ท่อไอนํ้ามันกลับรถยนต์

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

รถยนต์จำนวนมากมีท่อไอนํ้ามันกลับ (vapor-return line) ซึ่งต่อจากปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิง หรือกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงสู่ถังนํ้ามัน  จุดประสงค์ของท่อไอนํ้ามันกลับคือ เป็นทางเดินของไอนํ้ามันที่เกิดขึ้นในปั๊มกลับสู่ถังนํ้ามัน เพราะว่าปั๊มสามารถทำงานได้เต็มที่เฉพาะนํ้ามันที่เป็นของเหลวเท่านั้น ถ้ามีไอนํ้ามันในปั๊ม ประสิทธิภาพของปั๊มจะลดลงอย่างมาก และถ้าไอนํ้ามันมีมาก ปั๊มจะ ไม่สามารถทำงานได้

ในขณะที่ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงทำงาน ในช่วงจังหวะดูดที่เกิดสุญญากาศขึ้นในปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มที่จะเกิดการระเหยได้ง่ายขึ้นเพราะความดันลดลง ประกอบกับความร้อนภายในห้องเครื่องยนต์ยิ่งเสริมให้มีโอกาสเกิดไอนํ้ามันได้ง่ายขึ้นอีก ดังนั้นถ้าอุณหภูมิรอบ ๆ เครื่องยนต์ร้อนจัดเกินไป สามารถทำให้เกิดเวเปอร์ล็อกได้ ท่อไอนํ้ามันกลับยังเป็นทางกลับของนํ้ามันเชื้อเพลิงส่วนเกินที่ออกจากปั๊ม การไหลเวียนของนํ้ามันเชื้อเพลิงส่วนเกินนี้ ยังช่วยหล่อเย็นปั๊มน้ำมันด้วยเช่นกัน

รถยนต์บางคันมีอุปกรณ์แยกไอนํ้ามัน (vapor separator) ซึ่งต่ออยู่ระหว่างปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงกับคาร์บูเรเตอร์ อุปกรณ์แยกไอนํ้ามันประกอบด้วยภาชนะพร้อมซีล ตะแกรงกรอง ข้อต่อเข้าและข้อต่อออก และช่องออริฟิส ไอนํ้ามันและนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ออกจากปั๊มเข้าสู่อุปกรณ์แยกไอนํ้ามัน ฟองไอนํ้ามันจะลอยขึ้นสูงสู่ส่วนบนของอุปกรณ์ แยกไอนํ้ามันจากจุดนี้ ไอนํ้ามันถูกแรงดันจากปั๊มขับออกทางช่องไอนํ้ามันกลับสู่ถังนํ้ามัน รถยนต์บางคันติดตั้งอุปกรณ์แยกไอนํ้ามันในถังนํ้ามันพร้อมกับปั๊มนํ้ามันไฟฟ้า

ท่อไอนํ้ามันกลับบางแบบมีวาล์วทางเดียวต่ออยู่ในท่อไอนํ้ามันกลับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการไหลย้อนของนํ้ามันกลับสู่คาร์บูเรเตอร์ ถ้านํ้ามันเชื้อเพลิงไหลย้อนกลับ ลูกปืนจะเข้านั่งบนบ่า ปิดช่องทางเดินนํ้ามัน แต่โดยปกติแล้วความดันไอนํ้ามันมักจะดันลูกปืนให้เปิดออกตลอดเวลาและไหลกลับสู่ถังนํ้ามัน ดังแสดงในรูปที่ 11.14

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179