ฐานยึดเครื่องยนต์

Posted on : 30-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ส่วนมากเครื่องยนต์ของรถยนต์มักยึดด้วยสลักเกลียวติดกับห้องเกียร์ หรือติดกับชุดเพลาร่วม ดังนั้นเครื่องยนต์กับห้องเกียร์จะติดกันเป็นชุดเดียวกัน ชุดเครื่องยนต์กับห้องเกียร์ถูกนำไปยึดติดกับโครงฐานรถยนต์ใน 3 ตำแหน่ง ดังแสดงในรูปที่ 4.38 และรูปที่ 4.39 (บางเครื่องยนต์อาจมี 4 แห่ง)

ฐานยึดเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ดูดซับเสียงและการสั่นสะเทือน มิฉะนั้นแล้วจะทำความรบกวนให้แก่ผู้ขับขี่โดยถ่ายทอดผ่านโครงฐานและตัวถังรถยนต์ นอกจากนี้การสั่นสะเทือนอาจถ่ายทอดไปทำความเสียหายแก่หม้อนํ้า รีเลย์ และชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ฐานยึดเครื่องยนต์ยึดหยุ่นได้เพื่อให้โครงฐานหรือตัวถังบิดตัวได้ในขณะทำงานตามปกติ ฐานยึดเครื่องยนต์มีตัวดูดกลืนแทรกอยู่ระหว่างแท่นยึดตัวดูดกลืนนี้เรียกว่า แดมเปอร์ (damper) หรือไอโซเลเตอร์ (isolator) ซึ่งทำหน้าที่ดูดกลืนการสั่นสะเทือนและเสียง

รูปที่ 4.38 และรูปที่ 4.39 ที่แสดงฐานยึดเครื่องยนต์ซึ่งติดตั้งตามแนวยาวฐานยึด 2 แห่ง จะอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องยนต์ ส่วนฐานยึดแห่งที่สามจะอยู่บริเวณด้านหลังของห้องเกียร์ สำหรับฐานยึดเครื่องยนต์สำหรับเครื่องยนต์ขวาง จะมีฐานยึด 2 แห่งอยู่บน แต่ละข้างของเครื่องยนต์ และฐานยึดแห่งที่สามอยู่ที่ชุดเพลาร่วม โดยเครื่องยนต์ยึดติดกับโครงรอง และโครงรองยึดติดกับตัวถังอีกทีหนึ่ง โครงรองจะช่วยดูดกลืนการสั่นสะเทือนตามปกติจากเครื่องยนต์ไปยังตัวถัง ดังแสดงในรูปที่ 4.40

รถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องขวางจำนวนมากมีทอร์กสตรัต (torque strut) ดังแสดงในรูปที่ 4.41 ซึ่งใซ้สำหรับควบคุมไม่ให้เครื่องยนต์โคลงไปมารอบแกนตามยาวของเครื่องยนต์ ปลายข้างหนึ่งของทอร์กสตรัตจะยึดติดกับแท่นบนเครื่องยนต์ ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งยึดติดกับโครงฐาน หรือตัวถัง หรือฐานยึดหม้อนํ้า ทอร์กสตรัตอาจเป็นแบบแกนต่อ (link type) ดังรูปที่ 4.41 (ก) หรืออาจเป็นแบบลูกสูบและสปริง (piston-and-spring type) ดังรูปที่ 4.41 (ข) ซึ่งทำงาน คล้ายกับโช้กอัปเพื่อป้องกันการโคลง

รถยนต์บางคันใช้ฐานยึดไฮดรอลิก ซึ่งมีช่องไฮดรอลิกบนและช่องไฮดรอลิกล่างพร้อมวาล์วและแผ่นออริฟิช ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน การสั่นสะเทือนจะกระทำต่อฐานยึดไฮดรอลิก นํ้ามันไฮดรอลิกภายในจะเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างช่องไฮดรอลิกบนและช่องไฮดรอลิกล่าง สิ่งนี้สามารถช่วยดูดกลืนการสั่นสะเทือนได้ดี ดังแสดงในรูปที่ 4.42

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.