การตรวจสอบระบบจุดระเบิด

Posted on : 15-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบจุดระเบิดเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้นและแก้ไขให้ถูกต้อง ควรจะได้ทำตามขั้นตอนที่ได้แนะนำไว้เพื่อจะได้ค้นหาสาเหตุและแก้ไขได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้
1. ตรวจสอบสายไฟแรงสูง (สายหัวเทียน)
การตรวจสอบสายไฟแรงสูง (สายหัวเทียน) ทำได้ดังนี้
1. ทดสอบแรงเคลื่อนไฟแรงสูงโดยใช้มือจับที่ยางหุ้มขั้วสายหัวเทียน ดึงสายหัวเทียนออกและจี้ที่กราวด์ หมุนเครื่องยนต์ทดสอบว่ามีประกายไฟเกิดขึ้นหรือไม่แสดงดังรูปที่ 5.66


รูปที่ 5.66 การตรวจสอบสายไฟแรงสูง (สายหัวเทียน)
2. ตรวจค่าความต้านทานสายหัวเทียน (แบบตัวนำเป็นคาร์บอน) ค่าความต้านทานต้องน้อยกว่า 25 กิโลโอห์ม ถ้าค่าความต้านทานมากกว่านี้ให้เปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่แสดงดังรูปที่ 5.67


รูปที่ 5.67 การตรวจค่าความต้านทานสายหัวเทียน (แบบตัวนำเป็นคาร์บอน)
2. ตรวจสอบหัวเทียน
ถอดหัวเทียนออกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างหัวเทียนหรือแปรงลวด ตรวจสอบขั้วอิเล็กโทรด เขี้ยวหัวเทียน เกลียวหัวเทียน ถ้ามีข้อบกพร่องให้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ตั้งระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนใหม่ให้ถูกต้อง วิธีตรวจสอบหัวเทียนแสดงดังรูปที่ 5.68


รูปที่ 5.68 การตรวจสอบหัวเทียน
3. ตรวจสอบคอยล์จุตระเบิด
การตรวจสอบคอยล์จุดระเบิดทำได้ดังนี้
1. ตรวจสอบความต้านทานขดลวดปฐมภูมิ โดยถอดสายไฟแรงสูงออก ถอดสายไฟที่ไปจานจ่ายออก ค่าความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิ 1.3 ถึง 1.6 โอห์ม ถ้าไม่ได้ค่าตามนี้ให้เปลี่ยนใหม่ วิธีตรวจสอบความต้านทานขดลวดปฐมภูมิแสดงดังรูปที่ 5.69


รูปที่ 5.69 การตรวจสอบความต้านทานขดลวดปฐมภูมิ
2. ตรวจสอบความต้านทานขดลวดทุติยภูมิ ค่าความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิ 10.7 ถึง 14.5 กิโลโอห์ม ถ้าไม่ได้ค่าตามนี้ให้เปลี่ยนใหม่ วิธีตรวจสอบความต้านทานขดลวดทุติยภูมิแสดงดังรูปที่ 5.70


รูปที่ 5.70 การตรวจสอบความต้านทานขดลวดทุติยภูมิ
3. ตรวจสอบค่าความต้านทานของตัวความต้านทานภายนอก มีค่าความต้านทานประมาณ 1.3 ถึง 1.5 โอห์ม ถ้าไม่ได้ค่าตามนี้ให้เปลี่ยนใหม่ วิธีตรวจสอบค่าความต้านทานของตัวความต้านภายนอกแสดงดังรูปที่ 5.71


รูปที่ 5.71 การตรวจสอบค่าความต้านทานของตัวความต้านทานภายนอก
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ไปคอยล์จุดระเบิด เปิดสวิตช์กุญแจจุดระเบิดใช้โวลต์มิเตอร์ สายบวก (+) จี้ที่ขั้ว + ของตัวความต้านทาน สายลบ (-) จี้ที่กราวด์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะต้องได้ 12 โวลต์ ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ให้ตรวจสอบฟิวส์ ขั้วสายไฟ สวิตช์กุญแจจุดระเบิด และสายไฟแสดงดังรูปที่ 5.72 (ก)
บิดสวิตช์กุญแจไปในตำแหน่งสตาร์ต และสายบวก (+) ของโวลต์มิเตอร์จี้ที่ขั้ว + ของคอยล์จุดระเบิด สายลบ (-) จี้ที่กราด์ จะต้องได้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ตรวจสอบสวิตช์กุญแจจุดระเบิดและสายไฟแสดงดังรูปที่ 5.72 (ข)

รูปที่ 5.72
4. ตรวจสอบจานจ่าย
การตรวจสอบจานจ่ายทำได้ดังนี้
1. ตรวจเช็กหน้าทองขาวโดยใช้ฟิลเลอร์เกจ (feller gauge) วัดระยะห่างของหน้าทองขาวและปรับให้อยู่ในค่าที่กำหนดจากโรงงาน ทำความสะอาดผิวหน้าทองขาวให้เรียบด้วยกระดาษทรายละเอยด แล้วเช็ดด้วยผ้าที่สะอาดแสดงดังรูปที่ 5.73


รูปที่ 5.73 การตรวจเช็กหน้าทองขาว
2. ตรวจเช็กกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ ดึงสายสุญญากาศที่ต่อกับคาร์บูเรเตอร์ออก ใช้ปากดูดที่ปลายสายสุญญากาศและสังเกตดูชุดกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้า แบบสุญญากาศจะต้องเคลื่อนที่ ถ้าไม่เคลื่อนที่ให้ปรับซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ แสดงดังรูปที่ 5.74

รูปที่ 5.74 การตรวจเช็กกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ
3. ตรวจเช็กกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบกลไก หมุนหัวโรเตอร์ในทิศทางทวนการหมุนของเพลาจานจ่าย และเมื่อปล่อยมือหัวโรเตอร์จะหมุนกลับคืนอย่างรวดเร็ว ตรวจดูว่าหัวโรเตอร์จะต้องไม่หลวมมากเมื่อสวมอยู่บนเพลาจานจ่ายแสดงดังรูปที่ 5.75


รูปที่ 5.75 การตรวจเช็กกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบกลไก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596-supercar-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a2-%25e0%25b9%2586-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2Fmazda-2-%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2589%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b5-2016-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a2-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2595-%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581-%25e0%25b9%2586-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179