ตู้เย็น REFRIGERATOR

Posted on : 30-05-2013 | By : Author | In : Uncategorized


ปัจจุบันตู้เย็นจัดว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันอย่างหนึ่ง จุดมุ่งหมายของการใช้ตู้เย็นเพื่อรักษาหรือถนอมอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ให้อยู่ได้นานหลายวัน ไม่เน่าหรือเสีย เป็นการประหยัดเวลาในการจัดซื้อ นอกจากนี้ตู้เย็นยังจัดเป็นเครื่องอำนวยความสุข กล่าวคือสามารถแช่เครื่องดื่มเช่นนํ้าอัดลมทำให้ผู้ดื่มมีความสดชื่นรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเวลาเหนื่อยหรือกระหาย
หลักการทำงานของตู้เย็นส่วนใหญ่แล้วมีหลักการทำงานคล้ายกับระบบทำความเย็นทั่วไป จะแตกต่างกันบ้างก็เพียงแค่ลักษณะการใช้งานและส่วนประกอบอุปกรณ์บางชิ้นเท่านั้น
ตู้เย็นส่วนมากในปัจจุบันเป็นตู้เย็นแบบใช้กำลังงานทางกล (Mechanical Refrigerator)
หลักการทำงานของตู้เย็น (Principle of Refrigerant )
การทำงานของตู้เย็นก็คือการใช้สารทำความเย็น (Refrigerants) เป็นตัวกลาง ในการดูดความร้อนออกจากสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในตู้เย็นออกมาระบายความร้อนสู่บรรยากาศภายนอกที่นอกตู้
ความร้อนภายในตู้เย็นมาจากที่ไหน ความร้อนภายในตู้เย็นได้มาจากอาหารหรือเครื่องดื่มที่บรรจุไว้ในตู้ และได้มาจากการเปิดตู้เย็นและการรั่วซึมเข้าไป
สารทำความเย็นถูกหมุนเวียนอยู่ภายในด้วยสถานะและสภาพที่แตกต่างกัน สารทำความเย็นหมุนเวียนทำงานได้โดยการปั๊มหรืออัดตัวจากคอมเพรสเซอร์ (compressor) เมื่อสารทำความเย็นถูกอัดตัวก็จะกลายเป็นแกสความดันสูง และจะถูกส่งออกไประบายความร่อนที่คอนเด็นเซอร์ (condenser) ทำให้สารทำความเย็นในสภาพที่เป็นแกสร้อนซึ่งถูกอัดตัวจากคอมเพรสเซอร์เย็นลง และกลายเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง ไหลเข้าไปสู่ถังเก็บ (Liquid Receiver) สารทำความเย็นจากถังเก็บจะไหลผ่านชุดควบคุมปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant Control) และผ่านเข้าไปยังแผงหรือขดอีแวปปอเรเตอร์ ณ ที่นี้ความ
ดันของสารทำความเย็นในสภาพที่เป็นของเหลวจะลดลงอย่างรวดเร็ว และระเหยกลายเป็นแก๊สดูดซึมความร้อนจากภายในตู้ แก๊สร้อนนี้จะถูกดูดกลับมายังคอมเพรสเซอร์ทางด้านดูด (Suction Line) เพื่ออัดให้เป็นแก๊สความดันสูงและส่งต่อไประบายความความร้อนที่คอนเด็น เซอร์ต่อไป การทำงานจะหมุนเวียนเช่นนี้ตลอดไปตราบเท่าที่คอมเพรสเซอร์ยังทำงานอยู่
ส่วนประกอบที่สำคัญของตู้เย็น
1. คอมเพรสเซอร์ (compressor)
2. แผงระบายความร้อน (คอนเด็นเซอร์) Condenser
3. ตัวดูดความชื้น-ตัวกรอง Drier-Strainer
4. ท่อรูเข็ม (ท่อคาปิลลารี่) Capillary Tube
5. แผงเย็น (อีแวปปอเรเตอร์) Evapoxrator
6. อึปกรณ์แยกไอ Accumulator
1. คอมเพรสเซอร์ Compressor
คอมเพรสเซอร์ที่นิยมใช้กับตู้เย็นส่วนมากจะเป็นแบบปิด หรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่าแบบเฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์ (Hermetic compressor) คือทั้งมอเตอร์และระบบส่งตัวทำความเย็นอยู่ในเปลือก (Case) อันเดียวกัน


ภาพที่ 1 ลักษณะแผงคอนเด็นเซอร์แบบต่างๆ
2. แผงระบายความร้อน Condenser
คอนเด็นเซอร์ในตู้เย็นทำหน้าที่สำหรับระบายความร้อนออกจากภายในสู่อากาศภายนอกซึ่งพัดผ่านคอนเด็นเซอร์ ลักษณะของคอนเด็นเซอร์เป็นท่อเปลือยขดอยู่ด้านหลังของตู้เย็นและมีเส้นลวดบัดกรีติดไว้เป็นแผงเพื่อช่วยในการระบายความร้อน
การระบายความร้อนของแผงระบายความร้อนหรือแผงคอนเด็นเซอร์ใช้บรรยากาศตามธรรมชาติเพราะฉะนั้น การติดตั้งตู้เย็นที่ถูกต้องตามหลักแล้ว ควรติดตั้งให้ห่างจากฝาผนังพอเพียงที่อากาศจะไหลระบายความร้อนได้สะดวก โดยทั่วไปแล้วควรติดตั้งตู้เย็นให้ห่างจากฝาผนังบ้านอย่างน้อย 10 ซ.ม.
3. อุปกรณ์สำหรับดูดความชื้นและกรอง Drier strainer
อุปกรณ์สำหรับดูดความชื้นและกรอง ปัจจุบันนี้สร้างเป็นชุดเดียวกัน อุปกรณ์นี้ติดตั้งอยู่ระหว่างคอนเด็นเซอร์และแอกซแพนชั่นวาวล์
ชุดดูดความชื้น Drier ทำหน้าที่ดูดซึมความชื้นของไอน้ำ ซึ่งอาจมีหลงอยู่ในระบบ ถ้าหากว่ามีไอน้ำหลงอยู่ในระบบแล้วจึงจะทำให้เกิดแข็งตัวเป็นน้ำแข็งในขณะที่ตู้เย็นมีอณหภูมิต่ำ เมื่อความชื้นของไอน้ำเกิดเป็นน้ำแข็งในช่องทางเดินของระบบ ทำให้ขัดขวางทางเดินของสารทำความเย็น ส่วนตัวกรองทำหน้าที่สำหรับกรองตะกอนหรือเศษผงต่างๆ


ภาพที่ 2 ภาพแสดงลักษณะภายในอุปกรณ์กรอง-ดูดซึมความชื้น

เพื่อป้องกันมิให้ไปอุดตันที่ลิ้นเอกซแพนชั่น (Expansion valve)
โดยทั่วไปแล้วลักษณะของตัวดูดความชื้นและตัวกรองจะเป็นรูปทรงกระบอกโลหะ ภายในบรรจุสารซิลิก้าเจล (silica Gel) ซึ่งเป็นสารดูดความชื้นและมีตะแกรงละเอียดสำหรับกรองสิ่งสกปรกต่างๆ ภายในระบบ ดูภาพที่ 2 ประกอบ
4. ท่อรูเข็มหรือท่อคาปิลลารี่ Capillary Tube
ท่อคาปิลลารี่หรือที่ภาษาตลาดเรียกกันว่าท่อรูเข็ม ท่อรูเข็มเป็นท่อเล็กๆ ที่ต่อออกมาจากอุปกรณ์ดูดความชื้น – ตัวกรองไปยังแผงเย็น (Evaporator)
ท่อรูเข็มหรือคาปิลลารี่ มีหน้าที่จำกัดการไหลของสารทำความเย็นซึ่งเป็นของเหลวจากคอนเดนเซอร์ไปยังอีแวปปอเรเตอร์และนอกจากนี้ยังมีหน้าที่รักษาความแตกต่างของความดันในการทำงานระหว่างคอนเด็นเซอร์ และอีแวปปอเรเตอร์เนื่องจากท่อรูเข็มมีความโตคงที่เพราะฉะนั้น อัตราความเร็วของการไหลของสารทำความเย็นที่ไหลผ่านท่อรูเข็มจะเป็นอัตราส่วนกับความดันในท่อเสมอ
ข้อดีและข้อเสียของท่อรูเข็ม
ข้อเสีย
ข้อเสียของท่อรูเข็มก็คือไม่สามารถปิดและหยุดการไหลของสารทำความเย็นที่จะส่งไปยังอีแวปปอเรเตอร์ ขณะคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน ผลก็คือ ทำให้สารทำความเย็นเข้าไปยังอีแวปปอเรเตอร์มากเกินไป และเมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานอีกครั้งจะเกิดสารทำความเย็นย้อนกลับไปยังคอมเพรสเซอร์ทำให้คอมเพรสเซอร์เกิดการเสียหายได้
ข้อดี
เมื่อมีข้อเสียก็ต้องมีข้อดี ข้อดีของท่อรูเข็มก็คือ
ก. มีราคาค่อนข้างถูก
ข. สามารถใช้มอเตอร์ที่มีแรงบิดต่ำ ขับคอมเพรสเซอร์ได้ ทำให้คอม-เพรสเซอร์ไม่รับโหลดมากเกินไปเพราะความดันที่ค้างอยู่ในระบบจะถูกระบายออกทางท่อนี้หมด
ลักษณะท่อรูเข็มเป็นท่อเล็กมากและมีความยาวอย่างสม่ำเสมอ ถ้าหากว่ามีสิ่งผิดปรกติเข้าไปอุดทางเดินภายในท่อจะทำให้ความเย็นของตู้เย็นลดลง ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีตัวกรองที่ท่อทางก่อนเข้าท่อรูเข็ม
5. แผงเย็นหรือแผงอีแวปปอเรเตอร์ (Evaporator)
อีแวปปอเรเตอร์ มีหน้ที่ดูดซึมความร้อนออกจากภายในตู้เพื่อให้เกิดความเย็น ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่า ความร้อนภายในตู้เย็นมาจากไหน ความร้อนภายในตู้เย็นมาจากอาหาร ผัก ผลไม้ และสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ภายในตู้เย็น รวมทั้งความร้อนที่ผ่านเข้าไปภายในขณะเปิดตู้เย็น และรวมถึงความเย็นที่ศูนย์หายไปกับฉนวนกันความร้อนที่เสื่อมประสิทธิภาพลงไปด้วย
แผงหรือขดอีแวปปอเรเตอร์ปัจจุบันออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย ค่าสร้างถูก และมีราคาถูก นอกจากนั้นยังต้องออกแบบเพื่อให้รักษาอุณหภูมิให้คงที่สมํ่าเสมอและเย็นเร็ว


ภาพอีแวปปอเรเตอร์แบบต่างๆ ที่ใช้ในตู้เย็น
ลักษณะอีแวปปอเรเตอร์แบบต่างๆ ที่ใช้ในตู้เย็น ประกอบด้วยท่อโลหะขดอยู่รอบๆ ห้องฟรีสเซอร์ (Freezer) ช่องฟรีสเซอร์จัดไว้เฉพาะทำน้ำแข็ง หรือใส่ของที่ต้องการทำความเย็นจัด เช่นเนื้อสัตว์ ส่วนของอื่นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความเย็นจัดก็สามารถแช่ไว้ใต้ชั้นฟรีสเซอร์ ผักและผลไม้ควรแช่ไว้ในกล่องพลาสติคปิดมิคชิดเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ
6. อุปกรณ์แยกไอ (แอคคิวมูเลเตอร์ Accumulator)
ลักษณะตัวแอคคัมมูเลเตอร์หรืออุปกรณ์แยกไอมีลักษณะเป็นภาชนะทรงกระบอก กลม ติดตั้งอยู่ที่ท่อทางออกจากอีแวปปอเรเตอร์จะมายังท่อ Suction Line
อุปกรณ์แยกไอมีหน้าที่สำหรับสกัดสารทำความเย็นที่ออกจากขดอีแวปปอเรเตอร์ ในสภาพที่ไม่ได้เป็นแกส (ยังเป็นของเหลวบ้างบางส่วน) มิให้เข้าไปในคอมเพรสเซอร์
วิธีการควบคุมอุณหภูมิในตู้เย็น TEMPERATURE CONTROL IN REFRIGERATOR
การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นทั่วไป ใช้หลักการขยายตัวของความร้อนมาควบคุมกลไกเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ส่วนประกอบของกลไกอย่างง่ายๆ เพื่อควบคุมอุณหภูมิดังกล่าวประกอบด้วย
– หลอดรับความร้อน Thermostatic Bulb
หลอดรับความร้อนติดตั้งอยู่ที่แผงอีแวปปอเรเตอร์ ทำหน้าที่รับและส่งถ่ายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปยังหีบรับ(Bellow)โดยใช้ท่อรูเข็ม Capillary Tube
การทำงาน
จากภาพในหลอดรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ท่อรูเข็มมักทำติดเป๋นชุดเดียวกัน ภายในบรรจุแกสที่ไวต่อการขยายตัวและหดตัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แผงอีแวปปอเรเตอร์เช่นอุณหภูมิสูงขึ้น (ความเย็นลดลง) ตัวหลอดรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Thermostatic Bulb) จะรับอุณหภูมิที่สูงขึ้น แกสที่บรรจุอยู่ภายในก็จะขยายตัวผ่านท่อรูเข็มไปยังหีบรับการขยายตัว-หดตัว (เบลโลว์ Bellow) เมื่ออุณหภูมิที่หลอดรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ Thermostatic Bulb สูงขึ้น อุณหภูมิที่เบลโลว์ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วยและเนื่องจากตัวเบลโลว์ มีลักษณะคล้ายหีบเพลงสามารถยืด-หดตัวได้ตามอุณหภูมิสูง-ต่ำ เมื่อ อุณหภูมิที่แผงอีแวปปอเรเตอร์สูงขึ้นย่อมมีการขยายตัวของแกสภายในเบลโลว์ ทำให้เบลโลว์ขยายตัวออก ที่ตัวเบลโลว์ ด้านบนจะมีแกน (push Rod) โผล่ออกมา แกน Push Rod ก็จะไปดันแขนคอนแทก (Contact Arm) ชนะแรงสปริงที่ปลายคาน แขนคอนแทกก็จะถูกดันขึ้นต้านกับ Pilot ทำให้แขนคอนแทกกดลง หน้าคอนแทกที่ปลายคานซึ่งเป็นสวิชจะติดกันทำให้ครบวงจร มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน เมื่อทำงานนานพอสมควร ตัวหลอดรับอุณหภูมิ Thermostatic Bulb ซึ่งติดอยู่กับขดอีแวปปอเรเตอร์ ก็เริ่มมีอุณหภมิลดลงทำให้แก๊สภายในชุด Thermostatic Bulb ลดต่ำซึ่งมีผลทำให้เบลโลว์หดตัว ทำให้คานหน้าคอนแทกอ้าขึ้นโดยแรงดึงของสปริง ทำให้หน้าคอนแทกเปิดตัดสวิชการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ก็จะหยุดทำงานชั่วระยะหนึ่ง จนกระทั่งความเย็นในขดอีแวปปอเรเตอร์สูงขึ้นส่งผลไปยังแกสภายในหลอดรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิให้ขยายตัวดันให้เบลโลว์ขยายตัวดันให้หน้าคอนแทกติดกันอีกครั้ง ทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานอีก การทำงานจะหมุนเวียนเช่นนี้ตราบเท่าที่ยังเปิดสวิชการทำงานของตู้เย็นอยู่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179