input shaft)
๑๐.๑ ถอดแหวนซิงโครไนซ์ของเฟืองขับบนเพลาคลัทช์ออก
๑๐.๒ ถอดลูกปืนยาวในร่องภายในของเพลาคลัทช์ออก
๑๐.๓ ใช้เหล็กส่งตอกส่งเพลาคลัทช์ออก
เฟืองเกียร์11
รูปการถอดเพลาคลัทช์
เฟืองเกียร์12
รูปการตรวจช่องว่างด้านข้างก่อนถอด
๑๑. การวัดช่องว่างด้านข้างของเฟือง (Thrust clearance of gear)
การวัดนี้ให้วัดก่อนถอดเพลากำลัง ในตำแหน่ง A, B และ C ดังรูป นำค่าไปเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดให้ โดยใช้ฟิลเลอร์เกจและไดอัลเกจ
เฟืองเกียร์13
รูปการถอดเฟืองบนเพลากำลัง ๒
๑๒. ถอดเฟืองบนเพลากำลัง (Output shaft gear)
๑๒.๑ ใช้คีมถอดแหวนล๊อคปลายเพลารองออก
๑๒.๒ ถอดดุมเฟืองและปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ตัวหน้าออก
๑๒.๓ ถอดแหวนรองดุมเฟือง
๑๒.๔ ถอดแหวนซิงคไนซ์ของเฟืองเกียร์ ๓ ออก
๑๒.๕ ถอดเฟืองเกียร์ ๓ ออก
ข้อควรระวัง อย่าให้แหวนซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๓ และเกียร์ ๔ สลับ
กัน
เฟืองเกียร์14
รูปการทำเครื่องหมายแหวนซิงโครไนซ์
เฟืองเกียร์15
รูปลำดับการถอดชุดเฟืองบนเพลากำลัง
๑๓. การถอดเพลากำลัง (Output shaft) ช่วงหลัง
๑๓.๑ ใช้คีมถอดแหวนล็อคออก
๑๓.๒ ถอดเฟืองขับสายไมล์
๑๓.๓ ถอดลิ่มเฟืองสายไมล์
๑๓.๔ ถอดน๊อตล๊อคลูกปืนออก
๑๓.๕ ถอดชิมรอง
๑๓.๖ ถอดแผ่นกั้นลูกปืน
๑๓.๗ ถอดเฟืองเกียร์ ๑
๑๓.๘ ถอดลูกปืนยาว
๑๓.๙ ถอดบู๊ชของเฟืองเกียร์ ๑
๑๓.๑๐ ถอดลูกปืนกลม
๑๓.๑๑ ถอดแหวนซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๑
๑๓.๑๒ ถอดดุมเฟืองตัวหลังของเกียร์ ๑, ๒
๑๓.๑๓ ถอดแหวนซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๒
๑๓.๑๔ ถอดเฟืองเกียร์ ๒
รูปการถอดแหวนล็อคลูกปืนเพลากำลังตามข้อย่อย
๑. นำชุดเพลากำลังมาจับกับปากกาทำงานใช้แผ่นอลูมิเนียมรองที่ปากกา จับเพลาเพื่อป้องกันไม่ให้เพลากำลังเสียหาย แล้วใช้เหล็กส่ง (เครื่องมือพิเศษ) ตอกส่วนของน็อตที่ถูกย้ำออก
๒. อัดปากกาจับเพลาให้แน่น
๓. ใช้เครื่องมือพิเศษถอดน็อตล๊อคลูกปืนออก
เฟืองเกียร์16
รูปการถอดน็อตล๊อค
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.