การถอดและประกอบอัลเทอร์เนเตอร์

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การถอดแยกและประกอบอัลเทอร์เนเตอร์จะมีเทคนิคในการถอดแยกและประกอบที่เหมือนๆ กัน ทุกรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จะได้อธิบายพร้อมรูปประกอบ เพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้องโดยไม่ทำให้อัลเทอร์เนเตอร์ เสียหาย
การถอดอัลเทอร์เนเตอร์
การถอดอัลเทอร์เนเตอร์ทำได้ดังนี้
1. ถอดสกรู 3 ตัวที่ยึดเสื้ออัลเทอร์เนแตอร์ออกดังรูปที่ 7.31


รูปที่ 7.31 แสดงการถอดสกรู 3 ตัวที่ยึดเสื้ออัลเทอร์เนเตอร์ออก
2. ถอดแยกอัลเทอร์เนเตอร์ออกโดยใช้ไขควงแบนงัด (บางรุ่นจะมีร่องให้งัดได้ง่ายขึ้น) ดังรูปที่ 7.32
ข้อควรระวัง อย่าให้ขดลวดสเตเตอร์ขาดจากแผงไดโอด


รูปที่ 7.32 แสดงการถอดแยกอัลเทอร์เนเตอร์ออกโดยใช้ไขควงแบนงัด
3. ถอดพูลเลย์และใบพัดโดยยึดโรเตอร์เข้ากับปากกา ใช้แผ่นสังกะสีรองปากของปากกาเพื่อป้องกันไม่ให้โรเตอร์เป็นรอยดังรูปที่ 7.33


รูปที่ 7.33 แสดงการถอดพูลเลย์และใบพัด
4. ถอดโรเตอร์ออกจากฝาครอบหน้าโดยใช้ค้อนพลาสติกหรือค้อนทองเหลืองตีเบาๆ จนหลุดออกจากกันดังรูปที่ 7.34


รูปที่ 7.34 แสดงการถอดโรเตอร์ออกจากฝาครอบหน้าโดยใช้ค้อน
5. ถอดลูกปืนที่โรเตอร์โดยใช้เหล็กดูดดูดออก (ถอดเมื่อลูกปืนสึกหรอ) ดังรูปที่ 7.35


รูปที่ 7.35 แสดงการถอดลูกปืนที่โรเตอร์โดยใช้เหล็กดูดดูดออก
6. ถอดลูกปืนที่ฝาครอบหน้าโดยใช้ไขควงคลายสกรูยึดฝาครอบสักหลาดออก (ถอดเมื่อลูกปืนสึกหรอ) ดังรูปที่ 7.36


รูปที่ 7.36 แสดงการถอดลูกปืนที่ฝาครอบหน้าโดยใช้ไขควงคลายสกรูยึดฝาครอบสักหลาดออก
7. ถอดขดลวดสเตเตอร์ออกจากไดโอดโดยใช้หัวแร้งบัดกรีตะกั่วออกดังรูปที่ 7.37


รูปที่ 7.37 แสดงการถอดขดลวดสเตเตอร์ออกจากไดโอดโดยใช้หัวแร้งบัดกรีตะกั่วออก
ข้อควรระวัง ใช้คีมปากแหลมบีบที่ขั้วไดโอดเพื่อป้องกันไม่ให้ไดโอดร้อนจัด
การตรวจสอบส่วนประกอบของอัลเทอร์เนเตอร์
การตรวจสอบส่วนประกอบของอัลเทอร์เนเตอร์ทำได้ดังนี้
1. ตรวจวัดการขาดวงจรของขดลวดโรเตอร์ โดยใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต่อเนื่องระหว่างวงแหวน สลิปริงทั้งสองเข็มของโอห์มมิเตอร์จะต้องขึ้น ถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าขดลวดโรเตอร์ขาด ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ ดังรูปที่ 7.38


รูปที่ 7.38 การตรวจวัดการขาดวงจรของขดลวดโรเตอร์
2. ตรวจวัดการรั่วลงดินของขดลวดโรเตอร์ โดยการใช้โอห์มมิเตอร์วัดระหว่างวงแหวนสลิปริง อันใดอันหนึ่งกับโครงของโรเตอร์ เข็มของโอห์มมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้น ถ้าขึ้นแสดงว่าขดลวดโรเตอร์รั่วลงดิน ให้ทำการเปลี่ยนใหม่แสดงดังรูปที่ 7.39


รูปที่ 7.39 การตรวจวัดการรั่วลงดินของขดลวดโรเตอร์
3. ตรวจวัดการขาดวงจรของขดลวดสเตเตอร์ โดยการใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต่อเนื่องระหว่างขั้วกับขดลวดทั้ง 3 เส้น เข็มของโอห์มมิเตอร์จะต้องขึ้นทั้ง 3 ครั้ง ถ้าเข็มไม่ขึ้น ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ แสดงดังรูปที่ 7.40


รูปที่ 7.40 การตรวจวัดการขาดวงจรของขดลวดสเตเตอร์
4. ตรวจวัดการรั่วลงดินของขดลวดสเตเตอร์ โดยการใช้โอห์มมิเตอร์วัดระหว่างขั้ว N กับโครงของสเตเตอร์ เข็มของโอห์มมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้น ถ้าขึ้นแสดงว่าขดลวดสเตเตอร์รั่วลงดิน ให้ทำการเปลี่ยน ใหม่ แสดงดังรูปที่ 7.41


รูปที่ 7.41 การตรวจวัดการรั่วลงดินของขดสเตเตอร์
5. ตรวจสอบความยาวของแปรงถ่าน แปรงถ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 5.5 มิลลิเมตร โดยวัดจากปลายซองแปรงถ่านออกมา แสดงดังรูปที่ 7.42 (ก) แปรงถ่านบางแบบจะมีเครื่องหมายแสดง พิกัดตํ่าสุดให้เห็น เมื่อความยาวแปรงถ่านไม่อยู่ในค่าที่กำหนดให้เปลี่ยนแปรงถ่านใหม่ แสดงดังรูปที่ 7.42 (ข)


รูปที่ 7.42 การตรวจสอบความยาวของแปรงถ่าน
6. การเปลี่ยนแปรงถ่าน ทำได้โดยการใช้หัวแร้งบัดกรีตะกั่วเอาแปรงถ่านเก่าออกและใส่แปรงถ่านใหม่ โดยให้แปรงถ่านโผล่พ้นซองแปรงถ่านออกมา 20 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 7.43


รูปที่ 7.43 การเปลี่ยนแปรงถ่าน
7. ตรวจสอบการขาดวงจรของไดโอดบวก โดยใช้สายบวกของโอห์มมิเตอร์จี้กับแผงระบายความร้อนของไดโอดบวก สายลบของโอห์มมิเตอร์จี้กับขั้วไดโอดบวกทีละตัว เข็มของเครื่องวัดจะต้องขึ้น เกือบถึง 0 โอห์ม ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเข็มไม่ขึ้น แสดงว่าตัวนั้นขาดดังรูปที่ 7.44


รูปที่ 7.44 การตรวจสอบการขาดวงจรของไดโอดบวก
8. ตรวจสอบการลัดวงจรของไดโอดบวก โดยการสลับสายของเครื่องวัดให้สายลบของโอห์มมิเตอร์ จี้กับแผงระบายความร้อนของไดโอดบวก สายบวกของโอห์มมิเตอร์จี้ที่ขั้วไดโอดทีละตัว เข็มของเครื่องวัด จะต้องไม่ขึ้น ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเข็มขึ้น แสดงว่าตัวนั้นลัดวงจรดังรูปที่ 7.45


รูปที่ 7.45 การตรวจสอบการลัดวงจรของไดโอดบวก
9. ตรวจสอบการขาดวงจรของไดโอดลบ โดยใช้สายลบของโอห์มมิเตอร์จี้ที่แผงระบายความร้อน ไดโอดลบ ส่วนสายบวกจี้ที่ขั้วของไดโอดลบทีละตัว เข็มของเครื่องวัดจะต้องขึ้นเกือบถึง 0 โอห์ม ถ้าตัวใด
ตัวหนึ่งเข็มไม่ขึ้น แสดงว่าตัวนั้นขาดดังรูปที่ 7.46


รูปที่ 7.46 การตรวจสอบการขาดวงจรของไดโอดลบ
10. ตรวจสอบการลัดวงจรของไดโอดลบ โดยการสลับลายของเครื่องวัดให้สายบวกของโอห์มมิเตอร์ จี้แผงระบายความร้อนของไดโอดลบ และสายลบจี้ที่ขั้วไดโอดลบทีละตัว เข็มของเครื่องวัดจะต้องไม่ขึ้น
ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเข็มขึ้น แสดงว่าตัวนั้นลัดวงจรดังรูปที่ 7.47


รูปที่ 7.47 การตรวจสอบการลัดวงจรของไดโอดลบ
การประกอบอัลเทอร์เนเตอร์
การประกอบอัลเทอร์เนเตอร์ให้ทำย้อนลำดับการถอด แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้อัลเทอร์เนเตอร์เกิดความเสียหายได้ ขั้นตอนการประกอบอัลเทอร์เนเตอร์มีดังต่อไปนี้
1. ประกอบลูกปืนชุดฝาครอบหน้า ใส่แหวนสักหลาด ฝาครอบสักหลาด ลูกปืน และแผ่นประกบลูกปืนแล้วขันสกรูยึดให้แน่นดังรูปที่ 7.48


รูปที่ 7.48 การประกอบลูกปืนชุดฝาครอบหน้า
ข้อควรระวัง ลูกปืนจะต้องเป็นแบบมีฝาปิดกันจาระบีไหลออกทั้ง 2 ด้าน
2. ใส่บูชรองใบพัดระบายความร้อน แล้วใส่ฝาครอบหน้าเข้ากับโรเตอร์ดังรูปที่ 7.49


รูปที่ 7.49 การใส่บูชรองใบพัดระบายความร้อนแล้วใส่ฝาครอบหน้าเข้ากับโรเตอร์
3. ประกอยใบพัดระบายความร้อน พูลเลย์ และขันนอตให้แน่นด้วยแรงที่กำหนดประมาณถึง 6.5 กิโลกรัม แสดงดังรูปที่ 7.50


รูปที่ 7.50 การประกอบใบพัดระบายความร้อน พูลเลย์ และขันนอตให้แน่น
4. ประกอบลูกปืนเข้ากับโรเตอร์ดังรูปที่ 7.51


รูปที่ 7.51 การประกอบลูกปืนเข้ากับโรเตอร์
ข้อควรระวัง ลูกปืนจะต้องเป็นแบบมีฝาปิดกันจาระบีไหลออกทั้งสองด้าน
5. บัดกรีปลายขดลวดสเตเตอร์เข้ากับแผงไดโอด ใช้คีมปากแหลมคีบบีบขั้วไดโอดขณะบัดกรี เพื่อระบายความร้อนออกจากไดโอดดังรูปที่ 7.52


รูปที่ 7.52 การบัดกรีปลายขดลวดสเตเตอร์เข้ากับแผงไดโอด
6. ใส่แผ่นฉนวนป้องกันการลัดวงจรเข้ากับนอตยึดแผงไดโอดบวกดังรูปที่ 7.53


รูปที่ 7.53 ใส่แผ่นฉนวนป้องกันการลัดวงจรเข้ากับนอตยึดแผงไดโอด
ข้อควรระวัง ต้องแน่ใจว่าแผงไดโอดบวกไม่ลัดวงจรเมื่อประกอบเข้ากับฝาครอบท้ายของอัลเทอร์เนเตอร์
7. ประกอบสเตเตอร์ ชุดแปรงถ่าน ชุดไดโอดเข้ากับฝาครอบหลัง ก่อนใส่โรเตอร์เข้ากับสเตเตอร์ และฝาครอบหลัง ให้กดแปรงถ่านเข้าไปในซองแปรงถ่านแล้วสอดเส้นลวดเข้าไปในรูตรงฝาครอบหลัง จึงประกอบโรเตอร์เข้ากับฝาครอบหลังเพื่อป้องกันไม่ให้แปรงถ่านหักขณะประกอบดังรูปที่ 7.54


รูปที่ 7.54 การประกอบสเตเตอร์ ชุดแปรงถ่าน และชุดไดโอดเข้ากับฝาครอบหลัง
8. ขันนอต 3 ตัวยึดอัลเทอร์เนเตอร์ให้แน่นดังรูปที่ 7.55


รูปที่ 7.55 การขันนอต 3 ตัวยึดอัลเทอร์เนเตอร์
ข้อควรระวัง อย่าให้ลวดที่สอดกั้นแปรงถ่านหลุดออก
9. ทดลองหมุนโรเตอร์ว่ามีอาการติดขัดหรือไม่ แล้วจึงดึงลวดที่สอดกั้นแปรงถ่านออกดังรูปที่ 7.56


รูปที่ 7.56 การทดลองหมุนโรเตอร์
10. ทดลองหมุนโรเตอร์อีกครั้งหนึ่งว่ามีอาการติดขัดหรือไม่ดังรูปที่ 7.57


รูปที่ 7.57 การทดลองหมุนโตเตอร์อีกครั้งหนึ่ง
นำอัลเทอร์เนเตอร์ไปทำการทดสอบการทำงานจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้เป็นปกติหรือไม่ก่อนที่จะประกอบเข้ากับรถยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.