การตรวจสอบอัลเทอร์เนเตอร์ก่อนซ่อม

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบอัลเทอร์เนเตอร์บนรถยนต์ก่อนถอดออกมกตรวจซ่อม
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับระบบไฟชาร์จ ควรตรวจสอบอัลเทอร์เนเตอร์บนรถยนต์ก่อนให้แน่ใจว่าเกิดเหตุบกพร่องจากอัลเทอร์เนเตอร์แล้วจึงทำการถอดอัลเทอร์เนเตอร์ออกตรวจซ่อม ส่วนประกอบต่างๆ ของอัลเทอร์เนเตอร์แสดงดังรูปที่ 7.24 ถึงรูปที่ 7.27


รูปที่ 7.24 ส่วนประกอบของอัลเทอร์เนเตอร์(ฮิตาชิ)


รูปที่ 7.25 ส่วนประกอบของอัลเทอร์เนเตอร์ที่มีปั๊มสุญญากาศติดอยู่ด้านหลัง


รูปที่ 7.26 ส่วนประกอบของอัลเทอร์เนเตอร์ที่มีไดโอดแบบธรรมดาและแบบรวมชุด


รูปที่ 7.27 ส่วนประกอบของอัลเทอร์เนเตอร์(มิตซูบิชิ)
การตรวจสอบอัลเทอร์เนเตอร์บนรถยนต์มีรายละเอียดดังนี้
การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว F และ E

การตรวจวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว F และ E เป็นการตรวจวัดเพื่อหาว่าขดลวดโรเตอร์ขาดหรือไม่ แปรงถ่านหมดหรือไม่ และวงแหวนสลิปริงสกปรกหรือไม่ โดยการใช้โอห์มมิเตอร์วัดระหว่างขั้ว F และ E ถ้าเข็มขึ้นแสดงว่าขดลวดโรเตอร์ไม่ขาด แปรงถ่านไม่หมด และค่าความต้านทานประมาณ 4 โอห์ม แสดงว่าวงแหวนสลิปริงไม่สกปรก แต่ถ้าค่าความต้านทานมากกว่า 4 โอห์ม ก็แสดงว่าวงแหวนสลิปริงสกปรก เมื่อการวัดไม่เป็นไปตามนี้ก็ให้ทำการถอดอัลเทอร์เนเตอร์ออกตรวจซ่อมดังรูปที่ 7.28


รูปที่ 7.28 แสดงการวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว F และ E
การตรวจวัดการลัดวงจรของไดโอดบวก
ทำการตรวจวัดด้วยโอห์มมิเตอร์โดยให้สายบวกต่อเข้าที่ขั้ว N และสายลบต่อเข้าที่ขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์ ถ้าไดโอดบวกปกติ เข็มจะไม่กระดิกขึ้น แต่ถ้าหากเข็มกระดิกขึ้นแสดงว่าไดโอดบวกลัดวงจร และเมื่อสลับสายของโอห์มมิเตอร์เข็มจะกระดิกขึ้นแสดงว่าไดโอดบวกเป็นปกติ เมื่อการวัดไม่เป็นไปตามนี้ก็ให้ทำการถอดอัลเทอร์เนเตอร์ออกตรวจซ่อมดังรูปที่ 7.29


รูปที่ 7.29 การวัดการลัดวงจรของไดโอดบวก
การตรวจวัดการลัดวงจรของไดโอดลบ
ทำการตรวจวัดด้วยโอห์มมิเตอร์โดยให้สายลบต่อเข้าที่ขั้ว N และสายบวกต่อเข้าที่ขั้ว E ของอัลเทอร์เนเตอร์ เข็มจะไม่กระดิกขึ้น แต่ถ้าเข็มกระดิกขึ้นแสดงว่าไดโอดลบลัดวงจร และเมื่อสลับสายของโอห์มมิเตอร์ เข็มจะกระดิกขึ้นแสดงว่าไดโอดลบเป็นปกติ เมื่อการวัดไม่เป็นไปตามนี้ก็ให้ทำการถอดอัลเทอร์เนเตอร์ออกตรวจซ่อมดังรูปที่ 7.30


รูปที่ 7.30 การวัดการลัดวงจรของไดโอดลบ
เมื่อตรวจวัดแล้วเกิดเหตุบกพร่องจากจุดใดจุดหนึ่งก็ให้ทำการถอดอัลเทอร์เนเตอร์ออกตรวจซ่อม

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.