ประเภทของสีพื้น

Posted on : 19-11-2013 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

(under Coat)
สีพื้น (under Coat) คือสีที่ทำหน้าที่พ่นครั้งแรกกับงานโลหะเกิดการจับโลหะได้ดี ซึ่งเป็นพื้นเพื่อให้การเกาะตัว สำหรับสีทับหน้าหรือสีพ่นรถยนต์ (Top Coat) แน่นและทนทาน สีพื้นนี้จะมีทั้งสีพื้นแห้งเร็ว (Lacquer undercoat) และสีพื้นแห้งช้า (synthetic Enamel) รวมประเภทสีพื้นที่ใช้มีดังนี้
1. สีพื้นอย่างใส (Primer)
2. สีพื้นอย่างข้น (Primer Surfaccr)
3. ซิลเลอร์ (Sealers)
4. สีพื้นรวมซิลเลอร์ (Primer Sealer)
5. สีโป๊วแห้งเร็วอย่างใส (Glazing Putty)
6. สีโป๊วอย่างข้น (spot Putty)
7. สีพื้นชนิดพิเศษ (special Purpose Primer)
1. สีพื้นอย่างใส (Primer) สีพื้นอย่างใสเป็นสีพื้นที่ออกแบบและปรับปรุงคุณภาพ ในการเกาะตัวและทำขึ้นเพื่อคุณสมบัติในการเกาะตัวกับผิวโลหะ และมีความทนทานต่อการกระเทาะปกติจะใช้สีพื้นอย่างใสพ่นกับชิ้นโลหะเปลือย (Bare Metal) และอาจใช้พ่นทับสีเก่าได้เพื่อจะเป็นพื้นราบสำหรับพ่นสีทับหน้า (Top Coat) โอกาสจะแตกหรือร้าวไม่มีเพราะมีกาวมากมีเนื้อสีน้อย สีพื้นที่ออกแบบไว้เพื่อให้เกาะแน่นกับโลหะ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพ่นสีพื้นหนาๆ มากเกินไป สีพื้นอย่างใสไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อเติมรอยขูดข่วนที่ลึกๆ    และไม่จำเป็นต้องขัดกระดาษทรายกับสีพื้นนี้ สีพื้นอย่างใสเป็นสีที่มีเนื้อกาว 80% และอีก 20% เป็นเนื้อสี (pigment) โดยประมาณ
2. สีพื้นอย่างข้น (Primer Surfacer) สีพื้นอย่างข้นอยู่ในประเภทสีพื้น ซึ่งมีคุณสมบัติในการเกาะตัวดีคล้ายกับสีพื้นอย่างใส แต่ในเวลาเดียวกันก็มีคุณสมบัติในการเกาะและเติมรอยขูดข่วนเล็กๆ น้อยๆ ได้เมื่อสีพ่นอย่างข้นแห้ง ก็ยังสามารถขูดด้วยกระดาษทรายที่ละเอียดได้ เพื่อแก้ไขรอยชำรุดให้สมบูรณ์ ช่วยให้เกิดความมันเป็นเงางาม และเป็นสีพื้นครั้งสุดท้าย ที่จะพ่นสีทับหน้าได้ เพื่อให้สีพื้นอย่างข้นมีคุณสมบัติในการเติมรอยขีดข่วนได้ดี จึงมีปริมาณเนื้อสีมากกว่าสีพื้นอย่างใส คือมีเนื้อสีถึง 60% และมีกาว 40% ดังนั้นสีพื้นอย่างข้นจึงง่ายต่อการขัดกระดาษทรายและปรับผิวหน้าให้เรียบสม่ำเสมอกัน
3. ซิลเล่อร์หรือสีกันซึม (sealer) ซิลเล่อร์หรือสีกันซึมปกติจะจัดอยู่ในประเภทของสีพื้นชนิดแลคเกอร์ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

ก. แบบกันซึม (Bleeder Sealer)
ข. แบบไม่กันซึม (Non-Bleedler)
ก. แบบกันซึม ทำหน้าที่ป้องกันการซึมของสีเดิมบางสีที่เกิดการซึม เช่นสีแดงซึมมายังสีทับหน้าใหม่ สีซิลเล่อร์แบบนี้การเกาะตัวของสี ที่จะทำให้สีทับหน้าเด่นความทนทานและเงางามนั้น คุณภาพจะลดลง
ข. แบบไม่กันซึม ซิลเล่อร์แบบนี้จะเพิ่มคุณภาพของสีทับหน้าให้สดใส เพิ่มการเกาะตัวของสีดีขึ้น เพิ่มความเงาทำให้สีมีความเข้มสม่ำเสมอและสีจับแน่น ในเวลาเดียวกันจะทำให้สีใหม่เปล่งสีเหมือนกันทั่วทุกด้าน แคลซิลเล่อร์นี้จะช่วยลดรอยขีดข่วนให้น้อยลงถ้าสีทับหน้าเป็นแลกเกอร์จะช่วยลดการขัดเงาลงด้วย
4. สีพื้นรวมซิลเล่อร์ (Primer Sealer) สีพื้นรวมซิลเลอร์ เป็นการรวมสีพื้นและซิลเล่อร์เข้าในตัวเดียวกัน เพราะซิลเล่อร์ธรรมดาเกาะตัวดีบนสีพื้น และเพื่อความสะดวกจึงรวมสีพื้นและซิลเล่อรเข้าด้วยกันจึงเป็นการลดการพ่นซิลเล่อร์ลงไปถึง 1 ชั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เอาสีพื้นมาผสมกับซิลเล่อร์แล้วพ่นสีพื้นรวมกัน ซิลเล่อร์จะผสมสำเร็จรูปมาจากโรงงาน และคุณสมบัติของสีพื้นรวมกับซิลเล่อร์จะช่วยการเกาะตัวดี มีความทนทาน เพิ่มความเงาและทำให้สีทับหน้าสดใสมีความเข้มของสีสมํ่าเสมอ
ข้อควรจำ
ซิลเล่อร์ จะมีการใช้มากในการซ่อมสีเฉพาะแห่งเพื่อป้องกันการซึมของสีในจุดที่ซ่อม และป้องกันการด้านของสีเกิดขึ้นด้วย ดังนั้นจำเป็นจะต้องใช้ซิลเล่อร์เสมอเมื่อสีทับหน้ามีอำนาจในการปิดบังต่ำ และใช้ซิลเล่อร์กับงานสีเดิมเป็นสีเก่า (สีเข้ม) และสีที่จะพ่นใหม่สีอ่อนกว่า การใช้ซิลเล่อร์ตอนนี้จะช่วยลดจำนวนชั้นของการพ่นสีทับหน้าน้อยลง ถ้าพ่นสีทับหน้ามากไปจะทำให้สีเกิดการแตกร้าว และควรเลือกซิลเล่อร์แต่ละชนิดถูกกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั้นๆ โดยพิจารณาถึงสภาพสีเดิมและอำนาจการปิดบัง
5. สีโป๊วแห้งเร็วอย่างใส (Glazing Putty) สีโป๊วอย่างใสจัดอยู่ในประเภทของสีพื้นทำหน้าที่เติมรอยขูดข่วนตื้นๆ หรือพื้นผิวที่ไม่เรียบ เมื่อพ่นสีพื้นอย่างข้นแล้วไม่สามารถเติมรอยขูดข่วนได้หมด สีโป๊วอย่างใสมีเนื้อสีถึง 80% และมีกาวเพียง 20% เท่านั้น และมีคุณสมบัติในการโป๊วง่าย เติมรอยขูดข่วนได้ดีไม่มีการยุบตัวเมื่อแห้ง แห้งเร็ว การเกาะตัวกับสีพื้นดี ขัดกระดาษทรายง่าย การใช้ต้องใช้มีดโป๊ว หรือแผ่นยางโป๊วสีแทนการพ่นสี
ผิวหน้าโลหะ
รูปลักษณะผิวหน้าโลหะเมื่อยังไม่พ่นสี จึงต้องโป๊วสีแห้งเร็ว (อย่างใส และข้น)เติมรอยขีดข่วนนั้น
6. สีโป๊วอย่างข้น (spot putty) สีโป๊วอย่างข้นทำหน้าที่เติมรอยขีดข่วนตื้นๆ หรือที่ไม่เรียบ มีคุณสมบัติการโป๊วง่าย เติมรอยขูดข่วนได้ดี ไม่มีการยุบตัวเมื่อแห้ง แห้งเร็ว การเกาะตัวกับสีพื้นดี การแข็งตัวดีกว่าสีโป๊วอย่างใส สีโป๊วอย่างข้นจะมีเนื้อสี 90% และมีกาวเพียง 10% โดยประมาณเท่านั้น การโป๊วใช้มีดโป๊วและแผ่นยางโป๊วเท่านั้น
7. สีพื้นชนิดพิเศษ (special Purpose Primer) สีพื้นชนิดพิเศษ เป็นสีพื้นที่ใช้พ่นกับงานโลหะบางชนิด เช่นงานอลูมิเนียม การพ่นงานนี้จะต้องใช้ลสีพื้นพิเศษ เพราะถ้าใช้สีพื้นอย่างใสและอย่างข้นแล้ว การเกาะตัวของสีพื้นไม่ดีพอจะทำให้สีพื้นลอกออกมาได้ สีพื้นพิเศษมีการเกาะตัวดีเยี่ยม เช่น สีพื้น Zine Chomate primer

ที่มา:อร่าม  เริงฤทธิ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.