การตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ตบนรถยนต์

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เมื่อมอเตอร์สตาร์ตไม่หมุนทำงานหรือหมุนแต่ว่ารอบตํ่า ให้ทำการตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ตบนรถยนต์ก่อนว่าสาเหตุเกิดจากระบบไฟฟ้าหรือตัวมอเตอร์สตาร์ต เมื่อตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจาก มอเตอร์สตาร์ตจึงจะทำการถอดมอเตอร์สตาร์ตออกมาตรวจซ่อม การตรวจสอบมีขั้นตอนดังนี้
การตรวจสอบแบตเตอรี่
การตรวจสอบแบตเตอรี่ทำได้โดย
-ตรวจเช็กความจุของแบตเตอรี่
-ตรวจดูขั้วแบตเตอรี่ต้องแน่นและสะอาด
-ตรวจดูสายบวกและลบของแบตเตอรี่ต้องแน่น
-บิดสวิตช์จุดระเบิดในตำแหน่ง St วัดแรงเคลื่อนที่ขั้วแบตเตอรี่ต้องได้ 9.6 โวลต์ขึ้นไป ถ้าตํ่ากว่านี้ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
การตรวจสอบแบตเตอรี่แสดงดังรูปที่ 4.35


รูปที่ 4.35 การตรวจสอบแบตเตอรี่
การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว 50 ของมอเตอร์สตาร์ต

การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว 50 ของมอเตอร์สตาร์ดทำได้โดย
-บิดสวิตช์จุดระเบิดในตำแหน่ง St วัดแรงเคลื่อนระหว่างขั้ว 50 และกราวด์ แรงเคลื่อนต้องได้ 8.0 โวลต์ขึ้นไป
-ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่ากว่า 8.0 โวลต์ ตรวจดูฟิวส์ สายฟิวส์ และสวิตช์จุดระเบิด
รูปที่ 4.36 แสดงการตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว 50 ของมอเตอร์สตาร์ต


รูปที่ 4.36 การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว 50 ของมอเตอร์สตาร์ต
การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว 30 ของมอเตอร์สตาร์ต
การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว 30 ของมอเตอร์สตาร์ตทำได้โดย
-บิดสวิตช์จุดระเบิดในตำแหน่ง St วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างขั้ว 30 และกราวต์แรงเคลื่อนไฟฟ้าต้องได้ 8.0 โวลต์ขึ้นไป
-ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตํ่ากว่า 8.0 โวลต์ ตรวจดูสายเมนที่แบตเตอรี่ ถ้าไม่ดีให้เปลี่ยนใหม่ การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว 30 ของมอเตอร์สตาร์ตแสดงดังรูปที่ 4.37


รูปที่ 4.37 การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว 30 ของมอเตอร์สตาร์ต

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.